Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зміст : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

Зміст


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ                 9

Розділ 1. Предмет, метод і об’єкти бухгалтерського обліку         9

1.1.      Предмет бухгалтерського обліку, господарські за-соби та джерела їх формування                  9

1.2.      Принципи бухгалтерського обліку             21

1.3.      Метод бухгалтерського обліку                    23

Розділ 2. Розуміння про рахунки бухгалтерського обліку

та подвійний запис              28

2.1.      Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення

і будова                      28

2.2.      Подвійний запис, його суть і значення                 33

2.3.      Синтетичні і аналітичні рахунки, їх взаємозв’язок           36

2.4.      Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку              39

2.5.      Класифікація рахунків за економічним змістом. ...           52

2.6.      Класифікація рахунків за призначенням і структурою                 55

2.7.      План рахунків бухгалтерського обліку                   64

Розділ 3. Бухгалтерський баланс та його значення                      69

3.1.      Бухгалтерський баланс, його зміст і значення                  69

3.2.      Структура балансу                71

3.3.      Зміни в балансі, зумовлені господарськими опера-ціями                       73

3.4.      Порядок читання та аналізу балансу                      78

Розділ 4. Бухгалтерська фінансова звітність                      81

4.1.      Поняття та класифікація звітності               81

4.2.      Види фінансової звітності та основний їх зміст....            83

Питання для самоконтролю            96

Тестові завдання для самоконтролю          97

Практичні завдання для самоконтролю     102

МОДУЛЬ 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДО-

ВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ               108

експертизи                108

5.1.      Документ як джерело первинної інформації та ви-моги до його змісту і оформлення                        108

5.2.      Класифікація бухгалтерських документів               112

5.3.      Організація документообігу             115

5.4.      Первинні бухгалтерські документи і методика їх дослідження               119

Розділ 6. Інвентаризація і методика її проведення                       122

6.1.      Інвентаризація в системі первинного обліку                    122

6.2.      Інвентаризація як спосіб фактичного контролю ...           125

6.3.      Тактика проведення інвентаризації за завданням слідчого                     128

експертизою              132

7.1.      Облікові регістри, їх класифікація і призначення  132

7.2.      Техніка облікової реєстрації             136

7.3.      Помилки в бухгалтерських записах, способи їх ви-явлення і виправлення                 139

7.4.      Форми бухгалтерського обліку                   142

7.5.      Співвідношення бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи                       163

Розділ 8. Значення облікової політики підприємства для

проведення судово-бухгалтерськоїекспертизи                 166

8.1. Загальні питання облікової політики підприємства  166

8.2.      Організаційні форми ведення бухгалтерського обліку     168

8.3.      Техніка здійснення облікової політики       174

вопорушень   177

9.1.      Методика комплексного економічного аналізу фі-нансово-економічної діяльності підприємства    177

9.2.      Методи і моделі діагностики ймовірності можливо-

го банкрутства          198

Розділ 10. Форми фінансово-економічного контролю гос-

подарськоїдіяльності підприємств  216

10.1.    Аудит як форма незалежного фінансово-економічного контролю         216

10.2.    Документальна ревізія й методика її проведення 222

Питання для самоконтролю            228

Тестові завдання для самоконтролю          229

Практичні завдання для самоконтролю     233

МОДУЛЬ 3. ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ

ЕКСПЕРТИЗИ           236

11.1.    Функції бухгалтерського обліку       236

11.2.    Соціальне регулювання бухгалтерського обліку 238

Розділ 12. Теоретичні основи судово-бухгалтерської ек-

спертизи        241

12.1.    Предмет і об’єкти судово-бухгалтерської експер-тизи                241

12.2.    Meтoд судово-бухгалтерської експертизи             249

12.3.    Класифікація судових експертиз                 258

Розділ 13. Організаційне забезпечення судово-

бухгалтерської експертизи   263

13.1.    Організація судової експертизи в Україні  263

13.2.    Вимоги до судових експертів, їх права, обов’язки і відповідальність    269

13.3. Межі компетенції експерта-бухгалтера при вико-

ристанні показань свідків, звинувачуваних та інших ма-

теріалів справи          279

Розділ 14. Організація і особливості проведення судово-

бухгалтерської експертизи   286

14.1.    Призначення та проведення судово-бухгалтерської експертизи на стадії досудового слідства         286

14.2.    Проведення бухгалтерської експертизи при роз-гляді кримінальної справи в суді      293

14.3.    Особливості призначення судово-бухгалтерської експертизи у справах про адміністративні правопору-шення, господарське і цивільне виробництво, а також

при проведенні виконавчих дій     297

Питання для самоконтролю            300

Тестові завдання для самоконтролю          301

Практичні завдання для самоконтролю     306

Додатки         316