Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.3. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

3.3. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Бухгалтерський баланс, як відомо, відображає в узагальнено-му грошовому вимірнику стан засобів підприємства та джерел їх формування на певну дату. Проте в процесі господарської діяль-ності відбувається безперервний рух засобів, зміна їх складу, розміщення та зміни у джерелах їх формування. Господарські за-

соби та їх джерела під впливом господарських операцій збіль-шуються або зменшуються, що приводить і до зміни окремих статей балансу в активі і пасиві. В деяких випадках ці зміни зу-мовлюють появу нових статей балансу або зникнення інших.

Для вивчення характеру цих змін, розуміння їхнього змісту складемо баланс з невеликою кількістю статей і розглянемо кіль-ка господарських операцій.

БАЛАНС

 

Актив Сума, грн       Пасив Сума, грн

Основні засоби         750 000           Статутний капітал    560 000

Матеріали      120 000           Прибуток       199 000

Незавершене виробництво 59 000 Резервний капітал    98 000

Рахунки в банках      120 000           Кредити банків         100 000

Каса    1 000   Постачальники         121 000

Баланс            1050 000         Баланс            1 050 000

Протягом місяця на підприємстві були здійснені такі госпо-

ДТперТцТя1.о?рНимано в касу підприємства з його поточного рахунка гроші для виплати заробітної плати працівникам у сумі 40 000 грн.

Внаслідок цієї операції залишок грошових коштів у касі збіль-шиться на 40 000 грн і сума по статті «Каса» становитиме 41 000 грн (1000 + 40 000). Водночас на поточному рахунку в банку кошти на 40 000 зменшаться і по статті «Рахунки в банках» залишок становитиме 80 000 грн (120 000 - 40 000).

Відобразимо цю операцію на нашому початковому балансі, який після першої операції матиме такий вигляд:

БАЛАНС (після першої операції)

 

Актив Сума, грн       Пасив Сума, грн

Баланс початковий (БП)      1050 000         Баланс початковий   1 050 000

Каса    +40 000          Прибуток       199 000

Рахунки в банках      -40 000                      

Баланс кінцевий (БК)           1050 000         Баланс кінцевий       1050 000

Як бачимо, зміни відбулися тільки в активі балансу, тобто від-булося переміщення коштів, а загальна сума їх не змінилася, від-повідно і підсумок балансу залишився тим самим. Рівність під-

СУМЦеВпеКрТший ЇГо^їцШ^иГс%™?є змши тільки в ак-тиві балансу: одна стаття активу збільшується на однакову суму. Загальний підсумок балансу не змінюється.

Схематично цей тип змін у балансі можна зобразити так:

Акаса + 40 000, Арахунки

в банках ^-" UUU? Dno4aTOK ^кінець

До операцій такого типу належать: видача готівки з каси під-звітним особам, надходження заборгованості від дебіторів у касу чи на рахунки в банку, оприбуткування готової продукції із ви-

стка прибутку в сумі 90 000 грн розподілена на збільшення ста-тутного капіталу.

Внаслідок цієї операції відбулися зміни в джерелах засобів: сума нерозподіленого прибутку зменшилася на 90 000 грн, а ста-тутний капітал при цьому збільшився на цю суму і становив 650 000 грн (560 000 + 90 000). Отже, друга операція внесла зміни тільки у статті пасиву балансу: вона зумовила тільки перегрупу-вання у джерелах засобів, що не позначилося на загальному під-сумку балансу. Рівність підсумків активу і пасиву балансу також не порушилася.

Відобразимо цю операцію на нашому початковому балансі, який після другої операції матиме такий вигляд:

БАЛАНС (після другоїоперації)

 

Актив Сума, грн       Пасив Сума, грн

Баланс початковий (БП)      1 050 000        Баланс початковий   1 050 000

                        Статутний капітал    +90 000

                        Прибуток       -90 000

Баланс кінцевий (БК)           1 050 000        Баланс кінцевий       1 050 000

Це другий тип операцій, який спричиняє зміни тільки в паси-ві балансу: одна стаття пасиву збільшується, а друга зменшується на однакову суму. Загальний підсумок балансу не змінюється.

Схематично цей тип змін у балансі можна зобразити так:

ПС (статутний капітал) + 60 000 П (прибуток) - 60 000 Бп = Бк

До операцій такого типу належать: утримання податків та ін-ших платежів із заробітної плати працівників, що підлягає пере-рахуванню до бюджету, оплата заборгованості постачальникам за рахунок отриманих кредитів банків, формування резервного ка-піталу за рахунок прибутку, операцій з переоформлення креди-торської заборгованості у боргові зобов'язання (векселі) та інші.

