Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 9 РОЛЬ АНДЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІПІДПРИЄМСТВА У ВИЯВЛЕННІ ТА ПОПЕРЕДЖЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 9.1. Методика комплексного економічного аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

Розділ 9 РОЛЬ АНДЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІПІДПРИЄМСТВА У ВИЯВЛЕННІ ТА ПОПЕРЕДЖЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 9.1. Методика комплексного економічного аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Співвідношення найважливіших показників фінансової звіт-ності характеризуються аналітичними коефіцієнтами. Коефіцієн-ти відносяться до найбільш відомих і широко застосовуваних ін-струментів аналізу фінансової звітності. Вони дозволяють ви-вчати взаємозв’язки між різними елементами сукупностей фінан-сових звітів шляхом перетворення інформації в зручну для опра-цювання форму.

Зіставлення співвідношень найважливіших показників діяль-ності підприємства за різними періодами дозволяє дати характе-ристику показникам роботи підприємства, простежити тенденції його розвитку. Порівняння таких співвідношень з аналогічними співвідношеннями інших підприємств галузі в цілому, допомагає зіставити ефективність діяльності підприємства та його конкуре-нтів (порівняльний аналіз), а також визначити рейтинг підприєм-ства серед підприємств регіону, галузі та ін. Крім того, аналіз аналітичних фінансових коефіцієнтів, побудованих на основі да-них звітності компанії, дозволяє виявити її слабкі, вразливі сто-рони.

Методика базується на арифметичних розрахунках десяти груп фінансових коефіцієнтів:

1)         коефіцієнти ліквідності;

2)         коефіцієнти структури джерел засобів;

3)         коефіцієнти обертання оборотних коштів (робочого, функ-ціонуючого капіталу);

4)         коефіцієнти оборотності капіталу та трансформації активів;

 

5)         коефіцієнти ділової активності: обертання дебіторської та кредиторської заборгованостей;

6)         коефіцієнти ділової активності: коефіцієнти ресурсові;дачі;

7)         коефіцієнти рентабельності: загальної рентабельності;

8)         коефіцієнти рентабельності загальної рентабельності

9)         ефективності використання майна;

10)       аналіз позиції підприємства на ринку цінних паперів.

Кожен коефіцієнт розглядається за такою схемою:

а)         назва коефіцієнта;

б)         розрахунок коефіцієнта за кодами рядків та формами звіт-

ності згідно з П(С)БО;

в)         формула розрахунку за кодами рядків та форм звітності згі-

дно з Інструкцією про порядок заповнення форм річного бухгал-

терського звіту підприємства Міністерства фінансів від 18 листо-

пада 1998 р. №238 (Розрахунок коефіцієнтів за формами звіт-

ності, які існували до 2000 p., визначається необхідністю оцінки і

аналізу майна (зокрема необоротних активів) за період існування

підприємства. Крім того, ще тривалий час при проведенні аналізу

виникатиме необхідність зіставляти (або трансформувати) попе-

редні і теперішні форми зві