Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПРАКТИЧНІЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

ПРАКТИЧНІЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

г залежить від форми власності підприємства.

Задача 1. На основі даних для виконання задачі провести групування засобів підприємства за складом та розміщенням. Для групування господарських засобів скласти таку таблицю:

 

Назва розділів та видів засобів Часткові суми Загальна сума

I. Необоротні активи

1. Будівлі і споруди                                                                         

2. Машини і обладнання                                                                           

3. Транспортні засоби                                                                               

4. Інструмент                                                                      

5. Виробничий інвентар                                                                           

6. Господарський інвентар                                                                       

Разом за розділом I                                                                         

II. Оборотні активи

1. Основні матеріали                                                                                 

2. Допоміжні матеріали                                                                             

3. Паливо                                                                            

4. Малоцінні та швидкозношу-вані предмети                                                                            

Закінчення табл.

 

Назва розділів та видів засобів        Часткові суми            Загальна сума

5. Незавершене виробництво                                                                               

6. Готова продукція                                                                        

7. Поточний рахунок                                                                                 

8. Каса                                                                                 

9. Розрахунки з покупцями                                                                       

10. Розрахунки з підзвітними особами                                                                            

Разом за розділом II                                                                       

III. Витрати майбутніх періодів

                                                                                 

Разом за розділом III                                                                      

Разом господарських засобів                                                                                

Вихідні дані. Господарські засоби швацької фабрики на 1 січ-ня 200Х року:

 

№ п/п  Назва господарських засобів           Одиниця виміру       Кількість         Ціна, гривні   Сума, гривні

1          Тканина вовняна      м         3000    23        69 000

2          Крейда закрійна        шт       500      0,2       100

3          Пальта чоловічі зимові         “          250      1000    250 000

4          Вугілля кам’яне         т          60        220      13 200

5          Комп’ютери  шт       3          1950    5850

6          Автомобілі вантажні “          2          4100    8200

7          Олія машинна           кг         200      21        4200

8          Шафа металева          шт       2          350      700

9          Будівля основного цеху       грн      —        —        180 000

10        Тканина бавовняна  м         2000    15        30 000

11        Будівля складу матеріалів     грн      —        —        50 000

12        Костюми вовняні чоловічі   шт       150      800      120 000

13        Столи конторські      “          10        750      7500

Закінчення табл.

 

№ п/п  Назва господарських засобів           Одиниця виміру       Кількість         Ціна, гривні   Сума, гривні

14        Костюми дитячі        “          120      100      12 000

15        Вантажні автомобілі “          3          39 000 117 000

16        Машини швацькі універ-сальні       “          40        2600    104 000

17        Грошові кошти на поточ-ному рахунку в банку    грн      —        —        325 000

18        Шафи конторські       шт       11        800      8800

19        Кошти в касі  грн      —        —        4000

20        Будівля котельні        грн      —        —        60 000

21        Ганчірки для обтирання машин      кг         52        2          104

22        Будівля управляння фаб-рики         грн      —        —        1 200 000

23        Крій чоловічих костюмів     шт       100      500      50 000

24        Аванс на відрядження ін-женеру   грн      —        —        450

25        Машини швацькі спеціа-льні          шт       50        5000    250 000

26        Будівля гаража          грн      —        —        280 000

27        Аванс на господарські по-треби завгоспу грн      —        —        150

28        Товари відвантажені AT «Одяг»     грн      —        —        18 500

29        Столи спеціальні для роз-крою      шт       30        5000    150 000

30        Тканина шовкова      м         2000    15        30 000

31        Крій дитячих костюмів        шт       35        40        1400

32        Пальта чоловічі зимові в обробці    шт       86        880      75 680

33        Драп.  м         500      32        16 000

34        Різне обладнання      грн      —        —        425 000

35        Різні допоміжні матеріали    грн      —        —        12 500

Задача 2. Провести групування засобів швацької фабрики за джерелами їх утворення в таблиці такої форми.

 

Назви розділів і джерел утворення засобів Часткові суми Загальна сума

I. Власний капітал

1. Статутний капітал                                              

2. Додатковий капітал                                            

3. Резервний капітал                                              

4. Нерозподілений прибуток                                             

Разом за розділом I                                     

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

1. Забезпечення                                           

2. Цільове фінансування                                         

Разом за розділом II                                    

III. Довгострокові зобов’язання

1. Довгострокові кредити банків                                       

2. Інші довгострокові зобов’язання                                              

Разом за розділом III                                   

IV. Поточні зобов’язання

1. Короткострокові кредити                                              

2. Кредиторська заборгованість за то-вари, роботи і послуги                                      

3. Розрахунки з бюджетом                                     

4. Розрахунки із страхування                                             

5. Розрахунки з оплати праці                                            

6. Інші поточні зобов’язання                                             

Разом за розділом IV                                              

V. Доходи майбутніх періодів

                                              

Разом за розділом V                                    

Разом джерел засобів                                             

Вихідні дані. Джерела утворення господарських засобів швейної фабрики

 

№ nop.            Найменування джерел утворення засобів Сума

1          Позики банків терміном до одного року    42 000

2          Заборгованість AT «Текстиль» за тканину 4500

3          Статутний капітал    3 456 738

4          Емісійний дохід         50 000

5          Резервний капітал    60 000

6          Гарантійний резерв  10 000

7          Кредити банків терміном більше від одного року 100 000

8          Доходи майбутніх періодів  25 674

9          Цільове фінансування          25 460

10        Нерозподілений прибуток   256 000

11        Заборгованість працівникам з оплати праці         123 657

12        Заборгованість органам соціального страхування           75 000

13        Заборгованість за податками і платежами до бюджету   12 000

14        Заборгованість іншим кредиторам 5678

Задача 3. Скласти баланс підприємства на 1 січня 200Х за встановленою формою. При складанні балансу по кожній статті активу та пасиву дати обґрунтування належності до відповідного розділу.

Вихідні дані. Підприємство мало такі залишки засобів на 01.01.200X p.:

 

№ nop.            Назва майна та джерел його утворення    Сума, грн

1          Основні засоби         1470

2          Резерви майбутніх витрат і платежів         70

3          Розрахунки з дебіторами за товари та послуги     850

4          Нематеріальні активи           100

5          Розрахунки за нарахованими податками   30

6          Виробничі запаси     960

7          Короткострокові позики банку       1000

8          Каса    1

Закінчення табл.

 

№ nop.            Назва майна та джерел його утворення    Сума, грн

9          Розрахунки з кредиторами за товари та послуги  390

10        Незавершене виробництво 110

11        Векселі видані           20

12        Поточні рахунки в національній валюті    130

13        Розрахунки з оплати праці  50

14        Малоцінні та швидкозношувані предмети 40

15        Поточні рахунки в іноземній валюті          20

16        Векселі одержані       60

17        Статутний капітал    1876

18        Готова продукція      240

19        Зобов’язання з оренди         20

20        Нерозподілений прибуток   510

21        Розрахунки зі страхування   15

Задачу виконати у таблиці такої форми:

АКТИВ           ПАСИВ

 

Найменування статей Сума Найменування статей Сума

Розділ 1. Необоротні активи                       Розділ 1. Власний капітал Розділ 2. Забезпечення на-    

Розділ 2. Оборотні активи               ступних витрат і платежів

Роз’іл 3. Довгострокові 30-бовязання

Розділ 4. Поточні зобов’я-зання    

Розділ 3. Витрати майбут-                         

ніх перюдів                Розділ 5. Доходи майбутніх періодів         

Баланс Баланс