Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.4. Порядок читання та аналізу балансу : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

3.4. Порядок читання та аналізу балансу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Бухгалтерський баланс — це не тільки метод узагальнення ін-формації про стан та склад господарських засобів підприємства і джерел їх формування, a і форма фінансової звітності, яка міс-тить важливу інформацію про фінансовий стан підприємства.

Тому баланс необхідно вміти не тільки складати, але й розумі-тися в ньому, з метою економічного аналізу вміти його читати.

Читати баланс — це вміння всебічно розумітися і аналізувати його статті, в яких відображається на певну дату майновий стан підприємства, розміщення засобів і джерел, розмір власних кош-тів, стан розрахунків та платоспроможність.

Читати баланс — це економічне і правове розуміння змісту кож-ної його статті, способу її оцінки та взаємозв'язку з іншими статтями.

Читати баланс повинні вміти керівники, власники, працівники еко-номічних, фінансових і бухгалтерських служб підприємства, менедже-ри, акціонери, кредитори з метою прийнятгя управлінських рішень.

За цими даними можна скласти такі аналітичні співвідношення, кожне з яких має свої певні характеристики:

А = П, А = К + 3, К = А-3

Так, перше співвідношення або балансове рівняння A = П є необхідною умовою розгляду балансу, як за формою, так і за змі-стом. Власне з цього розпочинається ознайомлення з бухгалтер-ським балансом.

Друге співвідношення A = К + 3 умовно можна назвати структур-ним, оскільки засвідчує, з одного боку, склад майна: основні, оборо-тні засоби (капітал), яка величина засобів вкладена в господарську діяльність, і з другого, хто і в якій формі брав участь у створенні (формуванні) майна підприємства (власний капітал, кредити банків, кредиторська заборгованість постачальникам тощо). Зміна частки власних і залучених засобів свідчитиме про ступінь фінансової за-лежності підприємства від власників, акціонерів та кредиторів. За структурою бухгалтерського балансу можна визначити належність підприємства до певної галузі (видів) економічної діяльності (про-мисловості, сільського господарства, торгівлі, банківської, бюджет-ної діяльності тощо); організаційно-правових форм господарювання (приватне, колективне, комунальне, державне підприємство, госпо-дарське товариство тощо), за економічним призначенням продукту (продукція, виконані роботи, надані послуги).

У практиці бухгалтерського обліку мають місце такі види бух-галтерських балансів: початковий (вступний), періодичний, річ-ний, об'єднавчий, роздільний, ліквідаційний, зведений, консолі-дований. Кожен з них виражає фінансовий стан підприємства за певних обставин і певного ступеня узагальнення даних.

Третє співвідношення К = A 3. Завжди характеризує вартість чистих активів, тобто майна, яке остаточно після вирахування зо-бов'язань є власністю підприємства і може бути об'єктом розпо-

ділу між засновниками чи акціонерами при ліквідації підприємс-тва чи його закритті.

Як відомо з попереднього, баланс— це моментний показник зафіксованих на певну дату активів і пасивів підприємства. При-чому у звітній формі балансу є дві дати: на початок звітного пері-оду і на кінець звітного періоду. Ця обставина дає можливість зі-ставляти показники балансу як в цілому, так і складові активу і пасиву в часі, визначати динаміку активів, зміни частки окремих статей чи розділів балансу, тобто структурні зрушення тощо.

Однак, при аналітичному вивченні бухгалтерського балансу слід пам'ятати його моментну природу і враховувати цю обстави-ну при формулюванні висновків. Щоб висновки були коректними з такої ситуації можна легко вийти, якщо в аналітичних розрахун-ках використовувати середні величини: середньоарифметичну просту або середню гармонійну, обчислені за даними на початок і кінець звітного періоду, на кінець кожного кварталу тощо.

За даними бухгалтерського балансу можна отримати важливі фінансово-аналітичні характеристики підприємства, а саме: оцінку ліквідності підприємства, оцінку фінансової залежності від зовні-шніх джерел та ефективності використання активів підприємства.

Оцінка ліквідності активів підприємства в загальних рисах здійснюється шляхом розрахунку показників, де у чисельнику наводять дані активів за ступенем їх ліквідності (кошти та їх ек-віваленти, оборотні активи, необоротні активи), a у знаменни-ку — дані про поточні зобов'язання підприємства.

Оцінка фінансової стійкості (залежності) підприємства здійс-нюється шляхом зіставлення основних розділів пасиву балансу: власного капіталу (К) і залучених коштів (довгострокових і пото-чних), тобто знаходження співвідношення між джерелами влас-них і залучених засобів. Допоміжним є показник частки власного капіталу в активах підприємства.

Крім цих характеристик, бухгалтерський баланс дозволяє роз-рахувати вартість власних оборотних активів, що необхідно для здійснення контролю за їх використанням, та показник ефектив-ності використання активів, що дає оцінку результатам господар-ської діяльності підприємства.

Таким чином, бухгалтерський баланс є не тільки важливим методом узагальнення даних про господарські засоби підприємс-тва і джерела їх формування, а й джерелом економічної інформа-ції про кількісні та якісні параметри господарської діяльності підприємства, які необхідні для оцінки, економічного аналізу і прийняття управлінських рішень.