Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

2.4. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Відображення господарських операцій за синтетичними та аналітичними рахунками являє собою поточний бухгалтерсь-кий облік. Оскільки баланс завжди характеризує наявність та стан господарських засобів і їх джерел формування у вартісному

вимірнику на певну дату, то для поточного відображення змін цих засобів і джерел призначені рахунки. Рахунки відкривають на підставі даних балансу, залишки якого на початок місяця у ви-гляді початкового сальдо записують: на активних рахунках — по дебету, на пасивних рахунках — по кредиту. Протягом місяця із журналу реєстрації господарських операцій зроблені кореспон-денції рахунків (бухгалтерські проводки) переносять на відкриті на підставі балансу синтетичні та аналітичні рахунки. В кінці мі-сяця за кожним синтетичним та аналітичним рахунками вирахо-вують обороти по дебету і кредиту і виводять кінцеве сальдо (за-лишок на кінець місяця).

Дані синтетичних і аналітичних рахунків узагальнюються за допомогою оборотних відомостей, які складають окремо по син-тетичних і аналітичних рахунках. Для прикладу маємо дані під-приємства станом на початок звітного періоду:

Таблщя 2

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА СТАНОМ на 1 квітня 200_ р.

 

Актив Сума, грн       Пасив Сума, грн

Основні засоби         310 000           Статутний капітал    120 000

Виробничі запаси     60 000 Короткострокові позики      160 000

Виробництво            19 000 Розрахунки з оплати праці  45 000

Каса    1000    Нерозподілені прибутки      255 000

Рахунки в банку        190 000                     

Баланс            580 000           Баланс            580 000

За даними балансу відкриємо відповідні синтетичні рахунки і запишемо на них початкове сальдо. Сума початкових сальдо всіх активних рахунків дорівнюватиме сумі початкових сальдо всіх пасивних рахунків, що випливає із суми балансу в 580 000 грн.

Протягом місяця на підприємстві мали місце такі господарські операції:

Операція 1. Отримано в касу з поточного рахунка в банку го-тівку для виплати заробітної плати на суму 40 000 грн.

Бухгалтерська проводка буде такою:

«Каса»

К

Г п      Г

«Рахунки в банку»     40 000 грн

Операція 2. Виплачена заробітна плата працівникам підпри-ємства на суму 40 000 грн.

Бухгалтерська проводка буде такою:

Дт «Розрахунки з оплати праці»

Кт «Каса»       40 000 грн

Операція 3. Від постачальників надійшла сировина на суму 110 000 грн.

Бухгалтерська проводка буде такою:

Д

Г п      г

«Вирооничі запаси»

К

Г п      ■ ■

«Розрахунки з постачальниками і підрядниками» 110 000 грн

Операція 4. За рахунок наданого кредиту підприємство спла-тило постачальникам за сировину на суму 60 000 грн. Бухгалтерська проводка буде такою:

«Розрахунки з постачальниками і підрядниками»

Кт «Короткострокові позики»         60