Розділ 9 РОЛЬ АНДЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІПІДПРИЄМСТВА У ВИЯВЛЕННІ ТА ПОПЕРЕДЖЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 9.1. Методика комплексного економічного аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Співвідношення найважливіших показників фінансової звіт-ності характеризуються аналітичними коефіцієнтами. Коефіцієн-ти відносяться до найбільш відомих і широко застосовуваних ін-струментів аналізу фінансової звітності. Вони дозволяють ви-вчати взаємозв’язки між різними елементами сукупностей фінан-сових звітів шляхом перетворення інформації в зручну для опра-цювання форму.

Зіставлення співвідношень найважливіших показників діяль-ності підприємства за різними періодами дозволяє дати характе-ристику показникам роботи підприємства, простежити тенденції його розвитку. Порівняння таких співвідношень з аналогічними співвідношеннями інших підприємств галузі в цілому, допомагає зіставити ефективність діяльності підприємства та його конкуре-нтів (порівняльний аналіз), а також визначити рейтинг підприєм-ства серед підприємств регіону, галузі та ін. Крім того, аналіз аналітичних фінансових коефіцієнтів, побудованих на основі да-них звітності компанії, дозволяє виявити її слабкі, вразливі сто-рони.

Методика базується на арифметичних розрахунках десяти груп фінансових коефіцієнтів:

1)         коефіцієнти ліквідності;

2)         коефіцієнти структури джерел засобів;

3)         коефіцієнти обертання оборотних коштів (робочого, функ-ціонуючого капіталу);

4)         коефіцієнти оборотності капіталу та трансформації активів;

 

5)         коефіцієнти ділової активності: обертання дебіторської та кредиторської заборгованостей;

6)         коефіцієнти ділової активності: коефіцієнти ресурсові;дачі;

7)         коефіцієнти рентабельності: загальної рентабельності;

8)         коефіцієнти рентабельності загальної рентабельності

9)         ефективності використання майна;

10)       аналіз позиції підприємства на ринку цінних паперів.

Кожен коефіцієнт розглядається за такою схемою:

а)         назва коефіцієнта;

б)         розрахунок коефіцієнта за кодами рядків та формами звіт-

ності згідно з П(С)БО;

в)         формула розрахунку за кодами рядків та форм звітності згі-

дно з Інструкцією про порядок заповнення форм річного бухгал-

терського звіту підприємства Міністерства фінансів від 18 листо-

пада 1998 р. №238 (Розрахунок коефіцієнтів за формами звіт-

ності, які існували до 2000 p., визначається необхідністю оцінки і

аналізу майна (зокрема необоротних активів) за період існування

підприємства. Крім того, ще тривалий час при проведенні аналізу

виникатиме необхідність зіставляти (або трансформувати) попе-

редні і теперішні форми звітності).

г)         визначення;

д)         характеристика;

е)         вид та межі коефіцієнта, одиниці виміру.

Всі аналітичні коефіцієнти умовно поділяють на «додатні», «від’ємні» та «зважені». Додатними (від’ємними) називатимемо коефіцієнти, необмежене збільшення (зменшення) яких для під-приємства є корисним. Зваженими будемо називати коефіцієнти, значення яких повинні залишатись у певних визначених межах.

Однією з нагальних проблем є встановлення меж зміни коефі-цієнтів. Визначення методів їх встановлення не повинне залежати від суб’єктивності експертів або виконавців, а має бути так чітко обумовлене, як правила гри.

Фінансовими аналітиками часто застосовуються чотири види стандартів, з якими порівнюються коефіцієнти і відсоткові від-ношення.

Є кілька методів встановлення меж.

Метод індивідуальної технічно-господарської необхідності. Цей метод полягає в обчисленні індивідуальних нормативів спів-відношення активів і пасивів як у середині груп, так і між собою. При застосуванні даного методу виникають певні складності, пов’язані з трудомісткістю процесу індивідуального вирахування нормативів відповідно до технології виробництва та індивідуаль-

™М^^™м?^1їи SSSLKIR. Даний метод встано-влення меж орієнтується на середньогалузеві показники, на базі яких вираховуються межі для підприємства даної галузі. Дані по галузі в цілому беруться як медіанні, а не середні, що дозволяє

виключити вплив екстремальних показників діяльності окремих компаній, які, як правило, носять випадковий характер і не відо-бражають реальних тенденцій розвитку галузі. Між тим, якщо брати галузеві показники не як медіанні, а як середні, то екстре-мальні показники враховувалися б при розрахунку середньої. Тому для виявлення загальногалузевих тенденцій остання є менш

ТОЧМето0дкоІку0р^нтних показників. За таким методом підпри-ємствам встановлюються межі, орієнтовані на підприємства-конк.ренти, причому рейтинговим методом відбираються кращі

Метод модельованих меж. Цим методом передбачається зна-ходження меж коефіцієнтів завдяки їх ланцюговій залежності один від одного.

