Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 6 ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ IМЕТОДИКАЇІПРОВЕДЕННЯ 6.1. Інвентаризація в системі первинного обліку : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

Розділ 6 ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ IМЕТОДИКАЇІПРОВЕДЕННЯ 6.1. Інвентаризація в системі первинного обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

магниевый скраб beletage

Первинна документація не завжди може охопити всі госпо-дарські явища в момент їх здійснення (природні витрати, викли-кані усушкою, утрускою, використанням при зберіганні, транс-портуванні, відпуску, стихійні лиха, невідповідність фактичних даних обліку через помилки, розкрадання, псування, зловживан-ня тощо). У зв'язку з цим виникає об’єктивна необхідність у та-кому способі, який би забезпечив можливість взяти на облік пе-рераховані явища і процеси. Це досягається за допомогою інвен-таризації.

Отже, інвентаризація — це спосіб перевірки відповідності об'єктів обліку в натурі даним бухгалтерського обліку і підтвер-дження правильності та достовірності бухгалтерського обліку та звітності.

Проводиться інвентаризація шляхом перевірки в натурі наяв-ності майна (господарських засобів) підприємства через опису-вання, перерахунку, зважування, виміру і оцінки їх залишків і порівняння одержаних результатів з даними бухгалтерського об-ліку. Це дозволяє встановити розбіжність між даними обліку і фактичною наявністю засобів, тобто надлишки або нестачі, які оформляють відповідними документами і відображають в обліку.

Слід розрізняти інвентаризацію як елемент методу бухгалтер-ського обліку і як технічний прийом (техніку) її проведення. Ос-новними завданнями інвентаризації є:

—        виявлення фактичної наявності господарських засобів, зок-рема матеріальних цінностей в натурі;

—        встановлення надлишку або нестачі цінностей і їх регулю-вання та відображення в обліку;

—        виявлення товарно-матеріальних цінностей, які втратили свою первісну якість, застаріли і не використовуються;

—        перевірка дотримання умов і порядку зберігання господар-ських засобів;

—        перевірка достовірності і реальності вартості зарахованих на баланс активів і пасивів підприємства.

Інвентаризації підлягають основні засоби, нематеріальні акти-ви, товарно-матеріальні цінності, грошові кошти і документи та розрахунки.

За повнотою охоплення перевіркою засобів, коштів і розрахун-ків інвентаризацію поділяють на повну і часткову.

Повна інвентаризація передбачає суцільну перевірку всіх за-собів та джерел підприємства. Часткова інвентаризація охоплює визначену частину засобів і джерел, наприклад, наявність грошей у касі, готової продукції на складі, незавершеного виробництва тощо. Повна інвентаризація дає широку інформацію, проте не завжди доцільна через свою трудомісткість.

Залежно від характеру поділяють інвентаризацію на планову і позапланову (раптову). Планова інвентаризація здійснюється за раніше складеним планом відповідно до розробленого і затвер-дженого графіка її проведення (наприклад, перед складанням річ-ного звіту). Позапланова інвентаризація проводиться за розпоря-дженням керівника підприємства, за вимогою слідчих або конт-ролюючих органів, ревізії і при зміні матеріально-відповідальних осіб. Найбільш ефективними є раптові часткові інвентаризації, оскільки вони підвищують відповідальність матеріально-відповідальних осіб у своєчасному оприбуткуванні і списанні ма-теріальних цінностей, правильності їх зберігання, запобігають зловживанням.

Порядок і строки проведення інвентаризації на підприємствах, в організаціях і установах регламентуються статтею 10. Інвента-ризація активів і зобов’язань Закону України «Про бухгалтерсь-кий облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, Порядком надання фінансової звітності, затвердже-ною Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. №419 та інструкцією по інвентаризації основних засобів, нема-теріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міні-стерства фінансів України від 11.08.1999 року № 69.

Відповідно до цих нормативних актів об’єкти і строки проведен-ня інвентаризації і визначаються власником (керівником) підприєм-ства, ьфім випадків, коли їх проведення є обов’язковим, а саме:

—        перед складанням річної фінансової звітності;

—        при передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації державного підприємства, перетворення державного підприємства в акціонерне товариство;

—        зміни матеріальновідповідальних осіб (на день приймання-передачі справ);

— встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей, а також за приписом судово-слідчих органів;

—        пожежі, стихійного лиха або техногенної аварії;

—        ліквідації підприємства, а також в інших випадках, перед-бачених законодавством.

