2.4. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Відображення господарських операцій за синтетичними та аналітичними рахунками являє собою поточний бухгалтерсь-кий облік. Оскільки баланс завжди характеризує наявність та стан господарських засобів і їх джерел формування у вартісному

вимірнику на певну дату, то для поточного відображення змін цих засобів і джерел призначені рахунки. Рахунки відкривають на підставі даних балансу, залишки якого на початок місяця у ви-гляді початкового сальдо записують: на активних рахунках — по дебету, на пасивних рахунках — по кредиту. Протягом місяця із журналу реєстрації господарських операцій зроблені кореспон-денції рахунків (бухгалтерські проводки) переносять на відкриті на підставі балансу синтетичні та аналітичні рахунки. В кінці мі-сяця за кожним синтетичним та аналітичним рахунками вирахо-вують обороти по дебету і кредиту і виводять кінцеве сальдо (за-лишок на кінець місяця).

Дані синтетичних і аналітичних рахунків узагальнюються за допомогою оборотних відомостей, які складають окремо по син-тетичних і аналітичних рахунках. Для прикладу маємо дані під-приємства станом на початок звітного періоду:

Таблщя 2

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА СТАНОМ на 1 квітня 200_ р.

 

Актив Сума, грн       Пасив Сума, грн

Основні засоби         310 000           Статутний капітал    120 000

Виробничі запаси     60 000 Короткострокові позики      160 000

Виробництво            19 000 Розрахунки з оплати праці  45 000

Каса    1000    Нерозподілені прибутки      255 000

Рахунки в банку        190 000                     

Баланс            580 000           Баланс            580 000

За даними балансу відкриємо відповідні синтетичні рахунки і запишемо на них початкове сальдо. Сума початкових сальдо всіх активних рахунків дорівнюватиме сумі початкових сальдо всіх пасивних рахунків, що випливає із суми балансу в 580 000 грн.

Протягом місяця на підприємстві мали місце такі господарські операції:

Операція 1. Отримано в касу з поточного рахунка в банку го-тівку для виплати заробітної плати на суму 40 000 грн.

Бухгалтерська проводка буде такою:

«Каса»

К

Г п      Г

«Рахунки в банку»     40 000 грн

Операція 2. Виплачена заробітна плата працівникам підпри-ємства на суму 40 000 грн.

Бухгалтерська проводка буде такою:

Дт «Розрахунки з оплати праці»

Кт «Каса»       40 000 грн

Операція 3. Від постачальників надійшла сировина на суму 110 000 грн.

Бухгалтерська проводка буде такою:

Д

Г п      г

«Вирооничі запаси»

К

Г п      ■ ■

«Розрахунки з постачальниками і підрядниками» 110 000 грн

Операція 4. За рахунок наданого кредиту підприємство спла-тило постачальникам за сировину на суму 60 000 грн. Бухгалтерська проводка буде такою:

«Розрахунки з постачальниками і підрядниками»

Кт «Короткострокові позики»         60 000 грн

Операція 5. Придбано у постачальника станки та обладнання на суму 50 000 грн.

Бухгалтерська проводка буде такою:

«Основні засоои»

К

Г п      ■ ■

«Розрахунки з постачальниками і підрядниками» 50 000 грн

Операція 6. Витрачено на виробництво продукції сировину на суму 120 000 грн.

Бухгалтерська проводка буде такою:

Д

Г п      г

«Вирооництво»

К

Г п      г

«Вирооничі запаси»  120 000 грн

Операція 7. За рішенням власників частина прибутку в сумі 55 000 грн. використана для поповнення статутного капіталу. Бухгалтерська проводка буде такою:

Дт «Нерозподілений прибуток»

К

Т г^     w         ■

«Статутнии капітал» 55 000 грн

Операція 8. 3 поточного рахунка в банку перераховано поста-чальникам 50 000 грн, частково банку за отриманий кредит — 30 000 грн.

