Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.4. Форми бухгалтерського обліку : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

7.4. Форми бухгалтерського обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Раціональна організація обліково-аналітичної роботи на під-приємстві передбачає застосування ефективної форми бухгалтер-ського обліку, його технічної оснащеності.

Під формою бухгалтерського обліку розуміють певну систему регістрів бухгалтерського обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з дотриманням єдиних засад бух-галтерського обліку.

Кожне підприємство самостійно вибирає відповідну форму обліку, враховуючи конкретні умови та особливості господарсь-кої діяльності і технології опрацювання облікових даних. Вибір форми обліку зумовлюється також обсягами облікових робіт, їх складністю, наявністю кваліфікованих систем обробки даних, об-числювальної техніки.

Форма бухгалтерського обліку відображає відповідну техноло-гію облікового процесу. Кожна форма обліку завжди передбачає відповідне групування господарських операцій та дотримання вста-новленої послідовності їх відображення, порядок записів в регістрах синтетичного і аналітичного обліку, складення та представлення облікових даних у вигляді звітності для потреб користувачів.

Основними відмінними ознаками, що визначають особливості окремих форм бухгалтерського обліку, є: зовнішній вигляд, бу-

дова і кількість облікових регістрів; поєднання регістрів хроно-логічного і систематичного обліку, синтетичного і аналітичного обліку; послідовність і техніка облікової реєстрації.

Розвиток форм бухгалтерського обліку має свою історію. Ко-жен етап розвитку господарської діяльності характеризується відповідним рівнем стану обліку, певною формою його ведення. Спочатку форми обліку базувалися на книгах-журналах, які вва-жалися головними обліковими регістрами, що призначалися для ведення як систематичного, так і аналітичного обліку. Пізніше для ведення аналітичного обліку почали застосовувати картки. Подальший розвиток обліку, необхідність розподілу праці між працівниками бухгалтерії зумовили широке використання в облі-ку окремих листків. В умовах використання ПЕОМ з’явилися но-ві регістри і новітня технологія збору і обробка облікових даних.

Форма бухгалтерського обліку як відображення певного рівня технології облікового процесу має відповідати таким вимогам:

—        забезпечення повноти та реальності в облікових регістрах господарських операцій;

—        забезпечення раціонального розподілу облікових робіт між окремими працівниками для своєчасного їх виконання;

—        забезпечення управлінців даними про виконання бізнес-планів в цілому по підприємству і за кожним структурним під-розділом;

—        забезпечення необхідними даними процес складання звіт-ності, здійснення контролю і економічного аналізу;

—        забезпечення економічності облікового процесу шляхом його автоматизації та наукової організації праці обліковців.

Сучасними формами бухгалтерського обліку, що застосовуються на підприємствах і в організаціях в Україні є Журнал-Головна, ме-моріально-ордерна та журнально-ордерна форма обліку.

Форма обліку Журна