Для проведення інвентаризаційної роботи на підприємствах наказом керівника створюються постійно діючі інвентаризаційні комісії у складі керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, матеріальновідповідальних осіб. Очолює комісію ке-рівник підприємства або його заступник. На підприємствах з ве-ликим обсягом інвентаризаційних робіт та розгалуженою струк-турою можуть створюватися за наказом керівника робочі інвен-таризаційні комісії, які проводять інвентаризацію безпосередньо у місцях зберігання та виробництва матеріальних цінностей і у структурних підрозділах підприємства.

Інвентаризація проводиться, як правило, на перше число міся-ця, що полегшує наступне порівняння її результатів з показника-ми обліку. До початку інвентаризації матеріальновідповідальні особи проводять певну роботу щодо відображення всіх первин-них документів з вибуття і оприбуткування цінностей та коштів в книгах і регістрах.

У процесі інвентаризації, що відбувається шляхом підрахунку, зважування, обміру, визначають фактичну наявність об'єктів ін-вентаризації, дані про які записують в інвентаризаційному описі, який підписують усі члени комісії. При проведенні інвентаризації неодмінно повинна бути присутня матеріальновідповідальна осо-ба. Вона дає розписку, що всі документи, які підтверджують оприбуткування і видачу матеріальних цінностей, здано до бухгал-терії. На час проведення інвентаризації діяльність підрозділу (комори, складу, сховища), як правило, припиняється. Інвентари-заційні описи складають у декількох примірниках, з них один пе-редають матеріально-відповідальній особі, при цьому матеріаль-новідповідальна особа на кожному примірнику інвентари-заційного опису ставить свій підпис про матеріальну відповідаль-ність за перелічені в описі цінності. Дані інвентаризаційних опи-сів порівнюють з даними бухгалтерського обліку і складають ін-вентаризаційно-порівняльні відомості, де визначають результат інвентаризації. Внаслідок такого порівняння і встановлюють від-повідність або невідповідність облікових і фактичних даних, тобто:

а)         фактичний і бухгалтерський запис збігаються;

б)         фактичний залишок менший від облікового — нестача;

в)         фактичний залишок більший від облікового — надлишок.

Матеріальновідповідальні особи повинні дати інвентаризацій-ній комісії письмові пояснення щодо причин утворення нестач чи надлишків. Свої висновки і пропозиції щодо врегулювання інве-нтаризаційних різниць комісія оформляє протоколом і подає на затвердження керівнику підприємства, який у п'яти денний тер-мін розглядає і затверджує протокол. Затверджені результати ін-вентаризації відображають у бухгалтерському обліку в тому мі-сяці, в якому закінчена інвентаризація, але не пізніше грудня звітного року.

Результати інвентаризації відображають в обліку в такому по-рядку:

—        надлишки основних засобів, товарів і матеріалів, цінних паперів, коштів, іншого майна підлягають оприбуткуванню та за-рахуванню відповідно до доходів діяльності або збільшення фі-нансування;

—        нестачу цінностей у межах затверджених норм природного убутку списують за рішенням керівника підприємства на валові витрати або на зменшення фінансування;

—        понаднормові нестачі цінностей, а також втрати від псу-вання цінностей відносять на винних осіб за розрахованою су-мою відшкодування;

—        понаднормові витрати і нестачі матеріальних цінностей та готової продукції, якщо винних не встановлено, зараховують на збитки або зменшення фінансування.

Таким чином, інвентаризація є важливим складником бухгалтер-ської методології, оскільки формує облікову інформацію, яка належ-ним чином буде опрацьована і представлена у звітності підприємст-ва внутрішнім і зовнішнім користувачам для прийняття управлін-ських рішень. Акт інвентаризації обов'язково вивчається ревізорами під час проведення перевірки господарської діяльності підприємст-ва, в судовій практиці він є документом справи і використовується експертом-бухгалтером для надання висновку по справі.