Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 7 ТЕХНІКАIФОРМИ БУХГДЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЮ ЕКСПЕРТИЗОЮ 7.1. Облікові регістри, їх класифікація : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

Розділ 7 ТЕХНІКАIФОРМИ БУХГДЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЮ ЕКСПЕРТИЗОЮ 7.1. Облікові регістри, їх класифікація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

і призначення

Всі господарські операції після їх оформлення первинними документами записуються до облікових регістрів.

Обліковий регістр — це спеціальна таблиця, призначена для відображення документально оформлених господарських опера-цій у системі рахунків, накопичення та зберігання облікової ін-формації.

Облікові регістри — це носії спеціального формату (паперові, машинні) у вигляді відомостей, журналів, книг, журналів-ордерів тощо, призначені для хронологічного, систематичного або комбі-нованого нагромадження, групування та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку.

Інформація, що міститься в облікових регістрах, використову-ється для оперативного управління, економічного аналізу діяль-ності підрозділів і підприємства в цілому, а також для складання звітності. Тому своєчасне і повне відображення господарських операцій в облікових реєстрах — одна із обов'язкових умов якос-ті і оперативності обліку.

Запис в регістрах бухгалтерського обліку виконується на під-ставі первинних облікових документів, які фіксують факти вико-нання господарських операцій і розпоряджень (дозволів) на їх проведення, накопичують і систематизують інформацію первин-них документів. Інформація до облікових регістрів переноситься після перевірки первинних документів за формою і змістом.

Перенесення інформації має здійснюватися в міру надходжен-ня первинних документів до місця опрацювання (бухгалтерії), або не пізніше терміну, що забезпечує своєчасну звітність, на-приклад, нарахування і виплату заробітної плати, складання бух-галтерської звітності, статистичної звітності тощо.

Регістри бухгалтерського обліку повинні мати назву, період реєстрації господарських операцій, прізвища і підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні.

Форми облікових регістрів рекомендуються Міністерством фінансів України або розробляються міністерствами і відомства-ми за умови дотримання загальних методологічних принципів. Так, нині питання використання регістрів бухгалтерського обліку регулюються Законом України «Про бухгалтерський облік і фі-нансову звітність в Україні» та методологічними рекомендаціями щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку, затвердже-ними Міністерством фінансів України від 29 грудня 2000 р. № 356.

Підприєм’тва, які складають облікові регістри на машинних носіях, зобовязані забезпечити технічні засоби для їх відтворен-ня у зручному для прочитання вигляді.

Облікові регістри складаються щомісяця і підписуються вико-навцями та головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства. Ведення обліко-вих регістрів та контирування документів первинного обліку здійснюється із застосуванням, щонайменше, коду класів рахун-ків і коду синтетичного рахунка. Аналітичні дані в облікових ре-гістрах мають узгоджуватися з даними синтетичного обліку на останнє число місяця.

Інформація про господарські операції здійснені підприємс-твом за певний період в облікових регістрах, переносить-ся у згрупованому вигляді до бухгалтерської звітності під-приємства.

У бухгалтерському обліку використовуються різні за формою, змістом та способом відображення інформації облікові регіст-ри (сх. 2).

За своїм зовнішнім виглядом облікові регістри поділяються на книги, картки і окремі листки.

Бухгалтерські книги застосовуються для ведення записів із син-тетичного і аналітичного обліку. В них всі листки зброшуровано, пронумеровано, на останній сторінці вказана кількість сторінок, з підписом керівника, головного бухгалтера, а також скріплено пе-чаткою. До них належать Касова книга, Головна книга, Журнал-Головна книга. Бухгалтерські книги — це раціональний та надій-ний спосіб збереження облікових регістрів. Вони досить широко застосовуються для ведення обліку коштів, товарно-матеріальних цінностей тощо.

Схема 2

Класифікація облікових регістрів

ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ

I

I

I

 

За зовнішнім виглядом

За обсягом змісту

За видами

бухгалтерських

записів

За будовою

 

Книги

Картки

Окремі листки

Синтетичні

Аналітичні

Комбіновані

Хроноло-гічні

Система-тичні

Комбі-новані

Одно-сторонні

Двосторонні

Багато-графні

Шахові

Облікові регістри-картки. Прикладом можуть бути картки кі-лькісно-сумового обліку матеріалів. Картки не скріплюються між собою і зберігаються у спеціальних ящиках. Картки ведуться на підприємствах, де не застосовується обчислювальна техніка для відображення аналітичних даних (детальний опис про об’єкт об-ліку) по кожній номенклатурі обліку (товарно-матеріальних цін-ностей, основних засобів тощо). Залежно від об'єкта, що обліко-вується картки аналітичного обліку поділяються на картки кіль-кісно-сумового обліку, призначені для обліку товарно-матері-альних цінностей, картки контокорентної форми, призначені для обліку розрахунків, та багатографні, призначені для обліку ви-трат на виробництво. Крім типових форм карток, в обліковій практиці застосовуються і інші спеціальні форми, як, напри-клад, картки складського обліку, інвентарні картки тощо. Зібра-ні разом картки складають картотеку, яка розділяється за пев-ними ознаками.

