Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

Розділ 3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Оперативне управління господарюючим суб'єктом вимагає достовірних і точних даних про стан і наявність господарських засобів, їхній склад і розміщення, а також про джерела їх форму-вання і цільове призначення. Таку інформацію, узагальнену і згруповану певним чином, отримують за допомогою бухгалтер-ського балансу. Взагалі балансовий метод широко використову-ється в економічних науках, наприклад, баланс доходів і витрат, касовий план банку, баланси матеріальних і трудових ресурсів. При чому використовують балансові узагальнення як статистич-ні, так і динамічні.

Слово «баланс» (лат. Bis - - двічі, Lans - - чаша терезів) означає дві чаші, як символ рівноваги. Загальне і широке йо-го використання розпочинається з XIV століття в Захід-ній Європі, зокрема в Італії і Німеччині. Як символ рівноваги ваги (терези) зображені на гербі Міжнародної спілки Бухгал-терів.

Баланс — це метод відображення стану господарських засобів (майна) за їх складом і джерелами утворення у вартісній оцінці на певну дату.

За формою баланс — це таблиця, на лівій стороні якої відо-бражають склад і розміщення господарських засобів і яка назива-ється активом, а в правій стороні, що називається пасивом, відо-бражають джерела формування господарських засобів. Слова «актив» і «пасив» означають відповідні сторони бухгалтерського балансу.

Це так звана горизонтальна форма побудови бухгалтерського балансу, як правило, характерна для Німеччини, Італії, Росії. Для України така побудова практична і традиційна. Скажімо, в Анг-лії, США використовують вертикальну форму побудови бухгал-терського балансу: спочатку показують склад активу, а потім -пасиву.

Бухгалтерський баланс схематично можна зобразити так:

 

Актив Баланс            Пасив

Склад і розміщення господарських засобів            Сума   Джерела утворення господарських засобів

У бухгалтерському балансі всі господарські засоби підприєм-ства та джерела їх формування об’єднані в економічно однорідні групи, які називають статтями балансу. Статті балансу мають за-гальну назву, окремий код, їх записують окремими сумами. Стат-ті бухгалтерського балансу поділяють на активні (ті, що розмі-щені в активі балансу) і пасивні (ті, що розміщені у пасиві балансу).

Статті активу завжди характеризують господарські засоби: основні засоби, запаси, кошти, дебітори тощо. Статті пасиву зав-жди характеризують джерела власних і залучених коштів: статут-ний капітал, прибуток, кредити банку, розрахунки з постачальни-ками тощо. Спрощену форму бухгалтерського балансу подано у табл. 10.

Таблщя 10

СПРОЩЕНА ФОРМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ БАЛАНС

 

Актив Сума, грн       Пасив Сума, грн

Основні засоби         750 000           Статутний капітал    40 000

Запаси            120 000           Прибуток       475 000

Виробництво            25 000 Кредити банків         40 000

Каса    5 000   Постачальники         266 000

Поточний рахунок    101 000           Резервний капітал    180 000

Баланс            1 001 000        Баланс            1 001 000

Як видно з прикладу, загальні підсумки активу і пасиву балан-су рівні між собою. Це обов’язкова умова правильності його складання. Рівність підсумків активу і пасиву балансу зумовлена тим, що в обох його частинах відображені у вартісній оцінці одні і ті ж господарські засоби, тільки згруповані за різними ознака-ми: в активі — за складом і розміщенням, в пасиві — за джере-лами їх формування. Кожна група господарських засобів, розмі-щених в активі, має відповідне джерело їх формування, відо-

бражене в пасиві балансу. Відсутність рівності підсумків активу і пасиву балансу свідчить про наявність помилок, допущених при його складанні. Отже, бухгалтерський баланс — це фіксування на певну дату (як правило, 1-е число місяця) активів і пасивів, які складаються з окремих статей, це рівність активів і пасивів у грошовій оцінці.