Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВСТУП : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

В умовах переходу до ринкових відносин виникли нові форми власності. Процеси, які відбуваються в підрозділах народного го-сподарства, потребують постійного спостереження і контролю з метою управління ними. Особливо важливе значення сьогодні надається питанням удосконалення методів господарювання і управління економікою країни, здійсненню суворого контролю за збереженням та раціональним використанням матеріальних, тру-дових і грошових ресурсів.

Важливим знаряддям управління, планування і контролю є го-сподарський облік — оперативно-технічний, статистичний і бух-галтерський.

Водночас облік і оцінка господарювання залишилися необхід-ними елементами діяльності будь-якого підприємства. В умовах ринку їх роль та значення суттєво зростають, бо лише спираю-чись на достовірні дані про матеріальні ресурси, їх виробниче використання, отримані результати, можна приймати рішення про зміну профілю виробництва, його оновлення, переміщення капіталу у відповідності до ринкової кон'юнктури.

У зв'язку з цим по-новому ставиться питання про правове значення бухгалтерського обліку, його інститутів та інструмен-тів. По-новому вирішуються проблеми співвідношення бухгал-терського обліку, господарської діяльності, оподаткування та їх правового регулювання.

Фінансово-господарська діяльність кожного підприємства може бути розглянута з виробничо-технічної, планово-еконо-мічної, фінансово-економічної та інших сторін. Вивчення бухгал-терського обліку — це тільки один із засобів аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, організації. Бухгалтерсь-кий облік дозволяє дати визначену характеристику такої діяльно-сті. Однак його недостатньо для пізнання всієї сутності фінансо-во-господарської діяльності підприємства, організації, тому багато питань, що складають таку сутність, визначаються шля-

хом безпосереднього їх вивчення різними спеціалістами - техно-логами, товарознавцями, економістами тощо.

Підприємствам різних форм власності притаманні свої особ-ливості щодо ведення бухгалтерського обліку, застосування форм ведення бухгалтерського обліку, облікових регістрів, вико-ристання рахунків. Знання прийомів і способів бухгалтерського обліку відноситься саме до спеціального пізнання, тобто такого, яке властиве лише спеціалістам-професіоналам. Експерти-бух-галтери, що проводять експертизи за дорученням слідчих, судів досліджують бухгалтерські операції з обліку товарно-матері-альних цінностей і грошових коштів. Дослідження і висновки експертів бухгалтерів допомагають суду, органам дізнання та до-судового слідства в оцінці фінансово-господарської діяльності підприємства, організації, дій посадових осіб. За допомогою су-дово-бухгалтерської експертизи встановлюються операції бухгал-терського обліку, що мають суттєве значення для справи. Окремі сторони фінансово-господарської діяльності експерт бухгалтер розглядає лише в тому обсязі, в якому вони відображені в доку-ментах бухгалтерського обліку, контролю, звітності і мають від-ношення до даної справи.

Судова бухгалтерія як навчальна дисципліна являє собою комплексну економіко-правову дисципліну, де в результаті інтег-рації і диференціації економічних та правових знань формується нове коло знань. Значне місце в дисципліні відведено функціональ-ним аспектам бухгалтерського обліку, розкриттю його призна-чення у суспільному житті, соціальному регулюванню обліку. Студенти знайомляться з предметом і методом правового регу-лювання бухгалтерського обліку, системою облікового законо-давства, особливостями і системою учбових правових норм та облікових правовідносин. Дисципліна покликана виконувати такі основні завдання: формувати у студентів комплексний науковий підхід до аналізу явищ економічної діяльності; поєднувати теоре-тичні знання з практичним умінням і навиками в обліково-еконо-мічній сфері; оволодівати практичними формами використання спеціальних економічних і бухгалтерських знань.