Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.2. Документальна ревізія й методика її проведення : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

10.2. Документальна ревізія й методика її проведення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Документальна ревізія — це обстеження діяльності підприєм-ства, організації, що здійснюється компетентними органами з ме-тою перевірки й контролю. Контроль господарської діяльності підприємства поділяється: за термінами — на попередній, поточ-ний і наступний, за методами — на фактичний і документальний. Документальний контроль виражається в перевірці діяльності підприємства шляхом ретельного дослідження документів про рух товарно-матеріальних цінностей і коштів.

Однією з основних форм наступного й документального кон-тролю є документальна ревізія. При проведенні документальної ревізії може здійснюватися також і фактичний контроль. Доку-ментальні ревізії залежно від часу їхнього здійснення, повноти охоплення матеріалу й інших ознак класифікуються в такий спосіб.

За часом призначення вони поділяються на планові й позапла-нові. Плановими називаються ревізії, які проводяться відповідно до заздалегідь складених планів роботи ревізорів Головного кон-трольно-ревізійного управління України, контрольно-ревізійних

управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Позапланові, або несподівані, ревізії признача-ються керівником організації, що ревізує за власною ініціативою при одержанні сигналів про зловживання або завдання слідчих чи судових органів про необхідність провести ревізію в тому або іншому підвідомчому підприємстві або організації.

За повнотою охоплення що ревізується, матеріалу, розрізня-ють повні й часткові ревізії. Повними називаються ревізії, які охоплюють всю діяльність підприємства, що перевіряється за пе-вний період часу. Часткові ревізії охоплюють тільки окремі галу-зі роботи підприємства або установи (наприклад, виробництво, постачання, збут), окремі види операцій (касові, розрахункові й ін.) або схоронність і правильність використання різного виду за-собів (товарів, підзвітних сум, готівки).

За обсягом документів, що перевіряють, розрізняються ревізії суцільні й вибіркові. При суцільній ревізії перевіряються всі до-кументи, пов'язані з даним видом операцій. Суцільна перевірка зменшує або повністю виключає можливість пропуску недобро-якісних документів або документів, за якими ховаються зловжи-вання. При вибірковій ревізії перевіряються не всі документи бух-галтерського обліку, а тільки деякі з них, на вибір. Ефективність даного методу ревізії залежить від правильно застосованого реві-зором способу вибірки документів, що перевіряють, (наприклад, по хронологічному або систематичному принципах залежно від особливостей операцій, галузі економіки).

Незалежно від часу призначення на практиці зустрічаються також змішані види ревізій, повні — суцільні, коли перевірці під-даються всі документи й по всіх операціях підприємства; по-вні — вибіркові, коли ревізією охоплюються всі сторони діяль-ності підприємства, а документи перевіряються на вибірку; часткові — суцільні, наприклад, при ревізії касових операцій, при якій суцільним методом перевіряються всі документи, всі опера-ції з готівкою; часткові — вибіркові (прикладом подібної ревізії може служити перевірка документів при авансових звітах по оплаті готелів, представлених підзвітними особами).

Основними завданнями документальної ревізії є: перевірка за-конності операцій, зроблених підприємством, установою, госпо-дарською або будівельною організацією, дотримання фінансової й кошторисної дисципліни; боротьба з розкраданням власності, виявлення випадків розкрадань і незаконної витрати засобів і ма-теріалів; перевірка правильності постановки бухгалтерського об-ліку, доброякісності документів, що оформляють окремі операції,

і правильності бухгалтерських записів; перевірка правильності матеріального обліку складського господарства. Ці завдання ви-конуються ревізором шляхом дослідження первинних документів і рахункових регістрів; документальна перевірка є одним зі спо-собів установлення їхньої вірогідності.

Розрізняють два способи документальної перевірки: загальну перевірку й детальну. Загальна перевірка полягає в дослідженні звітних даних і записів у реєстрах синтетичного обліку (показни-ка про виконання плану, «баланси, синтетичні рахунки тощо). Вона дає можливість виявити слабкі сторони в роботі підприємс-тва, що перевіряється, а в окремих випадках установити факти порушень і незаконної операції, але без вказівки причин і осіб, відповідальних за такі операції. Детальна перевірка дозволяє глибше розкрити факти зловживань або порушень в обліку, ви-явити їхні конкретні причини, установити розмір матеріального збитку й осіб, відповідальних за порушення. Вона полягає в по-глибленому вивчанні окремих операцій за первинними і зведе-ними документами, а також за записами у рахунковими реєстра-ми синтетичного й аналітичного обліків. Обидва ці способи застосовуються при проведенні документальної ревізії в певній взаємозалежності. Так, планову ревізію починають звичайно із загальної перевірки роботи підприємства і у міру встановлення порушень переходять до детальної перевірки окремих операцій. При проведенні позапланової ревізії, коли звичайно є пряма вка-зівка на певну сторону діяльності підприємства, що повинна бути обстежена, її починають із детальної перевірки.

