Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Структура балансу : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

3.2. Структура балансу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Змістовна частина бухгалтерського балансу визначається його будовою та структурою. У побудові активу і пасиву є як вітчиз-няна, так і світова практика. Загальна характеристика побудови активу і пасиву балансу у світовій і вітчизняній практиці показа-нана схемі 19.

Схема 19 Побудова активу і пасиву балансу

Актив Пасив

 

Вітчизняна практика            Актив будують у порядку зростання ліквідності:

—        нерухомість;

—        запаси;

—        кошти.            Пасив будують за зо-бов’язаннями перед власниками коштів: спочатку своїми, а потім чужими.

Світова практика      Актив будують у порядку убування ліквідності:

—        грошові кошти;

—        товари і запаси;

—        нерухомість;

—        акціонерний капітал.            Пасив будують за ступенем по-гашення:

—        поточні рахунки до оплати;

—        довготермінові пасиви;

—        акціонерний капітал.

Діючий в Україні бухгалтерський баланс призначається не тільки для відображення стану господарських засобів та джерел їх формування на певну дату, але й для одержання інформації, необхідної для управління діяльністю підприємства, а також для задоволення потреб зовнішніх користувачів статистичним, подат-ковим, фінансовим органам, банкам, інвесторам тощо.

Форма діючого в Україні бухгалтерського балансу та порядок його заповнення регулюються Національним положенням (стан-дартом) бухгалтерського обліку 2 «Баланс». У відповідності до статті 11 «Загальні вимоги до фінансової звітності» Закону Украї-

ни «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» баланс разом із звітом про фінансові результати, звітом про рух грошових коштів, звітом про власний капітал та примітками до звітів визнаний фінансовою звітністю підприємства.

Діючий баланс підприємства має таку форму і структуру. Як бачимо актив балансу складається з трьох розділів, а пасив балан-су — з п'яти розділів, в яких згруповані економічно однорідні за-соби і джерела так, щоб з найбільшою якістю простежувався вза-ємозв'язок між складом господарських засобів в активі та джере-лами їх формування в пасиві балансу. Це істотно підвищує пізнавальні якості балансу, полегшує контроль та забезпечує ана-ліз фінансового стану підприємства.

У I розділі активу балансу «Необоротні активи» об'єднані в статті: нематеріальних активів, основних засобів за первісною та залишковою вартістю, остання включається до валюти балансу, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи.

У II розділі активу балансу «Оборотні активи» подають дані про грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у викорис-танні, а також інші активи, призначені для реалізації чи спожи-вання протягом операційного циклу чи протягом 12 місяців з да-ти балансу. До цього розділу належать: виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари, векселі одер-жані, дебітори, грошові кошти і їх еквіваленти. До еквівалентів грошових коштів відносять короткострокові високоліквідні фі-нансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошо-вих коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вар-тості (грошові документи, депозитні сертифікати, чеки тощо).

У III розділі активу «Витрати майбутніх періодів» подають інформацію про витрати майбутніх періодів. Це витрати балансу, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних пері-одів, але належать до наступних періодів.

У I розділі пасиву балансу «Власний капітал» відображають власний капітал підприємства, що дорівнює частині активу під-приємства, яка залишається після вирахування його зобов'язань. До власного капіталу відносять: статутний капітал, пайовий капі-тал, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений при-буток. Власний капітал є важливим джерелом активів підприємства.

У II розділі пасиву балансу «Забезпечення наступних витрат і платежів» подають інформацію про нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі, величина яких на дату складання балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогноз-

них) оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел. До цього розділу належать забезпечення виплат відпусток, гаран-тійних зобов'язань, додаткове пенсійне забезпечення, фінансу-вання.

У III розділі пасиву балансу «Довгострокові зобов'язання» подають інформацію про залучені кошти банків шляхом випуску підприємством облігацій на довгостроковій основі з нарахуван-ням відсотків. Це зобов'язання, які будуть погашені в строк біль-ше року.

У IV розділі пасиву балансу «Поточні зобов'язання» відобра-жають зобов'язання, які будуть погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. Це зобов'язання по одержа-них кредитах банку, виданих підприємством векселях, кредитор-ська заборгованість за товари, роботи і послуги, поточні зо-бов'язання за розрахунки з бюджетом, зі страхування, оплати праці.

У V розділі пасиву балансу «Доходи майбутніх періодів» ві-дображаються доходи, що отримані протягом поточного або по-передніх звітних періодів, які належать до наступних звітних пе-ріодів. До доходів майбутніх періодів належать, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основ-ні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка за вантажні перевезення, виручка від продажу квитків транспортних і театрально — видовищних підприємств, абонент-на плата за користування засобами зв'язку тощо.

Отже, розглянута структура бухгалтерського балансу дозволяє пізнати підприємство, дати характеристику стану господарських засобів і джерел їх формування на звітну дату у грошовому вимір-нику, тому не випадково баланс є першою формою звіту про фі-нансовий стан підприємства.