Бухгалтерська проводка буде такою:

Дт «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» 50 000 грн

Дт «Короткострокові позики»         30 000 грн

К

Г п      Г

«Рахунки в оанку»     80 000 грн

Зміст господарських операцій та кореспонденції рахунків ві-добразимо у поточному Журналі операцій за звітний період:

Таблщя 3

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ОПЕРАЦІЙ ЗА квітень 200_

 

№ пп   Короткий зміст операції (підстава) Сума   Кореспондуючі рахунки

 

           

           

            Дебет Кредит

1          Отримано в касу з бан-ку (прибутковий касо вий ордер), виписка банку        40 000 «Каса»            «Рахунки в банку»

2          Виплачена заробітна пла-та (платіжна відомість)            40 000 «Розрахунки з оплати праці»            «Каса»

3          Надійшла від постачаль-ників сировина (прибу-тковий ордер, рахунок фактура)      110 000            «Виробничі запаси»  «Розрахунки

з постачальни-

ками і підряд-

никами»

4          Сплачено постачальни-кам за рахунок кредиту (платіжні доручення)  60 000 «Розрахунки

з постачальниками

і підрядниками»        «Короткостро-кові позики»

5          Надійшли від постачаль-ника основні засоби (акт приймання-передачі основних засобів, раху-нок-фактура)         50 000 «Основні засоби»      «Розрахунки

з постачальни-

ками і підряд-

никами»

6          Витрачена сировина на виробництво       120 000           «Виробництво»         «Виробничі запаси»

7          Збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку (виписка із рішення засновників)        55 000            «Нерозподілений прибуток»           «Статутний капітал»

8          Перераховано постачаль-никам (50 000) і повер-нуто частку позики (30 000) (платіжні дору-чення, виписку банку)          80 000 50 000 30 000            «Розрахунки

з постачальниками

і підрядниками»

«Короткострокові

позики»          «Рахунки в банках»

Замісяць         555 000

Записані у Журналі реєстрації господарські операції відобра-жаємо на відкритих відповідно балансу синтетичних рахунках. Підраховуємо по кожному синтетичному рахунку обороти по де-бету і кредиту і виводимо кінцеве сальдо. Записи на рахунках у нашому прикладі матимуть такий вигляд:

Схема 14

Активні рахунки «Основні засоби»

Пасивні рахунки «Статутний капітал»

 

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

 

Сальдо на 1.04.

310 000

5) 50 000

Оборот — 50 000

Сальдо на 1.05 360 000

Сальдо на 1.04.

120 000

7) 55 000

Оборот — 55 000

Сальдо на 1.05. 175 000

 

«Виробничі запаси»

Дебет  Кредит

«Короткострокові позики»

Дебет  Кредит

 

Сальдо на 1.04.                                 Сальдо на 1.04.

60 000                        160 000

3)50 000         6) 120 000      8) 30 000        4) 60 000

Оборот — 110 000    Оборот — 120 000    Оборот — 30 000      Оборот — 60 000

Сальдо на 1.05 50 000                                 Сальдо на 1.05. 190 000

«Виробництво»         «Розрахунки   з оплати праці»

Дебет Кредит            Дебет  Кредит

Сальдо на 1.04. 19 000 6)120 000 Оборот — 120 000

Сальдо на 1.05. 139 000

2) 40 000

Оборот — 40 000

Сальдо на 1.04. 45 000

Сальдо на 1.05. 5000

Дебет

«Kaca»

Кредит

«Нерозподілені прибутки»

Дебет  Кредит

 

Сальдо на 1.04.                                            Сальдо на 1.04.

1000                                       255 000

1) 40 000                    2) 40 000        7) 55 000       

Оборот — 40 000                 Оборот — 40 000      Оборот — 55 000     

Сальдо на 1.05 50 000                                             Сальдо на 1.05. 200 000

«Рахунки і      банку»           «Короткострокові позики»

Дебет  Кредит           Дебет  Кредит

Сальдо на 1.04. 190 000

Сальдо на 1.05 70 000

1) 40 000

8) 80 000

Оборот — 120 000

4) 30 000

8) 50 000

Оборот — 110 000

Сальдо на 1.04.

3) 110 000

5) 50 000

Оборот — 160 000

Сальдо на 1.05. 50 000

Поточне узагальнення змін, що відбуваються у складі госпо-

оборотів і залишків за звітний період (місяць), а також засобом взаємозв’язку між балансом і рахунками, що має важливе зна-чення для контролю правильності облікових записів.

Оборотні відомості складають як по синтетичних, так і по аналітичних рахунках. В них відображають обороти по дебету і кредиту рахунків, а також залишки (сальдо) на початок і кінець

включає послідовно: назву синтетичних рахунків, початкове саль-до по дебету або кредиту, обороти за місяць по дебету і кредиту, а також кінцеве сальдо по дебету або кредиту. По кожній графі оборотної відомості показують підсумки.