Залежно від функціонального призначення аналітичні коефі-цієнти поділяються на два види: первинні, причинні, що відби-вають причинно-наслідкові залежності між показниками діяльно-сті компанії, і вторинні, результативні, що характеризують ефе-ктивність її роботи з фінансової точки зору. Первинні, або при-чинні, коефіцієнти називають так тому, що закладені в їх основу параметри можуть бути свідомо визначені або змінені керівницт-вом компанії, у той час як вторинні, або результативні, коефіціє-нти вказують на наслідки дій керівництва компанії, відображених у первинних коефіцієнтах.

Основною метою застосування методики є отримання експер-тами певної кількості ключових (найбільш інформативних) пара-метрів, які дають об’єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків та збитків, змін у структурі активу і пасиву, розрахунків з дебіторами та кредиторами. При цьому проводиться не тільки аналітичний аналіз поточного фінансового стану підприємства, a і досліджується динаміка на ближню чи більш віддалену перспективу.

Проведення аналізу передбачає такі етапи:

1.         Обчислення всіх коефіцієнтів для періодів, наведених у фор-мах звітності (Бухгалтерський баланс ф. № 1, Звіт при фінансові результати ф. № 2)

2.         Побудова графіків зміни величини коефіцієнтів залежно від пері)дів з зазначенням:

а)         на осі абсцис — періодів;

б)         на осі ординат — величин коефіцієнтів;

в)         рекомендованих меж;

179

г характеру залежності (тренду);

д) параметрів тренду.

3.         До кожного коефіцієнта наводять обґрунтовані висновки, в яких вказують основні причини зміни коефіцієнта, використову-ючи інформацію форм звітності, графіки, тренди.

4.         До кожної групи коефіцієнтів наводять аналітичні записки, в яких, спираючись на висновки, дати характеристику кожної групи коефіцієнтів, а також показників, які вони описують, вико-ристовуючи термінологію форм звітності.

5.         Після виконання пунктів 1—4 складають генеральну аналі-тичну записку, в якій дають повну ґрунтовну характеристику підприємству і рекомендації щодо подальшого ефективного функ-ціонування.

1. Аналіз ліквідності підприємства

1. а) Коефіцієнт абсолютної ліквідності;

6) № 1);

Грошові кошти та цінні папери (220 + 230 + 240) ,,

б) Касб.лікв =            :           , (форма

Поточні пасиви (620)

250 + ... + 290

в)

 (форма№ 1); 750

г)         Визначає відношення грошових коштів та цінних паперів

(ліквідні кошти) до короткострокової кредиторської заборговано-

сті;

д)         Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину ко-

роткострокових пасивів підприємство може одномоментно пога-

сити;

е)         Зважений; рекомендовані межі [0,2 ~ 0,5]; значення.

2. a) Коефіцієнт ліквідності уточнений ;

fj)         ГрошовікоштитаЦП(220 + 230 + 240) + Деб.заборг.(160 + ... + 210 + 270)

лікв.уточ         T-J       ■

ііоточні пасиви (620)

(ф. № 1);

(250 + ... + 290) + (170 + ... + 240)

в)

(форма№ 1);

750

1 Т       Л. ' '     .....

школи використовують коефіцієнт ШВИДКОІ ЛІКВІДНОСТІ

Поточні активи(260) - Запаси(100 + 110 +120 +130 +140) Поточні пасиви(620) який визначає співвідношення швидколіквідних активів та термінових боргів і показує, скільки одиниць найбіш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів.

г)         Визначає: відношення суми ліквідних коштів, короткостро-

кових фінансових вкладень та дебіторської заборгованості до ко-

роткострокових пасивів;

д)         Показує частку поточних зобов'язань, яка може бути погашена

ліквідними коштами та очікуваними надходженнями від дебіторів

(треба звернути увагу на «сумнівність» дебіторської заборгованості);

е)         Зважений; рекомендовані межі [0,5 ~ 1,0]; значення.

3. а) Коефіцієнт ліквідності загальний (ліквідність загальна, коефіцієнт покриття);

г\ тг     Оборотні активи (260)

0) Клікв.заг = , (форма № 1);

Поточні пасиви(620)

150 + 320

в)

(форма№ 1): 750

г)         Визначає: відношення поточних активів до поточних зо-

бов'язань;

д)         Показує, скільки одиниць найбільш ліквідних активів при-

падає на одиницю термінових боргів;

е)         Зважений; рекомендовані межі (1,5—2,0); значення.

4.         а) Коефіцієнт маневреності;

_ тг      Вільний оборотний капітал (260 + 270 - 620) 2 ,,

О) Кманєвр =             , (форма

Власний капітал (380)

№ 1);

ч 150 + 320-750 ,.      ..

в)          , (форма№1);

495      J

г)         Визначає: відношення «вільних» обігових коштів до влас-

ного капіталу («вільні» обігові кошти = оборотні кошти - поточні

зобов'язання);

д)         Показує частку «вільних» обігових коштів, яка міститься у

власному капіталі (якщо обігові кошти зростають, а «вільні» обі-

гові кошти зменшуються, то джерелами поповнення обігових

коштів є запозичені);

е)         Зважений; рекомендовані межі (0,25 ~ 0,9); значення.