Значну роль у справі успішної боротьби з розкраданнями віді-грає ревізія, що призначається на вимогу слідчого чи суду, яка проводиться відомчим ревізійним апаратом, а також органами Контрольно ревізійної служби України. Ця ревізія відзначається великою цілеспрямованістю й глибиною розв'язуваних завдань.

При розслідуванні й судовому розгляді кримінальних справ про розкрадання майна, посадових і господарських злочинах ва-жливе значення мають дані бухгалтерського обліку, матеріали інвентаризацій і актів документальних ревізій. Однак в органи ді-знання й досудового слідства часто надходять матеріали інвента-ризацій, проведених з порушеннями відповідних інструкцій і по-ложень, що регулюють порядок проведення інвентаризацій у різних галузях економіки.

Нерідко інвентаризації проводяться формально, фактична на-явність матеріальних цінностей визначається не шляхом підрахун-ку, зважування й обмірювання, а за обліковими (книжковими)

даними або зі слів матеріальновідповідальних осіб, що є однією із причин приписок і завищення цін в інвентаризаційних описах. У матеріальновідповідальних осіб перед початком інвентаризації не завжди відбираються розписки про те, що всі виправдувальні документи, що ставляться до руху цінностей або коштів, на мо-мент інвентаризації здані в бухгалтерію.

При виведенні результатів інвентаризації взаємні заліки над-лишків і нестач не завжди проводяться, природний убуток у ме-жах установлених норм не нараховується, що призводить також до неправильного вирахування та й визначення матеріального збитку.

Аналіз актів документальних ревізій, що надійшли в органи дізнання і досудового слідства, по яких призначалися судово-бухгалтерські експертизи, показує, що багато ревізій проводяться неякісно, без дотримання встановлених правил, з відступом від вимог слідчих і судових органів. Ревізія, призначена на вимогу цих органів, — це, насамперед, метод добору доказів по карній або цивільній справі, що полягає в перевірці фінансової й госпо-дарської діяльності підприємств, установ і організацій. Однак ре-візори — фахівці в ділянці бухгалтерського обліку — часто не розрізняють істотних розбіжностей між звичайними плановими ревізіями, проведеними відомствами, і ревізіями, що признача-ються на вимогу слідчих органів.

Призначаючи документальні ревізії, органи розслідування забезпечують перевірку сигналів і заяв про розкрадання майна, про посадові й господарські злочини, використовують виснов-ки ревізії при вирішенні питання про порушення кримінальної справи.

Судово-бухгалтерська експертиза в більшості випадків при-значається через те, що представлені слідчому чи судовим орга-нам ревізійні матеріали є недоброякісними, що викликає також необхідність призначення додаткових ревізій, це значно усклад-нює роботу експертів-бухгалтерів і органів розслідування.

Основними недоліками документальних ревізій є: часто реві-зори у своїх актах не підтверджують недостачу (надлишки) мате-ріальних цінностей або коштів посиланнями на конкретні доку-менти, не розділяють періодів утворення недостачі, (надлишків), не диференціюють недостачу за матеріальновідповідальними особами, не аналізують окремих (часто початкових) періодів ро-боти конкретних матеріальновідповідальних осіб і руху матеріа-льних цінностей, виявляють недостачу лише за даними інвента-ризації й бухгалтерського обліку (без аналізу руху матеріальних

цінностей за відповідні інвентаризаційні періоди), проводять ре-візії без участі матеріальновідповідальних осіб.

Деякі ревізори проводять документальні перевірки вибірко-вим, а не суцільним шляхом, в необхідних випадках не проводять зустрічних перевірок й інвентаризацій, допускають помилки в арифметичних підрахунках, захаращують акти ревізії непотріб-ними, позбавленими об'єктивності міркуваннями й припущення-ми, особливо тоді, коли це пов'язане з поясненнями осіб, що про-ходять у справі й мають відношення до суб'єктивної сторони складу злочину. В окремих актах ревізії відзначаються також протиріччя між частиною, що констатує, і висновками ревізії, не-дбалість у викладі матеріалу.

Іноді бухгалтери-ревізори «вирішують» питання, що вимага-ють спеціальних знань в галузі технології, товарознавства та ін. Для вирішення таких питань потрібні фахівці — економісти, тех-нологи, виробничники. Іноді проводяться документальні ревізії без достатніх підстав (за відсутності необхідних даних, за домов-леністю й т. д.). Ревізори часто вважають за необхідне давати юридичну кваліфікацію дій окремих посадових осіб (наприклад: «розкрав кошти», «привласнив державне майно»), допускають такі виразі, як: «сфабриковано», «шпаргалка», «фількіна грамо-та» або «шахрай», «злочинець» і т. п. Уживання таких термінів і оцінок ревізором недопустиме.

Ревізор, перевіряючи діяльність підприємства або установи, звичайно не в змозі зробити суцільну перевірку правильності всіх бухгалтерських записів, не має реальної можливості перевірити фактичне здійснення всіх операцій, відбитих у документах. Тому нерідко залишаються не розкритими звичайними ревізіями, про-веденими бухгалтерами-ревізорами, недостачі й порушення облі-ку, вуалювані шляхом складання підроблених документів і не-правильних складних бухгалтерських проводок.

