Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

1. Баланс включає інформацію про грошову оцінку:

а)         активів, господарських засобів, витрат;

б)         доходів і витрат, зобов'язань;

в)         активів, зобов'язань та капіталу;

г)         джерел господарських засобів, витрат, доходів.

2.Які з перелічених реквізитів первинних документів є змінними:

а)         найменування підприємства;

б)         номер поточного рахунка підприємства;

в)         порядковий номер документа;

г)         немає правильної відповіді.

3. Господарські операції безпосередньо відображаються:

а)         на рахунках;

б)         в балансі;

в)         на рахунках і в балансі одночасно;

г)         у звіті про фінансові результати.

4.         Виходячи з основних принципів бухгалтерського обліку,

пріоритетною оцінкою активів є:

а)         продажна вартість;

б)         поточна вартість;

в)         фактична собівартість;

г пріоритетного способу оцінки не виділяється.

5.         Облікові реєстри зберігаються протягом:

а)         1 року;

б)         3 років;

в)         5 років;

г)         10 років.

6.         Процес постачання є сукупністю операцій з:

а)         виготовлення продукції в результаті використання ресурсів;

б)         забезпечення суб’єкта господарювання матеріальними і нематері-

альними активами, необхідними для виробництва;

в)         реалізації надлишкові сировини і матеріалів покупцям;

г немає правильної відповіді.

а)         гривня;

б)         гривня та валюта інших держав, за вибором підприємства;

в)         гривня або валюта інших держав, використання якої дозволяється

законом;

г)         це питання не реґламентується.

8. Заборг:ваність фізичних і юридичних осіб підприємству

а)         кредиторською;

б)         дебіторською;

в)         бюджетною;

г відстроченою.

9. Первісна вартість активу — це:

а)         вартість придбання;

б)         вартість, за якою актив зараховується на баланс;

230

в)         поточна вартість активу;

г вартість списання активу.

стю переносять на вартість продукції, називаються:

а)         оборотними;

б)         основними;

в)         залученими;

г)         вилученими.

11.       Справедлива вартість активу — це:

а)         вартість придбання та доведення до стану, придатного до викори-

стання;

б)         вартість, за якої може бути здійснений його обмін;

в)         поточна ринкова вартість;

г)         теперішня вартість майбутніх надходжень від використання активу.

12.       He належать до основних засобів:

а)         будівлі, споруди;

б)         грошові кошти;

в)         автотранспорт;

г)         меблі.

13.       Натуральні вимірники використовуються для:

а)         аналітичного обліку матеріальних цінностей;

б)         розрахунку заробітної плати;

в)         складання фінансової звітності;

г)         синтетичного обліку матеріальних цінностей.

14.       Майно підприємства формується за рахунок:

а)         власних коштів;

б)         власних і залучених джерел господарських засобів;

в)         прибутку;

г)         кредитів банків.

15.       Витрати на збут є витратами від:

а)         операційної діяльності;

б)         фінансової діяльності;

в)         інвестиційної діяльності;

г)         надзвичайної діяльності.

16.       Для обліку кіль:ості відпрацьованого часу використо-

а)         натуральні і вартісні;

б)         умовно натуральні;

в)         трудові;

г)         натуральні, трудові, вартісні.

17.       Скільки економічних елементів витрат виділяють:

а)         три;

б)         п'ять;

в)         десять;

г)         кількість визначається підприємством самостійно.

18.       До доходів від інвестиційної діяльності відносять:

а)         одержані штрафи, пені, неустойки;

б)         дохід від реалізації оборотних активів;

в)         дохід від реалізації майнових комплексів;

г)         немає правильної відповіді.

19.       У якому варіанті відповіді перелічено тільки натураль-

ні показники:

а)         гривня, копійка, метр;

б)         кілограм, умовна банка, метр;

в)         долар, людино-година, штука;

г)         у жодному з наведених.

20.       Калькуляція — це:

а)         групування витрат за статтями;

б)         обчислення собівартості одиниці продукції за встановленою но-

менклатурою витрат;

в)         групування витрат виробництва за елементами;

г)         немає правильної відповіді.

21.       ?о таке повна фактична собівартість реалізованої про-

а)         фактична собівартість виготовленої продукції;

б)         планова собівартість продукції;

в)         кошторисна собівартість виробництва та реалізації;

г)         фактична собівартість виробництва та реалізації продукції.

них продукції або товарів і послуг називається:

а)         операційним циклом;

б)         циклом формування капіталу;

в)         середнім терміном зберігання запасів;

г)         терміном комерційного кредиту.

23. Найбільш ліквідними активами є:

а)         виробничі запаси;

б)         товари;

в)         нематеріальні активи;

г)         еквіваленти грошових коштів.

24.       Нематеріальні активи включають:

а)         цінні папери інших підприємств, бланки первинних документів;

б)         права користування майном, програмні продукти для ЕОМ, гудвіл;

в)         технічну документацію, правила експлуатації обладнання;

г немає правильної відповіді.

25.       Які основні принципи покладені в основу оцінки?

а)         однаковість оцінки;

б)         реальність оцінки;

в)         повнота оцінки;

г однаковість та реальність оцінки.