5.         а) Коефіцієнт поточної заборгованості;

(Г\ т/-  _ Поточна кредиторська заборгованість (520 н    h610+ 630)

Поточна дебіторська заборгованість (150 ч           1-210 + 270)

(ф. № 1);

Інколи доцільніше розглядати коефіцієнт відносно власних обігових коштів (380 + + 430 - 080), форма № 1. У цьому випадку нижня межа 0,1.

ч 630 + ... + 720

в)          , (форма№1):

_170 + ... + 240_

г)         Визначає відношення поточної кредиторської заборгованос-

ті до дебіторської заборгованості;

д)         Показує здатність розрахуватися за кредитами за рахунок

дебіторів;

е)         Зважений; повинен наближатися до одиниці (~1), бажано

менше 1; значення.

2. Аналіз структури джерел засобів підприємства

6. a) Коефіцієнт незалежності (автономії) ;

_ т.      Власний капітал (380)

о) Кнєзал =    , (форма № 1);

Валюта балансу (640)

495

в)

 (форма№ 1): .760.

г)         Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні

зобов'язання за рахунок власних активів; відношення власного

капіталу до всіх джерел засобів підприємства;

д)         Показує частку власного капіталу в загальній сумі джерел

засобів підприємства;

е)         Зважений; рекомендовані межі (0,5—1,0); значення (може

бути у %).

7. а) Коефіцієнт фінансової стійкості;

(Г\ т/-  Власні засоби(380 + 430) +Довгострокові зобов’язання(480)

U) ^фін.стійк             

Валюта балансу (640) (№ 1);

ч Г495 + 530І „          ПІГ 1Ч

в)          (форма№ 1):

L 760 J

г)         Визначає відношення власних засобів та довгострокових

зобов'язань до суми джерел засобів підприємства;

д)         Показує частку стабільних джерел фінансування загальній

сумі джерел засобів підприємства;

е)         зважений; рекомендовані межі (0,5—0,9); значення (може

бути у %).

Оберненим до коефіцієнта фінансової незалежності є коефіцієнт фінансової залеж-ності, який показує, скільки одиниць сукупних джерел припадає на одиницю власного капіталу, а звідси і рекомендовані для зміни цього коефіцієнта (2—1).

8. а) Коефіцієнт фінансування;

„ тг      Власні засоби(380 + 430)

о) Кфін =        (форма № 1);

Позикові кошти (480 + 620 + 630)

495

в)

(форма№ 1); _530 + 750_

г)         Визначає відношення власних засобів до позикових засобів

підприємства;

д)         Показує забезпеченість заборгованості власними коштами

(якщо Кфінанс >1, то виконується необхідна умова фінансової стій-

кості підприємства);

е)         зважений; рекомендовані межі (0,9—3,0); значення.

9. a) Коефіцієнт власних інвестицій;

_ ТГ    Власні кошти (380 + 430) ,.  ..

о) КВЛ.ІНВ = (форма № 1);

Необоротні активи (080)

495

в)

(форма№ 1); _070_

г)         Визначає відношення власних засобів до необоротних акти-

вів;

д)         Показує (при Квл.шВ < 1) питому вагу необоротних активів у

власних коштах, а (при КВЛ.ІНВ > 1), у скільки разів сума власних

коштів перевищує суму необоротних активів;

е)         Зважений; залежить від галузі (промисловість ~1,1). зна-

чення.

10. a) Коефіцієнт інвестування власних та довгострокових за-лучень;

(Г тл    Необоротні активи(080)

") -^інв.вл.довг =      

Засоби довгострокового користування(380 + 430 + 630 + 480) ф. № 1;

в)

070      .,          т.,

             (форма№ 1);

495 + 530

г)         Визначає відношення необоротних активів до засобів дов-

гострокового інвестування;

д)         Показує частку засобів довгострокового використання, яка

вкладена в необоротні активи підприємства;

е)         зважений; залежить від галузі (промисловість — 0,4—0,9);

значення.

4

11. а) Коефіцієнт фінансового лівериджу ;

,_ тг     Довгострокові зобов`язання (480)

о) Кф.л=         (форма№ 1);

Власні кошти (380 + 430 + 630)

530

в)

(форма№ 1); _495_

г)         Визначає частку довгострокових зобов’язань у власних ко-

штах;

д)         Характеризує залежність підприємства від довгострокових

зобов’язань.(Збільшення коефіцієнта свідчить про можливість

зростанн’ фінансового ризику);

е)         Від'ємний, повинен зменшуватися, нижня межа 0,25; зна-

чення.

3. Аналіз обертання оборотних коштів (робочого, функціонуючого капіталу)5

12. a) Коефіцієнт забезпечення підприємства власним оборот-ним капіталом;

_ т.      Власні обігові кошти(380 + 430-080)          лг

б) Кзаб.вл.об.кап =   :           (форма№ 1);

Оборотні активи (260 + 270)

495-070

в)

(форма№ 1); 150 + 270

г)         Визначає відношення не залучених в необоротних активах

власних засобів до оборотного капіталу;

д)         Показує частку власних засобів, не вкладених в необоротні

активи, в оборотному капіталі, а також можливість перетворення

активів у ліквідні кошти;

е)         Зважений; рекомендовані межі (0,1—0,5); значення.