Облікові регістри-листки мають стандартний формат, кожний з них призначений для обліку певних операцій і залежно від цьо-го має специфічний зміст. До таких листків належать журнали-ордери, відомості, розроблювальні групові таблиці тощо. У них, як правило, систематизують інформацію, необхідну для контро-лю і економічного аналізу.

За обсягом змісту облікові регістри поділяються на регістри синтетичного та аналітичного обліку та комбіновані. Такий поділ обумовлений відмінностями і призначеннями синтетичних і ана-літичних рахунків, різним ступенем узагальнення облікових да-них та їх комбінування.

Синтетичні облікові регістри — це регістри, в яких облік ве-дуть за синтетичними рахунками. Це Головна книга, Журнал-ордер, Журнал-Головна книга. Всі вони є матеріальними носіями синтетичного обліку.

Аналітичні облікові регістри — це регістри, в яких облік ве-деться за аналітичними рахунками. Дані подають у натуральних, трудових і вартісних вимірниках. До таких регістрів належать книги, картки. У цих регістрах враховують специфіку об'єктів, що обліковуються.

Останнім часом значного поширення набули так звані комбіно-вані реєстри систематичного обліку, які поєднують синтетичні і аналітичні записи. Застосування комбінованих регістрів дає змогу оперативно отримувати хронологічні і систематичні дані або показ-ники систематичного і аналітичного обліку разом, що скорочує об-лікову роботу по реєстрації і дає повне уявлення про здійснені опе-рації. Прикладом комбінованого регістру може бути Журнал-ордер.

За видами бухгалтерських записів облікові регістри поділяють на хронологічні, систематичні та змішані (комбіновані).

Хронологічними називаються регістри, призначенням яких є реєстрація операцій у порядку хронологічної послідовності їх ви-конання та оформлення. Так, наприклад, ведеться касова книга, у якій рух коштів у касі відображається по їх отриманню і видачі. До таких регістрів належить: Журнал реєстрації операцій, де за-писують усі господарські операції в календарній послідовності їх здійснення, журнал обліку надходження готової продукції, ван-тажів, відомість відвантаження і реалізації продукції, табель від-працьованого часу та інші. Особливе значення цих регістрів по-лягає у їх оперативній та контрольній функції, характеристиці руху об'єктів обліку.

Систематичними називаються облікові регістри, у яких вико-нується групування однорідних операцій на синтетичних і аналі-тичних рахунках. Такі записи ведуться у Головній книзі, у якій узагальнюються записи по кожному синтетичному рахунку, а та-кож на картках і книгах, де відображаються і групуються дані аналітичного обліку.

Комбінованими називаються регістри, у яких одночасно поєд-нується хронологічний і систематичний записи. Таку побудову

має Журнал-Головна книга, в якій перша частина відображає жур-нал реєстрації операцій, а друга — відображає групування опера-цій на синтетичних рахунках.

За бу,овою облікові реєстри поділяють на односторонні, дво-

'ТодіостороГії о^ліГвихрегістрах подають дані про го-сподарську операцію, суму якої записують по дебету або по кредиту відповідного рахунку. Як правило, записи по дебету і кредиту розміщаються поруч на правій стороні регістру, зліва розміщують інформацію щодо дати, номера, змісту операції то-що. Залежно від змісту операцій, що обліковуються, односто-ронні регістри поділяються на контокорентні, кількісно-сумового і кількісно-сортового обліку. Прикладом таких регіст-рів є Касова книга, Картки аналітичного обліку розрахунків, Книга складського обліку, Картки кількісно-сумового обліку матеріалів тощо.

Двосторонні облікові регістри складаються з двох частин: в одній частині подають дані про дебетові обороти на рахунку, a у другій — про кредитові обороти на цьому рахунку. Двостороння будова регістрів характерна для Головної книги.

Багатографні облікові регістри— це регістри, в яких одна з граф (найчастіше дебетова) поділена на кілька граф. До такого ви-ду облікових регістрів належить Журнал-ордер, де окремі графи використовують для аналітичного обліку по рахунках, суми яких групуються за певними показниками (наприклад, розшифровка дебетових оборотів, облік витрат за статтями калькуляції тощо).

Шахові облікові регістри побудовані за принципом шахової дошки. Записи в таких регістрах роблять у клітинці, що на пере-тині стовпчика і рядка таблиці, які відповідають дебетовому і кредитовому обороту на відповідних рахунках. Така будова знач-но скорочує кількість записів, оскільки подвійний запис тут здій-снюється в один робочий прийом, посилює поточний контроль за відображенням операцій та підвищує аналітичні можливості бух-галтерського обліку. За таким принципом побудовані журнали-ордери.