За даними нашого прикладу складемо оборотну відомість по синтетичних рахунках.

Таблщя 4

ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ ПО СИНТЕТИЧНИХ РАХУНКАХ ЗА квітень 2001 року

 

Назва рахунків           Сальдо на 1.04.01     Оборот за місяць       Сальдо на 1.05.01

 

            Дебет  Кредит           Дебет  Кредит           Дебет  Кредит

Основні засоби         310 000                      50 000             360 000          

Виробничі запаси     60 000             110 000           120 000           50 000

Виробництво            19 000             120 000                      139 000          

Каса    1 000               40 000 40 000 1000   

Рахунки в банку        190 000                                  120 000           70 000

Статутний капітал                120 000                      55 000             175 000

Короткострокові по-зики                160 000           30 000 60 000             190 000

Розрахунки з оплати праці              45 000 40 000                        5 000

Нерозподілені при-бутки                 255 000           55 000                        200 000

Розрахунки з поста-чальниками і підряд-никами                        110 000           160 000                      50 000

Разом  580 000           580 000           555 000           555 000           620 000           620 000

Як бачимо, оборотна відомість узагальнює дані поточного син-тетичного обліку, даючи інформацію про зміни господарських засобів та їх джерел за звітний період, а також їх стан на початок і кінець звітного періоду.

Якщо правильно записані початкові сальдо (залишки) на рахунках, рознесені всі кореспонденції по рахунках (бухгал-терські проводки), підраховані обороти та виведені кінцеві за-

S™І0 в оборотшй В,Д0М0СІ1 мають місце три па-

Рівність підсумків першої пари граф зумовлена рівністю підсумків активу і пасиву балансу, який є підставою для запису

ЇТЯ. СРТТТТЄТРТ^ТТТРТХ DiiXVTTKiiX ТТО^ТіїТКОКОГО СЯЛТіТТО

Рівність підсумків другої пари граф зумовлена подвійним записом операцій, згідно з якими кожна господарська операція в одній і тій же сумі відображається по дебету і кредиту різних ра-

XV1TTC1R

J Рівність підсумків третьої пари граф зумовлена двома по-передніми рівностями: якщо початкові залишки (сальдо) на син-тетичних рахунках рівні між собою (баланс початковий), а також рівні суми оборотів по дебету і кредиту (оборотний баланс), то і залишки (сальдо) на кінець звітного періоду в підсумку повинні бути рівні між собою (кінцевий баланс).

Порушення цих рівностей свідчить про помилки, допущені в облікових записах або при складанні оборотної відомості. Типо-вими помилками при цьому можуть бути:

—        неуважність при записі (відображенні) сум бухгалтерської проводки на рахунках;

—        арифметичні помилки при підрахунку оборотів і виведенні сальдо по кожному рахунку;

—        неуважність при перенесенні записів із синтетичних рахун-ків (суми сальдо і оборотів) до оборотної відомості;

—        арифметичні помилки при підрахунку підсумків відповід-них граф оборотної відомості.

Повноту облікових записів на синтетичних рахунках переві-ряють шляхом порівняння підсумків дебетових і кредитових обо-ротів в оборотній відомості з підсумками Журналу-реєстрації за звітний період. При повному відображенні всіх господарських операцій підсумок Журналу реєстрації (хронологічний облік) має дорівнювати підсумку оборотів по дебету і кредиту оборотної ві-домості (систематичний облік).

Оборотну відомість по синтетичних рахунках використовують для складання бухгалтерського балансу і заповнення форми фінан-сової звітності. Крім того, оборотна відомість є важливим джерелом інформації для оцінки і економічного аналізу руху активів і пасивів підприємства. Так, за даними оборотної відомості можна визначити структуру активів і пасивів та зрушення, що відбувалися у звітному періоді, розрахувати показники (коефіцієнти) руху активів та паси-вів, інтенсивність їх змін, провести порівняльний аналіз динаміки фінансового стану та ліквідності активів підприємства.

Отже, оборотна відомість по синтетичних рахунках є спо-собом узагальнення даних поточного бухгалтерського облі-

ку з метою перевірки повноти і правильності облікових запи-сів і характеристики руху засобів і їх джерел за звітний пе-ріод.

