Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
9.2. Методи і моделі діагностики ймовірності : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

9.2. Методи і моделі діагностики ймовірності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

В Україні з розвитком ринкових відносин та збільшенням кіль-кості підприємств виникла потреба аналізу фінансового стану, оцінки платоспроможності та прогнозування можливого банк-рутства підприємств. Це зумовлено тим, що в даний час досить велика кількість підприємств України знаходиться в скрутному фінансовому становищі. Взаємні неплатежі між господарськими суб’єктами, високі податкові і банківські ставки призводять до того, що підприємства стають неплатоспроможними. Крім того, багато фінансових шахраїв для приховання злочинів часто вико-ристовують імітацію банкрутства (фіктивне банкрутство). Тому для об'єктивної оцінки фінансового стану підприємства з метою своєчасного виявлення факту їх фінансової неспроможності, a також попередження злочинів, пов'язаних з фіктивним банкрутс-твом, необхідна система науково обґрунтованих моделей. Також такий аналіз необхідний для інвесторів, які планують вкласти кошти у підприємство, для акціонерів, для банків під час видачі кредитів. Використання науково обґрунтованих моделей прогно-зування фінансової неспроможності та банкрутства необхідне для ведення раціонального антикризового управління підприємством, допомагає розробити заходи, необхідні для підтримання його ус-пішного функціонування.

Перші дослідження, спрямовані на передбачення банкрутства, з'явилися в кінці 30-их років XX століття у розвинутих західних країнах. Зараз існує кілька систем аналізу для оцінки фінансового стану підприємств, прогнозування ймовірності їхньої неплато-спроможності та банкрутства. Кожна з них враховує специфіку і особливості економічної системи тієї країни, в якій вони були створені. Одні з найпоширеніших в аналізі є дискримінантні мо-делі прогнозування. Але, на жаль, в Україні ще не розроблені власні дієві методики прогнозування банкрутства.

Дослідження фінансового стану підприємства з метою ран-нього виявлення ознак його кризового розвитку, що викликають можливість банкрутства, є складовою частиною загального фі-нансового аналізу. Разом з тим цей блок фінансового аналізу має певні особливості як за об’єктами, так і за методами його прове-дення.

Об’єктами спостереження можливого «кризового поля», що реалізує загрозу банкрутства, є в першу чергу показники поточ-ного й перспективного потоку платежів і показники формування чистого грошового потоку по виробничій, інвестиційній і фінан-совій діяльності підприємства.

Рівень поточної загрози банкрутства діагностується за допо-могою коефіцієнта абсолютної платоспроможності. Він дозволяє визначити, якою мірою в рамках передбаченого законодавством місячного строку можуть бути задоволені за рахунок наявних ви-соколіквідних активів всі невідкладні зобов’язання підприємства. Якщо значення цього коефіцієнта менше від одиниці, то поточ-ний стан забезпечення платежів слід розглядати як незадовільний.

Рівень майбутньої загрози банкрутства діагностується за до-помогою двох показників: коефіцієнта пото