Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.6. Класифікація рахунків за призначенням і структурою : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

2.6. Класифікація рахунків за призначенням і структурою


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Класифікація рахунків за призначенням і структурою відпові-дає на запитання, як саме обліковуються ті або інші засоби, дже-рела їх утворення та господарські процеси на бухгалтерських ра-хунках, що саме відображаються за дебетом та кредитом рахунка

та що характеризує залишок (сальдо) відповідного рахунка. В ці-лому дана класифікація характеризує обліково-технічні якості системи рахунків, що застосовуються в обліковому процесі.

Рахунки бухгалтерського обліку за призначенням і структу-рою поділяються на такі групи: основні, регулюючі, операційні, результатні, позабалансові.

Основні рахунки призначені для обліку стану та руху госпо-дарських засобів та джерел їх утворення. Вони характеризують майновий стан підприємства і є основою для складання бухгал-терського балансу. Рахунки даної групи поділяються на матеріаль-

Ш' K^rf JZ^^SSi^Sqr наявності і руху (надходження і використання матеріальних цінностей підприємс-тва. Наприклад: «Основні засоби», «Виробничі запаси», «Това-ри» та інші. Цій групі рахунків властиві такі риси: всі вони є ак-тивними; записи по дебету означають збільшення, a no кредиту — зменшення засобів, що обліковуються; залишок може бути тільки дебетовим, що вказує на наявність засобів; аналітич-ний облік здійснюється як у грошовому, так і в натуральному ви-мірнику. Матеріальні рахунки надають важливу інформацію про забезпеченість та використання ресурсів підприємства, для скла-

ттпттттгт т^о пттп тт-і ^т/ АіТПТ'^ТЛІ П TTT.TTT.TY ОЯТТЯТТҐ*1Ті

Грошові рахунки призначені для обліку наявності руху гро-шових коштів підприємства в національній та іноземній валюті у касі, на рахунках в банках, а також грошових документів. До них належать рахунки: «Каса», «Рахунки в банках», «Інші кошти». Грошові рахунки характеризуються такими рисами: всі вони актив-ні; записи по дебету означають збільшення (надходження) грошо-вих коштів, a no кредиту — зменшення (витрачання) коштів; за-лишок може бути тільки дебетовим і означає наявність грошових коштів; аналітичний облік ведуть тільки у грошовому вимірі.

Розрахункові рахунки призначені дл?обшку і контролю за розрахунковими відносинами даного підприємства з іншими під-приємствами і особами. На цих рахунках відображається забор-гованість, що виникає в процесі господарської діяльності, а та-кож зміни цієї заборгованості. Оскільки заборгованість може виникати як на користь даного підприємства (дебіторська забор-гованість), так і на користь інших юридичних і фізичних осіб (кредиторська заборгованість), то розрахункові рахунки поділя-ються на активні і пасивні.

Активні розрахункові рахунки призначені для обліку дебітор-ської заборгованості і розрахунків за нею. До них належать рахун-

ки: «Розрахунки з покупцями та замовниками», «Розрахунки з рі-зними дебіторами» та інші. Сальдо на такому рахунку показує суму дебіторської заборгованості; записи по дебету означають її збільшення, a no кредиту — її