Ефективним засобом, що усуває цей недолік, є комплексна ре-візія. За наявності певних даних про здійснення розкрадань на якійсь конкретній ділянці виробництва можна точно визначити мету й обсяг перевірки та залучити відповідних фахівців, які все-бічно перевірять господарську діяльність як з боку фактичного здійснення операцій, так і з боку відбиття їх у бухгалтерському обліку. Сполучення двох цих моментів дозволить підвищити ефективність перевірки й обґрунтованість її висновків. Тому за-кономірним було б проведення такої ревізії не тільки бухгалте-рами, але й іншими фахівцями, що добре знають економіку й технологію виробництва, організацію праці й інші питання вироб-

ничої й фінансово-господарської діяльності. Для проведення та-ких ревізій повинні залучатися товарознавці, технологи, економі-сти, будівельники й інші фахівці, що дозволить значно розшири-ти коло розв'язуваних питань. При проведенні комплексної ревізії на вимогу слідчих органів немає необхідності перевіряти всі сторони виробничої, фінансової й господарської діяльності. Дані, наявні в слідчих органів, дозволяють чітко окреслити, коло розв’язуваних завдань і вибрати необхідних для проведення реві-зії фахівців.

Підставою для проведення первинної або повторної докумен-тальної ревізії є постанова слідчого органу, визначення суду (ко-ли порушена кримінальна справа) або лист органів прокуратури в дізнанні (до порушення справи).

Відповідно до вимоги кримінально-процесуального законо-давства й інструктивних вказівок Прокуратури України, МВС України і Міністерства юстиції України слідчий або суд при при-значенні документальної ревізії повинні викласти в постанові (або листі) коротку суть справи, визначити вид необхідної ревізії (тематичної, комплексної, наскрізної) і її обсяг, тобто чи всі гос-подарські операції повинні бути перевірені суцільними шляхом або можна буде обмежитися вибірковою перевіркою, сформулю-вати в завданні конкретні питання.

Ревізор, одержавши завдання, повинен обговорити й вирішити так: чи входять питання, поставлені слідчим і судом, у його ком-петенцію; за який період необхідно перевірити діяльність підпри-ємства або установи; хто з матеріальновідповідальних, посадових осіб повинен бути присутнім і брати участь у ревізії; де й у кого необхідно провести зустрічні перевірки й інвентаризації. Вивчи-вши завдання, ревізор зобов'язаний скласти програму й робочий план, у яких визначити обсяг і питання ревізії. Програма затвер-джується керівником органу (установи), що здійснює ревізію, і узгоджується з відповідним слідчим і судовим органом.

Повторна документальна ревізія, коли попередня визнана слід-чими органами чи судом недоброякісною, повинна проводитися новим складом ревізорів. Додаткові ревізії можуть доручатися колишньому складу ревізорів, оскільки вони, як правило, пов'я-зані із завданням про перевірку додаткових матеріалів.

Ревізорам, що роблять ревізії за вимогами слідчих органів, не-обхідно глибше знайомити із правовою стороною справи. Це до-зволить їм установити належний контакт зі слідчими й виключи-ти можливі непорозуміння, що виникають із різного розуміння цілей і завдань ревізії і її можливостей.

Ревізія, що призначається на вимогу слідчих органів, відрізня-ється деякою своєрідністю й тому повинна включати оволодіння криміналістичними прийомами дослідження, що дозволяють ви-являти підробки, підчищення й виправлення документів.

Вивчаючи документи з погляду перевірки їхньої доброякісно-сті, слід звертати увагу:

1)         на дотримання форми й наявність усіх необхідних реквізи-тів у документі.

2)         на вивчення окремих фрагментів і реквізитів документа про господарські операції.

3)         на ознаки, що свідчать про виконання документа належною особою: а) кваліфікованість заповнення граф документа (правиль-ність найменувань, позначень, уживання спеціальних термінів); б) відповідність рівня грамотності записів у документі рівню грамотності їх передбачуваного виконавця; в) відповідність літер-них позначень підпису прізвища особи, від імені якої він значиться;

4)         на відповідність записів у взаємозалежних документах бух-галтерського обліку про переміщення товарно-матеріальних цін-ностей.

5)         на відповідність способу внесення змін у записі (коли зроб-лені зміни очевидні) установленим правилам.

6)         на відповідність способу виконання записів установленим правилам,

7)         на стан і властивості матеріалів документа, а також конфі-гурацію знаків тексту.

Акт документальної ревізії, складений ревізором, повинен відповідати змісту його спеціальних знань, нормам і вимогам, викладеним у нормативних актах про порядок проведення доку-ментальної ревізії. Матеріал, що викладається, повинен бути зро-зумілим, грамотно складеним для того, щоб слідчі й судові пра-цівники могли його оцінити, зіставити з іншими, зібраними в справі доказами.

?