Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.5. Класифікація рахунків за економічним змістом : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

2.5. Класифікація рахунків за економічним змістом


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

В основу класифікації рахунків за економічним змістом по-кладений економічний зміст об'єктів бухгалтерського обліку: го-сподарських засобів і їх джерел та господарських засобів. Залеж-но від цього рахунки поділяють на три групи:

— рахунки господарських засобів (активів); - рахунки джерел господарських засобів (пасивів);

Ш^^^^^^^^Ііь (активів) відображають наявність (стан) та рух засобів. Залежно від виконуваних у гос-подарстві функцій вони поділяються на: необоротні активи, запа-си, грошові кошти, кошти в розрахунках. У такому порядку мож-на поділити рахунки, на яких обліковуються різні господарські

Рахунки для обліку необоротних активів використовують для отримання та узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, нематеріальних активів, фінансових і капіталь-них інвестицій та інших необоротних активів. До них належать рахунки: «Основні засоби», «Нематеріальні активи», «Знос не-

^^■^Zfi^SSTZ^^S^i обшку 1 кон-тролю запасів, необхідних для здійснення виробничого процесу. До них належать рахунки «Виробничі запаси», «Виробництво»,

^'^м^^м^^истовуіоіь для узагальнен-ня інформації про наявність і рух грошових коштів у національ-

ній та іноземній валюті у касах на розрахункових (поточних), ва-лютних та інших рахунках у банках, грошових документів тощо. До них належать рахунки: «Каса», «Рахунки в банках», «Інші кошти» тощо.

Рахунки для обліку коштів у розрахунках використовують для узагальнення інформації про розрахункові відносини з покуп-цями та замовниками за відпущену продукцію (виконані роботи, надані послуги), з різними дебіторами за виданими авансами, підзвітними сумами, нарахованими доходами тощо. До них на-лежать рахунки: «Розрахунки з покупцями та замовниками», «Розрахунки з різними дебіторами», «Резерв сумнівних боргів», «Короткострокові векселі одержані» та інші.

Всі розглянуті вище рахунки є активними. За дебетом цих ра-хунків відображаються надходження (збільшення) господарських засобів (активів), а за кредитом — зменшення (вибуття) активів. Залишок (сальдо) за активними рахунками завжди вказує на на-явність господарських засобів на початок та кінець облікового періоду.

На рахунках джерел господарських засобів (пасивів) ві-дображають наявність та рух джерел. За характером відобра-жуваних на них джерел рахунки цієї групи поділяються на рахунки джерел власних засобів і рахунки джерел залучених засобів.

Джерелами власних засобів є, як відомо, капітал, резерви, не-розподілені прибутки, різні забезпечення та цільове фінансуван-ня. Звідси, для обліку джерел власних засобів використовують

iP3S^^^ror0iS^ ^^^І°^^у та узагальнення інформації про стан і рух коштів різновидностей власного капіталу: статутного, пайового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків) тощо. До них належать рахунки: «Статутний капітал», «Па-йовий капітал», «Додатковий капітал», «Резервний капітал», «He-

^^M^SSie^StoSS^"ристовують для отримання інформації про стан і рух різних забезпечень, цільове фінансування і цільові надходження тощо. До них належать ра-хунки: «Забезпечення майбутніх витрат і платежів», «Цільове фі-нансування і цільові надходження».

Джерелами залучених засобів є, як відомо, позики банків, інші позикові кошти, кредиторська заборгованість, різні зобов'язання. Звідси, для обліку джерел залучених засобів використовують дві

групи рахунків: довгострокові зобов'язання і поточні зобов'я-

ООТТТТҐГ

Рахунки довгострокових зобов’язань використовують для обліку та узагальнення інформації про стан та рух зобов'язань підприємства за отримані позики банків, за випущеними обліга-ціями, за виданими векселями та іншими довгостроковими зо-бов'язаннями, тобто заборгованість, яка не підлягає погашенню протягом операційного циклу підприємства або протягом двана-дцяти місяців з дати балансу. До них належать рахунки: «Довго-строкові позики», «Довгострокові векселі видані», «Довгостро-

Рахунки поточних зобов’язань використовують для обліку та узагальнення інформації про стан та рух поточних зобов'язань підприємства за отримані кредити банків, за виданими векселями та іншими зобов'язаннями, погашення яких відбувається у зви-чайному ході операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати балансу. До них належать рахунки: «Короткострокові позики», «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», «Розрахунки з оплати праці», «Розрахунки з учас-никами» та інші.

Рахунки формування джерел господарських засобів є пасив-ними. За кредитом цих рахунків відображають збільшення дже-рел засобів, а за дебетом — їх зменшення, списання. Залишок (сальдо) цих рахунків завжди характеризує наявність джерел гос-подарських засобів на початок та на кінець облікового періоду.

Кругооборот капіталу підприємства здійснюються через гос-подарські процеси: постачання (купівлі), виробництва та реаліза-ції (продажу). Економічний зміст цих операцій відображають ра-хунки господарських процесів. На цих рахунках обліковують господарські операції, пов'язані із заготівлею та придбанням ре-сурсів, виробництвом продукції (виконання робіт та надання по-слуг) та її реалізацією. До рахунків господарських процесів на-лежать: «Капітальні інвестиції», «Виробництво», «Собівартість реалізації», «Доходи від реалізації» та інші.

Класифікацію рахунків за економічним змістом наведено на схемі 17. Таким чином, класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом дозволяє згрупувати рахунки за-лежно від того, які об’єкти бухгалтерського обліку на них відо-бражаються. Таке групування дозволяє визначити систему рахун-ків, необхідних для обліку господарських засобів (активів), дже-рел їх формування, господарських процесів та результатів діяль-ності підприємства.

Схема 17 Класифікація рахунків за економічним змістом

 

                                   Рахунки необоротних активів

            Рахунки господар-               

           

           

            Рахунки запасів

                       

                       

 

                        ських засобів 

           

 

           

           

           

           

           

           

           

            Рахунки грошових коштів

           

           

                       

 

                                              

 

                        Рахунки коштів в розрахунках

           

           

                                               Рахунки власного

                        Рахунки власних джерел                

           

           

           

           

                                                          

                        Рахунки забезпечення

наступних витрат

і платежів

Рахунки за

економічним

змістом                       Рахунки

джерел засобів                     

           

           

 

           

           

                                              

 

           

           

                       

 

           

           

                                               Рахунки довгострокових зобов'язань

                                                           Рахунки

залучених

джерел                      

 

                       

           

           

           

           

           

            Рахунки поточних

                                               зобов'язань

                       

                                               Рахунки процесу придбання

                        Рахунки господар-               

           

           

           

           

           

           

                        Рахунки процесу виробництва

           

           

                       

 

                        ських процесів         

           

 

           

                       

           

                        Рахунки процесу реалізації