Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 8.1. Загальні питання облікової політики підприємства : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 8.1. Загальні питання облікової політики підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової і статистичної звітності на кожному підприємстві здійснюється на підставі нормативно-правових документів, що розробляються ор-ганами, на яких покладено обов'язки регулювання в країні пи-тань обліку і звітності. Це дозволяє вести бухгалтерський облік і складати фінансову звітність за єдиними принципами і формою і таким чином забезпечувати порівнянність облікової інформації. Однак це не означає, що підприємство, виходячи з конкретних умов господарювання, не може вибирати найбільш прийнятної для нього форми ведення обліку.

Термін «облікова політика» визначений законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» і означає сукупність принципів, методів і процедур, що викорис-товуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Однак облікова політика визначає також і способи ор-ганізації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, вра-ховуючи коньфетні умови його діяльності.

Облікову політику можна розглянути з двох сторін: з однієї як сукупність прийомів і методів, за допомогою яких здійснюється керівництво бухгалтерським обліком в Україні в особі уповнова-жених на те законодавчих та виконавчих органів влади, з дру-гої-- сукупність конкретних методів і способів організації та форм бухгалтерського обліку, прийнятих підприємством на під-ставі загальних правил і особливостей господарської діяльності.

Облікова політика на рівні країни повинна враховувати такі об-ставини, як: рівень розвитку ринкової економіки та сутність демо-кратизації суспільства, поширення процесу інтеграції економіки країни у світовий економічний простір та вимоги міжнародних ін-

ституцій щодо стандартизації та гармонізації обліку. 3 цією метою держава розробляє і приймає законодавчі акти та інші нормативні документи, що регулюють питання бухгалтерського, статистично-го обліку і звітності. Прикладом може бути діючий закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в країні».

Облікова політика підприємства повинна враховувати такі важ-ливі фактори, як: форма власності та організаційно-правова стру-ктура підприємства; вид економічної діяльності, що зумовлює особливості та умови облікової роботи; параметри підприємства за обсягами діяльності, номенклатури продукції, чисельності працюючих тощо; відносини з податковою системою, наявність пільг та умови їх отримання; умови забезпечення підприємства ресурсами та реалізації готової продукції; матеріально-технічне забезпечення обліково-аналітичної роботи підприємства та рівень забезпеченості кваліфікованими обліковими працівниками; умо-ви організації та стимулювання праці, відповідальності тощо.

Облікову політику підприємство визначає самостійно в особі його керівника та головного бухгалтера відповідним наказом чи розпорядженням з обов'язковим розкриттям в окремих розділах методичних принципів побудови бухгалтерського обліку, техніки його ведення та складання фінансов