13. a) Коефіцієнт оборотності обігових коштів;

Крім наведених коефіцієнтів, аналізують також динаміку коефіцієнта концентрації позикового капіталу

Позиковий капітаал (480 + 620)

Ккощ.іюз.юш =           (форма № 1) і показує, скільки позико-

Пасиви (640) вого капіталу припадає на одиницю сукупних джерел. Повинен зменшуватись, верхня межа — 0,5.

5 Перед проведенням розрахунків відносних величин слід провести аналіз динаміки абсолютних і власних величин оборотних коштів за декілька періодів. Звісно, їх збіль-шення дає змогу не лише сплачувати поточні борги, але і розширювати виробництво:

Власні оборотні кошти = Власний капітал (380 + 430) + Довгосторокові зобов’ язання (480) - Необоротні акгиви (080) або (260 + 270-620-630)

~ v       Чиста виручка від реалізації продукції (035) (ф.№2)

) °б°б.к            ;           ;

Обігові кошти (260 + 270) (форма№1)

в)

(010-015) (форма№ 2)

; (150 + 320)(форма № 1)

г)         Визначає частку виручки в обігових коштах;

д)         Показує кількість оборотів обігових коштів за період;

е)         Додатній, повинен збільшуватись, кількість оборотів.

14. а) Період обороту обігових коштів; Період(360)

14. а) Пе]

U) ^іоб.об.к

К г г

об.об.к

г, — ) Визначає і показує середній період від вкладення коштів на виробництво продукції до отримання коштів за реалізовану продукцію;

е) Від’ємний, повинен зменшуватися, кількість днів.

14.1. а) Коефіцієнт закріплення обігових коштів;

U) ^закр.об.к 1 / ^об.об.к.

15. а) Коефіцієнт вивільнення засобів з обороту;

[Чиставир.відреал.прод.(035)(ф. № 2)Jx

Х(К     с^-К с- •

-.         v закр.об.к.баз зак.об.к.звіт)

Обігові кошти(260 + 270)(форма№1)

U) ^в.зас. з об

(010) - (015)ф. № 2 х К         -К

I закр.об.кошт.баз закр.об.кошт.зв)

в)        

(150 + 320) ф. № 1

г)         Визначає відношення вивільнених коштів з обороту до се-

редньої величини обігових коштів;

д)         Показує частку вивільнених з обороту (із знаком «-» залу-

чених в оборот) коштів у середній вартості обігових коштів; зро-

стання показника свідчить про зростання ефективності викорис-

тання обігових коштів;

е)         Додатній; повинен зростати; значення.

16. а) Коефіцієнт маневреності власних обігових коштів;

Кошти (230 + 240)

о)Кман.вл.об.кошг=  (форма№1);

Власні обігові кошти (380 + 430 - 080)

260 + 270 + 280 + 290

в)

(форма№ 1); 495-070

г)         Визначає свободу фінансового маневру;

д)         Показує частку абсолютно ліквідних активів у власних обо-

ротних коштах;

е)         Додатній, повинен збільшуватися, значення.

17. а) Коефіцієнт забезпечення запасів власними обіговими коштами;

Власні обігові кошти (380 + 430 - 080)

б) Кзаб.зап.Вл.об.кошт =      (форма

Запаси (100 + 110 + 120 + 130 + 140)

№ 1);

) Г 495-0701 ,,           „

в           (форма№ 1);

L150-120 J

г)         Визначає частку обігових коштів у величині запасів;

д)         Показує, наскільки запаси, що мають найменшу ліквідність

у складі оборотних активів, забезпечені довгостроковими стабіль-

ними джерелами фінансування;

е)         Додатній, повинен збільшуватися, значення.

18. а) Коефіцієнт покриття запасів ;

^ч т„    Джерелапокриттязапасів(380 + 430 + 480-080 +500 + —1-540)

6) К     =         

Запаси(100н  h 140)

Ф. № 1;

495 + 530

в)

(форма

_150 -120 - 070 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 № 1);

г)         Визначає частку сукупних джерел покриття власних коштів

у величині запасів;

д)         Показує скільки коштів, що вкладені в запаси, припадає на

одиницю сукупних коштів (власних, довго- та короткострокових

зобов’язань);

е)         Додатній, повинен збільшуватися, значення.

У деяких випадках застосовують коефіцієнт стійкості, який показує забезпеченість запасів та затрат підприємства цільовими коштами

Вл.кап. + Довгстр.зоб. + Коротк. кред.під надійні акт.(380 + 480 - 080 + 500 + (*))

Запаси (100 + 120 + 130 + 140) де (*) інформація з приміток до звітів (за П(С)БО).