Розглянута оборотна відомість дає загальну інформацію про стан та рух господарських засобів і їх джерел, але недостатньо розкриває економічний зміст оборотів, їх структуру як за актива-

шахГа^ор^тнГв^омктГ ЄфЄКТИВН°Ю В ЦЬ°Му B1*HomeHH1 є

Шахова оборотна відомість будується за принципом шахової дошки. Всі рахунки в ній записують двічі в одній і тій же послі-довності: по вертикалі і по горизонталі, по дебету і по кредиту. Сума в клітинці шахової оборотної відомості показує, який раху-нок дебетується, а який кредитується. Обороти за кожним рахун-ком деталізуються відповідно до кореспонденції. Це порівняно із простою оборотною відомістю дає ширшу картину змін госпо-дарських засобів та процесів, що відбулися. У шаховій оборотній відомості можуть бути наведені залишки (сальдо) на початок і на кінець місяця, що істотно покращує її обліково-аналітичні мож-ливості.

Шаховий принцип побудови записів широко використову-ють при побудові облікових реєстрів, зокрема при журнально-ордерній формі рахівництва. Використання шахової оборотної відомості в практиці бухгалтерського обліку залежить від рівня автоматизації обліково-аналітичних робіт. При великій кількості рахунків і господарських операцій при ручному опрацюванні да-них вона стає громіздкою, утруднюється її наочність і аналітич-ність Істотно покращується якість і аналітичність шахової оборо-тної відомості при застосуванні ПЕОМ.

За наведеними раніше даними господарських операцій і ко-респонденції рахунків складемо шахову оборотну відомість (табл. 7).

Оборотні відомості по аналітичних рахунках складають для узагальнення інформації в розрізі синтетичного рахунка.

У зв'язку з тим, що одні аналітичні рахунки ведуть лише у грошовому вимірнику, а інші у натуральному та грошовому, то за цією ознакою оборотні відомості поділяють на два види:

— оборотні відомості контокорентної форми;

О^^^м^^^^Тф^^дуіь по аналі-тичних рахунках розрахунків і джерел засобів, оскільки аналіти-чний облік, як і синтетичний, тут здійснюється у грошовому вимі-рнику.

Оборотні відомості кількісно-сумової форми ведуть по ана-літичних рахунках товарно-матеріальних цінностей, оскільки тут використовують натуральний і грошовий вимірники. Тому в цих оборотних відомостях передбачені графи для запису кількості, ціни і вартості матеріальних цінностей.

Порядок складання оборотних відомостей за аналітичними рахунками у грошовому вимірнику розглянемо на прикладі син-тетичного рахунка «Розрахунки з покупцями та замовниками».

Схема 15 Розрахунки з покупцями та замовниками

Дебет  Кредит

 

Сальдо на 1.04.        

75 000 2)25 000

1) 14 000        3) 45 000

2) 16 000        5)10 000

Оборот — 30 000      Оборот — 80 000

Сальдо на 1.05 25 000         

ТОВ «Захід»   ООО «Межа»

Дебет  Кредит           Дебет  Кредит

 

Сальдо на      1.04.   

40 000            

1)14 000                     3) 45 000

Оборот — 14 000                 Оборот — 45 000

Сальдо на 9000         1.05    

 

Сальдо на      1.04.   

35 000             2) 25 000

4) 16 000                    5) 10 000

Оборот — 16 000                 Оборот — 35 000

Сальдо на 16 000      1.05.   

Таблиця 5

ШАХОВА ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ ЗА КВІТЕНЬ 200Х року

 

\^ Кредит Дебет \.     Сальдо на 1.04.         н 'і

о

о          в4 н я „

*§!

ffl 8      о S3

Я"

н я ю о ft н m  О

3          ft ffl      н          о

ft н н м

8 s

и S ft ffl

S °       ft S о a ft о       К

'9 Н о м в н

п ^ О ю

ft н д ft н Й

Щ d

^s

Й N

ft*

о с

ft п       о

a

О ч      Сальдо На 1.05.

