Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.7. План рахунків бухгалтерського обліку : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

2.7. План рахунків бухгалтерського обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Для забезпечення єдності, порівнювання і узагальнення облі-кових даних необхідно, щоб господарські операції однаково ві-дображалися на рахунках бухгалтерського обліку підприємств незалежно від організаційно-правових форм. Така єдність досяга-ється за допомогою єдиної системи рахунків бухгалтерського об-ліку і єдиних вимог до неї. В Україні застосовують спеціальний

ПЄРШ^Рї^5Ь^цТ^!^^й^^; рахунків бух-галтерського обліку для відображення господарських операцій і накопичення бухгалтерської

інформації про діяльність підприємства, необхідної користу-вачам для прийняття управлінських рішень.

План рахунків повинен забезпечувати отримання інформації для внутрішніх і зовнішніх користувачів, задоволення інформаційних по-треб різних рівнів управління і складання форм фінансової звітності безпосередньо за даними рахунків, а також можливість їх викорис-тання у системі національних рахунків (СНР) для макроекономічних показників; агрегування інформації оьфемих рахунків і субрахунків з метою одержання узагальнених та консолідованих даних, можливість гнучкого трансформування рахунків і субрахунків без порушення за-гальної структури плану; ідентифікацію рахунків з показниками та статтями фінансової звітності і приміток (пояснень) до звітів, що за-безпечує логічність побудови та зручність при її складанні.

При розробці Плану рахунків послідовно вирішуються такі за-вдання: вибір структури плану та оптимального переліку рахунків; їх систематизація та спосіб кодування; визначення сфери засто-сування окремих рахунків.

Методологічною основою Плану рахунків стали:

—        загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку та фінан-сової звітності: обачності, повного висвітлення, автономності, по-слідовності, безперервності, нарахування та відповідності доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історичної (фактичної) собівартості, єдиного грошового вимірника, періодичності;

—        міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку;

—        Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звіт-ність в Україні».

Плани рахунків будуються здебільшого за модульним принци-пом, що забезпечує послідовне спрощення або ускладнення бухгал-

терського обліку шляхом додавання або вилучення окремих моду-лів. У цьому випадку бухгалтерський модуль — це функціонально завершений вузол Плану рахунків, що забезпечує бухгалтерський облік і визначення фінансового результату підприємства незалеж-но від його організаційно-правових форм. Отже, в методологічно-му аспекті План рахунків можна розглядати як сукупність бухгал-терських модулів, які можуть інтегруватися і функціонувати самостійно: балансовий, витрати— доходи— результати, позаба-лансовий. Кожен модуль складається з окремих класів рахунків. На сьогодні в Україні застосовують чотири плани рахунків:

—        План рахунків бухгалтерського обліку підприємств і орга-нізацій;

—        План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;

—        План рахунків бухгалтерського обліку Національного бан-ку України;

—        План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зо-бов’язань і господарських операцій підприємств, організацій структурно складається з 10 класів, які включають балансові, но-мінальні та позабалансові рахунки. План рахунків зорієнтований на потреби складання фінансової та внутрішньої звітності, тому чітко розмежовані балансові рахунки, що об’єднані в класи з роз-ділами активу і пасиву балансу, номінальні рахунки для обліку витрат, доходів і результатів діяльності, а також позабалансові рахунки. Узгодженість Плану рахунків підприємства з фінансо-вою звітністю ілюструє табл. 8.

Таблщя 8

УЗГОДЖЕНІСТЬ ПЛАНУ РАХУНКІВ 13 ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ

 

План рахунків            Фінансова звітність

Клас    Назва рахунків          

 

1          Необоротні активи   Баланс

2          Запаси           

 

3          Кошти, розрахунки та інші активи 

 

4          Власний капітал та забезпечення зобов’язань     

 

5          Довгострокові зобов’язання           

 

6          Поточні зобов’язання          

 

7          Доходи і результати діяльності       Звіт про фінансові результати

8          Витрати за елементами      

 

9          Витрати діяльності  

 

0          Позабалансові рахунки        Примітки до фі-нансових звітів

Кожен клас рахунків має конкретне призначення та тісно пов’язаний з інформаційними потребами внутрішніх і зовнішніх користувачів. У Плані рахунків використана децимальна система кодування, при якій кожна цифра у коді рахунка визначає відпо-відну складову (клас, синтетичний рахунок, субрахунок). Так, наприклад, код 105 означає: 1 — Клас «Необоротні активи»; О -Синтетичний рахунок «Основні засоби»; 5 - Субрахунок «Транспортні засоби». Таким чином, діючий План рахунків роз-рахований на максимально можливу кількість 99 рахунків пер-шого порядку, а кожен рахунок може вмістити до 9 субрахунків (рахунків другого порядку). Діючий План рахунків містить 80 синтетичних рахунків, 73 з яких призначені для всіх видів діяль-ності. План рахунків підприємств і організацій має такий вигляд (табл. 9).