Операція 3. Від постачальників надійшли і оприбутковані то-вари на суму 70 000 грн. Внаслідок третьої операції відбулося збільшення запасів товарів на складі підприємства на 70 000 грн. Відповідно тепер у балансі з'явилася нова стаття «Товари», на якій залишок на кінець місяця становитиме 70 000 грн. Одночас-но відбулося збільшення заборгованості постачальникам за одер-жані товари на цю ж суму. Залишок по статті «Постачальники» зросте до 191 000 грн (121 000 + 70 000).

Як бачимо, ця операція відрізняється від попередньої: водно-час викликає зміни в активі і пасиві балансу. Оскільки зміни у статтях активу і пасиву відбулися на одну і ту ж суму в сторону збільшення, то загальний підсумок балансу також збільшився до 1 120 000 (1 050 000 + 70 000), але рівність не порушилася.

Після третьої операції баланс матиме такий вигляд:

БАЛАНС (після третьої операції)

 

Актив Сума, грн       Пасив Сума, грн

Баланс початковий (БП)      1 050 000        Баланс початковий (БП)      1 050 000

Товари (нова стаття)            +70 000          Постачальники         +70 000

Баланс кінцевий (БК)           1 120 000        Баланс кінцевий (БК)           1 120 000

Це третій тип операцій, який спричиняє зміни в активі і па-сиві балансу на одну і ту ж суму в сторону збільшення. Це, як правило, операції, пов'язані з додатковим залученням господар-ських засобів (майна, запасів, коштів) в оборот підприємства.

Схематично цей тип змін у балансі можна зобразити так:

Атовари + 70 000;     Ппостачальники - 70 000;   Бк > Бп на

70 000

До операцій такого типу можна віднести: отримання і зара-хування кредиту, наданого банком, нарахування заробітної плати працівникам з одночасним віднесенням її на витрати ви-

робництва, розрахунки no авансах одержаних, векселях вида-

ЇТТТХ ТЯ. 1ТТ

Операція 4. Перераховано підприємством з поточного рахун-ка в банку по раніше отриманому кредиту на суму 100 000.

Ця операція викликала зменшення грошових коштів на поточ-ному рахунку в банку на суму 100 000, залишок на якому тепер становить 20 000 грн (120 000 - 100 000), і одночасно зменшен-ня заборгованості банку по кредиту на цю ж суму. В результаті операції, як бачимо, залишку по статті «Кредити банків» не бу-де (60 000 - 60 000). Отже, ця стаття пасиву балансу виключа-ється.

Четверта операція, як і попередня, вносить зміни одночасно у дві статті балансу— активну і пасивну. Оскільки актив і пасив зменшуються на одну і ту ж суму (100 000), рівність підсумків зберігається, а загальний підсумок балансу зменшиться і стано-витиме 102 000 (112 000 - 100 000).

Після четвертої операції баланс матиме такий вигляд:

БАЛАНС (після четвертої операції)

 

Актив Сума, грн       Пасив Сума, грн

Баланс початковий (Бп)      1 120 000        Баланс початковий (Бп)      1 120 000

Рахунки в банку        -100 000         Кредити банку          -100 000

Баланс на кінець (Бк)           1 020 000        Баланс на кінець (Бк)           1 020 000

Це четвертий тип операцій на балансі, який спричиняє зміни в активі і пасиві балансу на одну і ту ж суму в сторону зменшен-ня. Це, як правило, операції, пов'язані з вибуттям активів підпри-ємства з господарського обороту.

Схематично цей тип змін у балансі можна зобразити так:

А рахунки в банку - 100 000; К кредити банку - 100 000; Бп > Бк на 100 000

До операцій такого типу належать: виплата заробітної праці, дивідендів працівникам, погашення кредиторської заборгованості за одержані товари і матеріали, перерахування до бюджету пода-тків і платежів тощо.

Схематично зміни на балансі під впливом чотирьох типів опе-рацій можна відобразити так:

Схема 20

Зміни у балансі під впливом чотирьох типів операцій

Актив

Пасив

 

Збільшення    Зменшення

Зменшення    Збільшення

 

I тип

II тип

III тип

ІУтип

<          >■

Розглянуті чотири типи операцій охоплюють всі можливі ва-ріанти змін у балансі і дають змогу зробити такі висновки:

Кожна господарська операція зачіпає не менше ніж дві статті балансу. Це обумовлено особливостями кругообігу і пояснюється двоїстою сутністю господарських операцій (єдність протилежно-стей і взаємообумовленість), при цьому зберігається збалансова-ність активу і пасиву.

Усе розмаїття господарських операцій, які мають місце в діяль-ності підприємства за характером змін, які вони викликають у балансі, зводиться до чотирьох типів операцій.

Підсумок активу і пасиву балансу змінюється тільки тоді, ко-ли господарська операція стосується одночасно засобів і джерел їх утворення.

Рівність підсумків активу і пасиву балансу зберігається після будь-якої операції, в ньому і полягає контрольний прийом по-двійного відображення операцій.

Розглянуті типи балансових змін мають важливе значення для розуміння економічної суті господарських операцій, правильного відображення їх у балансі.