Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.4. Первинні бухгалтерські документи і методика їх дослідження : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

5.4. Первинні бухгалтерські документи і методика їх дослідження


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

До документів бухгалтерського обліку, що надаються експер-ту-бухгалтеру слідчим (судом), відносять первинні бухгалтерські документи, реєстри, інвентаризаційні описи, звіти та інші обліко-ві дані. При цьому для судової експертизи особливо важливе зна-чення мають первинні бухгалтерські документи. Оскільки пер-винні документи є письмовими доказами здійснення операцій, вони мають велике правове значення. При розгляді в судових ор-ганах, а також при розслідуванні справ про господарські злочини первинні документи є основними джерелами доказів.

При провадженні судово-бухгалтерської експертизи дослі-дження первинних документів ув'язується з вивченням записів в облікових реєстрах, звітах та інших бухгалтерських документах.

Кожен первинний бухгалтерський документ характеризується наявністю обов'язкових реквізитів, відсутність або неправильне заповнення яких дозволяє судити про відхилення від встановле-ного порядку ведення бухгалтерського обліку і акцентує увагу експерта-бухгалтера на виявлення порушень в обліку. Застосо-вуючи метод зіставлення бухгалтерських документів, він визна-чає характер та причини порушення встановленого порядку ве-дення бухгалтерського обліку: неправильне, необґрунтоване відображення операцій, недбалість при оформленні документів, невідповідність записів однієї і тієї ж операції в первинних доку-ментах та облікових реєстрах тощо.

Метод документальної перевірки включає:

—        перевірку документів і записів за формою, що полягає у встановленні правильності реквізитів документа. При встанов-ленні підчисток та необумовлених виправлень експерт бухгалтер передає ці документи слідчому чи суду для призначення кримі-налістичної експертизи;

—        арифметичну перевірку документів, що полягає у встанов-ленні правильності арифметичних підрахунків, виведених підсум-ків і таксування;

—        нормативну перевірку документів, що дозволяє встановити відповідність здійснених операцій діючим законодавчим і норма-

тивним актам з бухгалтерського обліку та звітності, робити ви-сновок про правильність відображення операцій методом подвій-ного запису на рахунках і в реєстрах бухгалтерського обліку;

Проведення документальної перевірки дає можливість зроби-ти висновок про доброякісність чи недоброякісність облікових даних. Виявлені перевіркою порушення характеризуються насту-пними ознаками:

—        неправильність форми документа: складання документа з порушенням встановленої форми; відсутність одного або декіль-кох реквізитів у документі; наявність виконавчого і відсутність розпорядчого документа; наявність розпорядчого і відсутність виконавчого документу; відсутність необхідних додатків до до-кумента; невідповідність додатків змісту документу; відсутність необхідних записів в картках аналітичного обліку, в оборотних відомостях, журналах-ордерах; необґрунтовані та необумовлені виправлення;

—        неправильність даних і підрахунків, що містяться у доку-менті; неправильне відображення цін, розцінок та інших грошо-вих і кількісних показників; неправильні розрахунки і підсумки; неправильне перенесення;

—        неправильність відображення господарських операцій в облі-кових регістрах: складення бухгалтерських проводок, не обґрунто-ваних первинними або зведеними документами; підписання доку-мента особами, що не мають права підпису; відсутність аналітич-ного обліку за тими синтетичними рахунками, за якими він має здійснюватися; відьфиття і ведення синтетичних рахунків, що не передбачені діючим планом рахунків і не дозволені Міністерством фінансів України або відповідним міністерством чи відомством.

Метод зіставлення бухгалтерських документів і метод доку-ментальної перевірки при проведенні експертних досліджень за-стосовуються комплексно, взаємопов'язано. Вказані методи є рі-зновидами методу порівняння, що широко застосовується.

Зустрічна перевірка — це складова частина документального аналізу. Застосування зустрічної перевірки обумовлено: систе-мою подвійного запису в бухгалтерському обліку, коли кожна господарська операція знаходить відображення по дебету і кре-диту двох або декількох рахунків; наявністю журналів-ордерів, накопичувальних і оборотних відомостей та інших облікових ре-гістрів, що складаються на підставі первинних документів; відо-браженням в документах взаємопов'язаних операцій; відобра-женням однієї господарської операції в документах різних організацій.

Дані, що містяться в первинних документах, накопичуються та систематизуються в облікових реєстрах синтетичного і аналі-тичного обліку (звітах, накопичувальних відомостях, журналах-ордерах, меморіальних ордерах, картках тощо). Окремі зведені і накопичувальні документи складаються не працівниками бухгал-терії, а матеріальновідповідальними особами. Прикладом можуть бути товарні і матеріальні звіти працівників торгівлі, громадсько-го харчування та складів промислових підприємств. У таких ви-падках експерти-бухгалтери методом зіставлення документів пе-ревіряють правильність відображення первинних документів у звітах та заповнення всіх реквізитів, що передбачені встановле-ними формами.

Первинні бухгалтерські документи при перевірці зіставляють з журналами-ордерами, меморіальними ордерами, відомостями та іншими обліковими регістрами для встановлення правильності їх заповнення. При цьому перевіряють вирахування грошових показників, обґрунтованість їх віднесення на кореспондуючі ра-хунки бухгалтерського обліку, відповідність записів одних і тих же операцій у взаємопов'язаних облікових реєстрах.

При кількісно-сумовому обліку товарно-матеріальних ціннос-тей кількісні показники первинних документів зіставляють з да-ними аналітичного обліку, що відображені у картках і відомостях.

Зіставлення між собою первинних документів використовуєть-ся при перевірці двох чи декількох документів, що пов'язані єди-ною операцією. Цей метод взаємного контролю ґрунтується на то-му, що кожна господарська операція прямо чи опосередковано відображається в різних бухгалтерських документах. Так, видат-кові накладні на відпуск товарів зіставляють з транспортними до-кументами і податковими накладними; відомості на видачу заробі-тної плати — з нарядами, де зафіксовано виконання робіт тощо.

Метод взаємного контролю документів особливо ефективний у випадках необґрунтованого відображення операцій у бухгал-терському обліку.

Зустрічна перевірка документів полягає у зіставленні декіль-кох примірників одного і того ж документа, що знаходиться в рі-зних організаціях або у різних підрозділах однієї і тієї ж органі-зації. Необхідність у такій перевірці виникає, якщо в матеріалах справи відсутні або викликають сумніви окремі документи, що необхідні для дачі висновку. При цьому зустрічною перевіркою уточнюються окремі реквізити документів, встановлюється їх до-стовірність, додаються відсутні дані про рух грошових і товарно-матеріальних цінностей.