Таблщя 9

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АКТИВІВ,

КАШТАЛУ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ I ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

ПІДПРИЄМСТВ I ОРГАНІЗАЩЙ

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)         Субрахунки (рахунки другого порядку)     Сфера застосування

Код     Назва  Код     Назва 

 

1          2          3          4          5

Клас 1. Необоротні активи

10        Основні засоби         101      Земельні ділянки       Всі види діяльності

 

           

            102      Капітальні витрати на поліп-шення земель         

 

           

            103      Будинки та споруди

 

11        Інпгі необорот-

ні матеріальні

активи            111      Бібліотечні фонди     Всі види діяльності

 

           

            112      Малоцінні необоротні матеріаль-ні активи          

 

12        Нематеріальні активи           121      Права користування природни-ми ресурсами     Всі види діяльності

 

           

            122      Права користування майном         

 

Клас 2. Запаси

20        Виробничі запаси     201      Сировина і матеріали           Всі види діяльності

 

           

            202      Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби     

 

Коротко розглянемо зміст розділів діючого в Україні Плану рахунків підприємств і організацій.

Клас 1. «Необоротні активи» включає рахунки для узагаль-нення інформації про наявність і рух основних засобів, інших не-оборотних матеріальних активів, нематеріальних активів, довго-строкової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів, а також зносу необоротних активів.

Клас 2. «Запаси» об’єднує рахунки для узагальнення інформа-ції про наявність і рух належних підприємству предметів праці, що призначені для обробки, переробки, використання у виробни-цтві та для господарських потреб, а також малоцінних та швид-козношуваних предметів.

Клас 3. «Кошти, розрахунки та інші активи» охоплює рахунки для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валюті в касах, на поточних рахун-ках у банках), грошових документів, короткострокових векселів одержаних і фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів і витрат майбутніх періодів.

Клас 4. «Власний капітал та забезпечення зобов’язань» вклю-чає рахунки для узагальнення інформації про стан та рух коштів різновидностей власного капіталу — статутного, пайового, додат-кового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозпо-ділених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів.

Клас 5. «Довгострокові зобов’язання» об’єднує рахунки для обліку та узагальнення даних заборгованості підприємства бан-кам за отримані кредити, за отримані від них кредити, за зо-бов’язаннями по залучених позикових коштах, за виданими век-селями, інша заборгованість, яка не підлягає погашенню протя-гом операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Клас 6. «Поточні зобов’язання» охоплює рахунки для обліку даних та узагальнення інформації про зобов’язання щодо корот-кострокових коштів банків та виданих векселів, розрахунків з по-стачальниками та підрядниками, за податками і платежами, стра-хуванням з оплати праці і учасниками. За іншими операціями, які будуть погашені у звичайному ході операційного циклу або про-тягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Клас 7. «Доходи і результати діяльності» включає рахунки, що призначені для узагальнення інформації про доходи від опера-ційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, а та-кож від надзвичайних подій. Тут відображають валові фінансові

результати підприємства від загальної діяльності та надзвичай-них подій.

Клас 8. «Витрати за елементами» об’єднує рахунки для уза-гальнення інформації про витрати підприємства протягом звітно-го року за елементами витрат: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати. Інформація за цими рахунками необхід-на для складання макроекономічних показників, зокрема показ-ника валового внутрішнього процесу (ВВП).

Клас 9. «Витрати діяльності» охоплює рахунки, які застосо-вуються для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності підприємства та витрати на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків.

Клас 0. «Забалансові рахунки» включає рахунки, які призна-чені для обліку майна і зобов’язань, що не підлягають відобра-женню у балансі.

Для забезпечення правильного використання рахунків при ві-дображенні господарських операцій одночасно з прийняттям Плану рахунків Міністерством фінансів України розроблена і за-тверджена Інструкція щодо його застосування. В ній наведена характеристика економічного змісту, призначення і структури кожного рахунка, даються вказівки щодо порядку організації аналітичного обліку, наводиться типова кореспонденція рахунків.

Діючий План рахунків бухгалтерського обліку активів, капі-талу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і органі-зацій та Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтер-ського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій затверджені Наказом Мініс-терства фінансів України від 30 листопада 1999 року, №291. План рахунків і Інструкція щодо його застосування є важливим засобом державного регулювання бухгалтерського обліку та фі-нансової звітності, яке здійснюється з метою створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, що є обов’язковою для всіх підприємств та гарантує і захищає інтереси користувачів облікової інформації.