4. Аналіз оборотності капіталу татрансформаціїактивів

19. а) Оборотність активів, коефіцієнт трансформації;

 Чиста виручка від реалізації продукції (035) (форма№ 2)

^) ^тр.акт

Активи (280) (форма№ 1)

в)

010-011-015-020 -030(форма№ 2)

;

330 (форма№ 1)

г)         Визначає частку чистої виручки в активах підприємства;

д)         Показує скільки отримано чистої виручки від реалізації

продукції на одиницю коштів, інвестованих в активи;

е)         Додатній, повинен збільшуватися, кількість оборотів.

20. а) Коефіцієнт маневреності робочого капіталу;

г\ тг     Запаси(100н  h 140)  .,          „

0) Км.р.к =     (форма№ 1);

Робочий капітал (260 + 270 - 620 - 630)

150-120

в)

(форма№ 1); 150 + 320 — 750 J

г)         Визначає частку запасів, тобто матеріальних виробничих

активів у власних оборотних коштах підприємства;

д)         Показує прискорення або уповільнення обіговості оборот-

них коштів, в умовах інфляції до залучення дорогих кредитів, що

зменшує платоспроможність підприємства;

е)         Від’ємний, повинен зменшуватися; значення.

21. а) Коефіцієнт мобільності засобів;

f)          Власний капітал(380 + 430 - 080) + Довгостр. зобов’ язання (480)

'           моб.зас           т-.        —

Валюта балансу (640)

(ф. № 1);

ч 495 + 530-070

в)          (форма№ 1);

760

’ ) Визначає відношення власних коштів та довгострокових зо-бов'язань до валюти балансу;

д)         Показує частку вільних коштів (не залучених в необорот-

них активах) довгострокового користування підприємств у валю-

ті балансу;

е)         Зважений; рекомендовані межі (0,4 ~ 0,6); значення.

22. а) Коефіцієнт обороту власного капіталу;

Чиста виручка від реалізації продукції (035) (форма № 2)

U) ^об.вл.кап

в)

Власнии капітал (380 + 430) (форма№ 1) (010-015) ф. № 2 (380 + 430 + 630)ф.№1

г)         Визначає відношення чистої виручки від реалізації продук-

ції до середньої вартості власного капіталу;

д)         Показує ефективність використання власного капіталу під-

приємства;

е)         Додатній, повинен зростати, залежить від галузі, нижня ме-

жа 2,7; кількість разів.

23. а) Коефіцієнт оборотності готової продукції;

/-ч т,    Чиста виручка від реалізації продукції (035) (форма№ 2)

U) ^об.ГОТ.ПрОД —           ;

Готова продукція (130) (форма№ 1)

в)

010-011-015-020-030 (форма№2)

;

130 (форма № 1)

г)         Визначає частку чистої виручки в готовій продукції;

д)         Показує, у скільки разів виручка перевищує середні запаси

готової продукції;

е)         Додатній, повинен зростати, кількість разів.

5. Аналіз діловоїактивності: обертання дебіторської та кредиторської заборгованостей

24. а) Коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості;

fry-      Чиставиручкавідреалізаціїпродукції(035)(ф.№ 2)

U) ^об.деб.заб

Дебіторськазаборгованість(050 + 150н      1-210 + 270) (ф.№ 1)

(010-011-015-020-030)ф.№ 2

в)

(170 + ... + 240)(ф.№ 1)

г)         Визначає відношення виручки підприємства до середньої

величини дебіторської заборгованості підприємства за період;

д)         Показує, у скільки разів виручка перевищує середню дебі-

торську заборгованість;

є) Додатній; повинен збільшуватися, (нижня межа 18), кіль-кість разів.

25. a) Період погашення дебіторської заборгованості;

б) Пдог.деб.заб = ПерІОД (360 ДНІВ) / Кобдєб.3аб;

г)         Визначає відношення періоду аналізу до коефіцієнта обер-

тання дебіторської заборгованості;

д)         Показує середній термін інкасації дебіторської заборгова-

ності, тоб’о період її погашення.

е)         Відємний; повинен зменшуватись, верхня межа 20 днів

(можливе збільшення, якщо додаткова вартість коштів компенсу-

ється додатковим прибутком від збільшення обсягів реалізації);

кількість днів.

26.       а) Період погашення кредиторської заборгованості;

-.         = Поточні зобов’язання(620 + 630) (форма№ 1)х360

U) Ііігог.кред.заб        Т!        .           .           .           1          ;

Собівартість реалізащї(040)(форма№ 2)

) 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 670 + 710 (форма № 1)

в           ;

040 (форма № 2)

г) Визначає і показує середній період сплати підприємством

корот’остроковоїзаборгованості;

е) Від'ємний, повинен зменшуватись; кількість днів.

27.       а) Частка сумнівної дебіторської заборгованості;

„          Резерв сумнівних боргів (162) (форма№1)

U) І^сумн. деб.заб     ;

Сумнівна дебіторська заборгованість

(форма № 1);

в)

Дебіт. заборг.(050 + 150н     ь 210 + 270) (форма№1)

(170 +180 +190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240)

г)         Визначає відношення сумнівної дебіторської заборгованості

до дебіторської заборгованості;

д)         Показує частку простроченої дебіторської заборгованості в

загальній сумі дебіторської заборгованості;

е)         Від’ємний; повинен зменшуватись (0—0,1); значення.

