Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Розділ 4. БУХГАЛТЕРСЬК<span lang=UK>А ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 4.1. Поняття та класифікація звітності : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

Розділ 4. БУХГАЛТЕРСЬКА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 4.1. Поняття та класифікація звітності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Бухгалтерський облік— це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі ін-формації про діяльність підприємства користувачам для прийн-яття рішень. Шдсумкове узагальнення інформації та одержання підсумкових показників, що характеризують діяльність підпри-ємства здійснюється шляхом складання звітності за звітний пері-од. Звітним періодом для складання фінансової звітності є кален-дарний рік, тобто період з 1 січня по 31 грудня. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року. Баланс підприємства складається станом на кінець останнього дня кварталу або року. Перший звітний пе-ріод новоствореного підприємства може бути меншим ніж 12 мі-сяців, але не може бути більшим від 15 місяців. Тобто першим звітним роком є період до 31 грудня з дати набуття прав юридич-ної особи, а для тих, що набули цього права після 1 жовтня — по 31 грудня наступного року. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку звітного року до моменту його ліквідації.

3 метою впорядкування складання звітності її класифікують за такими найбільш поширеними ознаками: змістом і джерелами формування, терміном подання, ступенем узагальнення, обсягом, періодичністю подання, охопленням видів діяльності, поширен-ням на галузі народного господарства, характером спрямування і використання, ступенем використання обчислювальної техніки.

Насамперед слід розрізняти звітність за будовою:

—        звітність, у якій інформація наводиться станом на певну да-ту (вона містить моментні показники);

—        звітність, що містить інформацію за певний (звітний) пері-

°Д ЗаТГсХі'джере^ми формування розрізняють статистич-ну, фінансову, податкову, спеціальну, внутрішньогосподарську (управлінську) звітність.

Статистична звітність містить інформацію, що є необхідною для статистичного вивчення господарської діяльності.

Фінансова звітність містить інформацію про фінансове стано-вище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Вона складається з дотриманням балансового уза-гальнення облікової інформації. Цей принцип закладено у стр.кту-

РУ US^^S^^^S^’^^^PK сум податків, що підлягають сплаті до бюджету, а також надмірно

™nSSS^^S°SSS2Ti^ розрахунків і ви-користання коштів фонду соціального страхування, пенсійного

ФОНфорТмТ°внутрішньогосподарської (управлшської) звітності розробляються підприємством самостійно.

Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бух-

ГЯ ТТТРПРІ-ЇТСОГ'О OOTT1TCV

За термінами подання розрізняють нормативну і строкову звітність. Нормативна подається на певну дату, строкова — у строк до 25 днів після закінчення звітного періоду.

За ступенем узагальнення звітність поділяється на первинну, що подається підприємствами, і зведену, що узагальнює дані пер-винної звітності у масштабі міністерств і відомств.

За обсягами відображених результатів діяльності розріз-няють повну і скорочену звітність.

За періодом часу, за який характеризується діяльність під-приємства, тобто за періодичністю подання розрізняють річну і

^^^^SSZ^^TO^.aBiimcib може ві-дображати усі види діяльності, здійснювані підприємством, або обмежуватися лише основним з них.

3 точки зору поширення на галузі народного господарства

звітність є типовою і галузевою. Типові форми звітності застосо-вуються для відображення облікових даних однакового змісту, галузеві містять показники по специфічних видах діяльності.

За характером спрямування розрізняють внутрішню звіт-ність, що призначена для внутрішнього управління підприємст-вом, і зовнішню, яка подається органам виконавчої влади, іншим користувачам.

Звітність може бути складена ручним способом або з викорис-танням електронно-обчислювальної техніки.