6. Аналіз ділової активності: ресурсовіддача

28. а) Коефіцієнт обороту основних засобів (фондовіддача за ринкових умов)7;

(г т7-   Чиста виручка від реалізації продукції (035) (форма№2)

U) ^об.осн.зас =       

Основні засоби(030) (форма№1) (010-015)форма№ 2

в)

(070) форма№ 1

7

Інколи доцільно проводити аналіз оборотності всіх нематеріальних активів або де-яких їх складників.

г)         Визначає відношення чистої виручки від реалізації до балан-

сової вартості основних засобів;

д)         Показує, наскільки інвестиції, вкладені у засоби виробниц-

тва, приносять дохід підприємству;

е)         Додатній, повинен зростати, нижня межа 3, залежить від га-

лузі, значення.

29.       а) Коефіцієнт оборотності запасів;

~. v      Собівартість реалізації (040) (форма№2)

в)

Запаси (100 + 110 + 120 + 130 + 140) (форма№1) (040) форма № 2

(150) форма№1

г)         Визначає відношення собівартості реалізованої продукції до

середньої величини запасів у періоді;

д)         Показує кількість оборотів коштів, інвестованих в запаси;

е)         Додатній, повинен зростати, нижня межа 3, залежить від га-

лузі, кількість разів.

30.       а) Період (термін) зберігання запасів;

б) Пзб.зап = Період (360 днів) / Коб.зап;

г)         Визначає відношення періоду аналізу до коефіцієнта обер-

тання запасів;

д)         Показує середній термін зберігання виробничих запасів на

підприємстві;

е)         Від'ємний; повинен зменшуватися (від ~45~120), залежить

від галузі, кількість днів.

31.       а) Період операційного циклу;

6) Попц = Сума періодів зберігання запасів і погашення дебі-торської заборгованості: П3бзап-(коеф. №30) + Ппогдебзаб (коеф. № 25);

г, д) Визначає і показує термін перетворення придбаних мате-ріальних ресурсів на грошові кошти;

е) Від'ємний; повинен зменшуватись (від'ємне значення свід-чить про нестачу коштів), залежить від галузі, кількість днів.

32.       а) Період фінансового циклу;

б) Пфінц = Різниця періодів операційного циклу і погашення кредиторської заборгованості: Попц (коеф. № 31) - ППОГКрЄдзаб (ко-еф. № 26);

г, — ) Визначає і показує період обороту коштів;

е) Від’ємни’ ; повинен зменшуватись, залежить від галузі, кіль-кість днів (від'ємне значення свідчить про нестачу коштів, під-приємство живе в «борг»).

7. Аналіз рентабельності: загальна рентабельність

33. а) Рентабельність власного капіталу;

~          = Чистий прибуток (220) (форма № 2)

U) ^вл.кап      ;           ;

Власнии капітал (380) (форма№1)

 080 - 310 (форма № 2)

в)          ;

630 + 430 + 630(форма№ 1)

г)         Визначає частку чистого прибутку у власному капіталі,

вкладеному в підприємство;

д)         Показує потенціальні можливості розширення діяльності

підприємства;

е)         Додатній, повинен зростати, залежить від галузі, значення.

34. а) Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяль-ності;

fr р       = Прибутоквід звичайної діяльності (190)(форма№2)

U) ^акт. за. пр. зв. діяльн     ;

Активи (280) (форма№1)

в)

080-310 (форма № 2)

; 330 (форма № 1)

г)         Визначає частку прибутку від звичайної діяльності в акти-

вах підприємства;

д)         Показує здатність підприємства отримувати прибуток ви-

ходячи з активів, які є в розпорядженні підприємства;

е)         Додатній, повинен зростати, залежить від галузі, значення.

35. а) Рентабельність активів за чистим прибутком;

_          = Чистий прибуток (220)(форма№2)

U) ^акт.чт.пр ;

Активи (280) (форма№ 1)

в)

080-310 (форма № 2)

330 (форма № 1) г) Визначає частку чистого прибутку підприємства;

д)         Показує, скільки чистого прибутку припадає на одиницю

коштів, інвестованих в активи підприємства;

е)         Додатній, повинен зростати, залежить від галузі, значення.

36. а) Рентабельність виробничих засобів;

_          Чистий прибуток (220) (форма № 2)

U) ^вир.зас    ;           ;

Виробничі засоби (030 + 100 + 120) (форма№1)

в)

080-310 (форма № 2)

010 + 080 + 110 (форма № 1)

г)         Визначає частку чистого прибутку у вартості виробничих

засобів підприємства;

д)         Показує, скільки чистого прибутку припадає на одиницю

вартості виробничих засобів підприємства;

е)         Додатній, повинен зростати, залежить від галузі, значення.

37. а) Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації;

 = Прибутоквідреалізації(050-070-080)(форма№2)

^) ^пр.за пр. реал      ;

Виручка (035) (форма№2)

в)

050 (форма № 2)

; 010(форма№2)

г)         Визначає частку прибутку від реалізації продукції у чисто-

му доході від реалізації продукції підприємства;

д)         Показує, скільки прибутку від реалізації продукції припадає

на одиницю чистого доходу від реалізації продукції підприємства;

е)         Додатній, повинен зростати, залежить від галузі, значення.

38. а) Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності;

^-ч      = Прибуток від операційної діяльності (100) (форма № 2)

О) ^пр за.пр.оп.діял  ;

в)

Виручка (035) (форма № 2) 050 (форма № 2)

010(форма№2)

г)         Визначає частку прибутку від операційної діяльності у чис-

тому доході від реалізації продукції підприємства;

д)         Показує, скільки прибутку від операційної діяльності при-

падає на одиницю чистого доходу від реалізації продукції під-

приємства;

е)         Додатній, повинен зростати, залежить від галузі, значення.

39. а) Рентабельність реалізованої продукції за чистим при-бутком;

-ч р     = Чистий прибуток (220) (форма № 2)

0) * пр .за чист.пр     ;

Виручка (035) (форма№2)

в)

080-310 (форма № 2)

; 010(форма№2)

г)         Визначає частку чистого прибутку у чистому доході від ре-

алізації продукції підприємства;

д)         Показує, скільки чистого прибутку припадає на одиницю

чистого доходу від реалізації продукції підприємства;

е)         Додатній, повинен зростати, залежить від галузі, значення.

8. Аналіз рентабельності капіталу

40. a) Коефіцієнт реінвестування;

Реінвест. прибуток(збільшенняза(340 + 350))форма №1

О) і^реінв

Чистийприбуток(220)форма№ 2

в)

Збільшення за (410 + 470 + 870) (форма № 1)

;

80-310(форма№1)

г)         Визначає капіталізовану частку чистого прибутку підприємства;

д)         Показує, скільки чистого прибутку спрямовано на збіль-

шення власного капіталу підприємства;

е)         Додатній; повинен зростати, беручи до уваги бажання акці-

онерів; значення.

41. a) Коефіцієнт економічного росту;

(~)Tr    = Реінвестованийприбуток{збільшенняза(340 + 350)}(ф.№1)

Власний капітал (380) (форма № 1) Збільшенняза(410 + 470 + 870) (форма№1)

в)

400 + 405 + 410 + 430 + 470 + 480(форма№ 1) г, д) Визначає і показує темп збільшення власного капіталу за рахунок чистого прибутку підприємства; е) Додатній, повинен зростати, значення.

42. a) Співвідношення сплачених відсотків і прибутку;

Витратинасплатувідсотків(060)(форма№3) 8

U) ^відс. на приб      ;

Прибуток від звичайної діяльності (010) (форма № 3)

ііриоуток від звичаиноі діяльності див. також у формі № 2 (170).

в)          ;

80(форма№2)

г)         Визначає частку прибутку від звичайної діяльності підпри-

ємства, яка повинна сплачуватись за користування кредитами;

д)         Показує, скільки сплачених відсотків за кредити і позики

припадає ’а одиницю прибутку підприємства;

е)         Від'ємний; повинен зменшуватись; рекомендовані межі

(0—0,4); значення.

43. а) Рентабельність чистого прибутку відносно активів (пе-

ріод окупності капіталу)

)9;

Активи (280) (форма № 1)

U) ^чист.пр.відн.акт

в)

Чистии прибуток (220) (форма № 2) 330 (форма № 1)

080-310(форма№2)

г)         Визначає частку активів у чистому прибутку;

д)         Показує, за який період кошти, що інвестовані в активи, бу-

дуть ком’енсовані чистим прибутком підприємства;

е)         Від'ємний; повинен зменшуватись; значення.

44. а) Рентабельність власного капіталу 10ідносно чистого при-бутку (період окупності власного капіталу) ;

_          Власнийкапітал(380)(форма№1)

U) ^вл.кап.від.чист.пр          ;

Чистии прибуток (220) (форма № 2)

в)

400 + 405+410 + 470 + 480)(форма№1)

080-310(форма№2)

г)         Визначає частку власного капіталу в чистому прибутку;

д)         Показує, за який період власний капітал може бути компен-

сованим ’истим прибутком підприємства;

е)         Відємний; повинен зменшуватись; значення.

9. Аналіз ефективності використання майна 45. а) Частка оборотних виробничих засобів в обігових коштах;

Величина коефщієнта є ооерненою величиною до величини коефіцієнта рентаоель-ності власного капіталу за чистим прибутком (коеф. № 36), тобто

Рчист.пр.відн.ап = 1 - Ракт чист прод

Величина коефщієнта є ооерненою величиною до величини коефщієнта рентаоель-ності власного капіталу (коеф. № 36), тобто РВл.кш.від.чист.пр =1 - Рвл кап .

_          = Оборотнівиробничізасоби(100 + 120)(форма№1)

U) ^об.вир.зас.об.кошт

Оборотніактиви (260 + 270) (форма №1)

в)

080 + 110 + 120(форма№ 1)

150 + 320(форма№ 1) г, д) Визначає і показує частку обігових коштів у виробничій сфері;

е) Додатній, повинен зростати, залежить від галузі, значення.

46. а) Частка основних засобів в активах;

_ т.      Залишкова вартість основних засобів (030)

б) К03.вакт = ф. № 1;

Активи (280)

в)

010(форма № 1)

330(форма № 1)

г)         Визначає частку основних засобів в активах підприємства;

д)         Показує частку коштів, інвестованих в основні засоби у ва-

люті балансу;

е)         Від’ємний; повинен зменшуватись за умов незмінних або

зростаючих обсягів реалізації; значення.

47. а) Коефіцієнт зносу основних засобів;

„ тг      Знос основних засобів (032)

0) Кзн.оз =     форма № 1;

Первісна вартість основних засобів (031)

в)

011 (форма № 1)

; 012(форма№ 1)

г, д) Визначає і показує рівень фізичного і морального зносу основних засобів;

е) Від’ємний; повинен зменшуватись; значення.

48. а) Коефіцієнт оновлення основних засобів;

. первісної варт. 03 (збіл Первісна варт. 03 (031)

Збільш. за пер. первісної варт. 03 (збільшення по 031)

0)Кон.оз =      , фо-

рма№ 1;

 Збільшення за період (012) (форма № 1)

в)          ;

012 (форма № 1)

г, д) Визначає і показує рівень фізичного і морального онов-лення основних засобів, частку основних засобів в активах під-приємства;

е) Додатній, повинен збільшуватись за умов виключення ін-фляційного фактора; значення.

49. а) Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах;

_ т.      Довгостокові фінансові інвестиції (040 + 045)

б) Кдовг.фін.інв.ваКг =        ф. № 1;

Активи (280)

в)

040 (форма № 1)

330 (форма № 1)

г)         Визначає частку фінансових інвестицій у валюті балансу;

д)         Показує зменшення диверсифікаційного ризику;

е)         Додатній; повинен збільшуватись за умов збільшення дохо-

дів від фінансових інвестицій; значення.

50. a) Частка оборотних виробничих активів;

„          = Оборотні виробничі засоби(100 + 120)(ф.№ 1)

U) ^об.вир.акт           ;

080 + 110 + 120 (форма № 1)

Активи (280) (форма№ 1)

в)

; 330 (форма № 1)

г, д) Визначає і показує частку мобільних виробничих коштів

у валюті балансу;

е) Додатній, повинен зростати, залежить від галузі, значення.

51. a) Коефіцієнт мобільності активів;

~          = Мобільні активи(260 + 270)(форма№1)

U) ^моб.акт    ;

Немобільні активи (080) (форма№1)

в)

150 + 320 (форма № 1)

070 (форма № 1)

г)         Визначає, скільки обігових коштів припадає на одиницю

необігових;

д)         Показує потенційну можливість перетворення активів у лі-

квідні кошти;

е)         Додатній, повинен зростати, рекомендована межа 0,5, зале-

жить від галузі значення.

10. Позиція підприємства на ринку цінних паперів11

52. a) Дивідендний вихід;

„          = Дивідент на акцію(340)(форма№2)

U) -^ДИВІД.ВИХ      ;

Дохід на акщю (320) (форма№2)

11 T-W           •          •          •          •          •

ііеред проведенням розрахунків відносних величин слід провести аналіз динаміки абсолютних величин за декілька періодів: дохід на акцію (320 форма № 2) і дивіденд на акцію (340 форма № 2). Звісно, що збільшення показників означає поліпшення умов до-статнього реінвестування прибутку.

г, — ) Визначає і показує частку дивідендів до сплати у чистому прибутку;

е) Залежить від дивідендної політики підприємства.

53. а) Коефіцієнт котирування акцій;

Ринкова ціна акцій (Даніринку цінних паперів)

U) ^мсот.акц

Номінальна ціна акцій

Дані структури статутного фонду (Кількість акцій за номіналом)

г, — ) Визначає і показує відхилення ринкової ціни акції від но-мінальної (облікової);

е) Додатній, повинен зростати, значення.

54. а) Ціна акції;

„ тт      Ринкова ціна акцій (Даніринку цінних паперів)

о) Цакц =        ;

320(форма№ 2)

г)         Визначає умовний термін окупності поточної вартості акції;

д)         Показує інвестиційну привабливість акції;

е)         Додатній; повинен бути більше 1, тобто темпи росту рин-

кової ціни мають випереджати темпи росту дохідності; зна-

чення.

55. а) Дивідендна дохідність акцій;

„          340 (форма№2)

Дані ринку цшних паперів

г, — ) Визначає і показує поточну рентабельність інвестованого в акції капіталу

е) Додатній, повинен зростати за умов одночасного збільшен-ня ринкової ціни акції, значення.

56. а) Зміна в добробуті акціонерів;

/-) уу    [100jx 340 (ф.№ 2) + 380 (ф. № 1) х [індексринковоїціниакції] ;

300 (форма № 1)

в) —;

г, д) Визначає і показує відхилення ринкової ціни акції від но-мінальної (облікової);

е) Додатній, повинен зростати, значення.

Приклад практичного застосування методики для комплексно-го аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства наве-дено в додатку 10.