 

            Д-т      К-т                                                                                                                                       Д         к

Основні засоби         310 000                                                                                                                                 50 000      50 000 360 000          

Виробничі запаси     60 000                                                                                                                      110 000            110 000           50 000

Виробництво            19 000                        120 000                                                                                                         120 000           139 000          

Каса    1 000                                                              40 000                                                            40 000 1000   

Рахунки в банку        190 000                                                                                                                                                        70 000

Статутний капітал                120 000                                                                                                                                                       175 000

Короткострові по-зики                    160 000                                                          30 000                                                            30 000             190 000

Розрахунки з оплати праці              45 000                                    40 000                                                                        40 000             5000

Нерозподілені прибутки                  255 000                                                                     55 000                                                55 000             200 000

Розрахунки з по-стачальниками                                                                           50 000             60 000                                     110 000                      50 000

Оборот по кредиту                                      120 000                      40 000 120 000           55 000 60 000                         160 000           555 000                     

Сальдо           580 000           580 000           X         X         X         X         X         X         X         X         X         X            X         620 000           620 000

Оборотна відомість за аналітичними рахунками до синтетич-ного рахунка «Розрахунки з покупцями та замовниками» матиме такий вигляд:

Таблщя 6

ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ ЗА АНАЛІТИЧНИМИ РАХУНКАМИ ДО СИНТЕТИЧНОГО РАХУНКА

«Розрахунки з покупцями та замовниками» за квітень 200 _р.

 

№ п/п  Назва аналітич-ного рахунка          Сальдо На1.04.          Оборот за місяць       Сальдо На1.05.

                        д к д    К         д          К

1          ТОВ «Захід»   40 000             14 000 45 000 9000   

2          ООО «Межа»            35 000             16 000 35 000 16 000

            Разом  75 000             30 000 80 000 25 000

Підсумки оборотної відомості показують повну відповідність з даними записів за синтетичним рахунком. Це випливає з того, що записи на синтетичних і аналітичних рахунках роблять пара-лельно на підставі одних і тих же документів. Тому при правиль-них облікових записах підсумки оборотів і сальдо в оборотній ві-домості по аналітичних рахунках дорівнюватиме сумам оборотів і сальдо відповідного синтетичного рахунка. В цьому і полягає контрольне значення оборотної відомості за аналітичними ра-хунками.

Оборотну відомість кількісно-сумової форми розглянемо на прикладі аналітичного обліку до синтетичного рахунка «Готова продукція».

Схема 16

Готова продукція

 

            Дебет              Кредит

Сальдо на 1.04.                                

30 000             2) 5000          

1) 50 000                    3) 70 000       

4) 25 000                               

5) 40 000                               

Оборот — 115 000    Оборот —      75 000

Сальдо на 1.05 70 000                                

 

Модель С-22 Модель С-52

Дебет  Кредит           Дебет  Кредит

Сальдо на 1.04.                     Сальдо на 1.04.        

25 штук 25 000                      10 штук 5000  2)10 штук 5000

1) 50 штук 50 000      3) 70 штук 70 000      4) 50 штук 50 000     

5) 40 штук 40 000                             

Оборот — 90 штук 90 000   Оборот 70 штук 70 000        Оборот — 50 штук 25 000   Оборот 10 штук 5000

Сальдо на 1.05 45 штук 5000                      Сальдо на 1.05. 50 штук 25 000      

Оборотна відомість за аналітичними рахунками до синтетич-ного рахунка «Готова продукція» матиме такий вигляд:

Таблщя 7

ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ ПО АНАЛІТИЧНИХ РАХУНКАХ ДО СИНТЕТИЧНОГО РАХУНКА «Готова продукція» за квітень 200_ р.

 

                                   Сальдо На 1.04.         Оборот за квітень     Сальдо На 1.05.

 

           

           

                                   надійшло        видано                      

 

           

           

           

           

            Кільк.  Сума                          

           

 

1          Модель

С-22    1000    25        25 000 90        90000  70        70 000 45        45 000

2          Модель С-52 500      10        5000    50        25 000 10        5000    50        25 000

            Разом  ×          ×          30 000 ×          115 000           ×          75 000 ×          70 000

Показники оборотної відомості по рахунках аналітичного об-ліку засвідчують про рух (надходження, видаток) і сальдо по ма-теріальних цінностях кожного виду. Кількісні показники, як ба-чимо, не підсумовуються, загальні підсумки мають лише графи «сума». 3 метою контролю підсумки оборотної відомості по групі аналітичних рахунків порівнюють з оборотами і залишками син-тетичного рахунка «Готова продукція». Порушення підсумків по синтетичному рахунку і в оборотній відомості відкритих до нього

аналітичних рахунків свідчить про наявність допущених помилок через неуважність при рознесенні сум на рахунки чи арифметич-ні помилки при підрахунках підсумків.

У рівності підсумків оборотів і сальдо по всіх аналітичних ра-хунках і синтетичному рахунку проявляється взаємозв'язок між синтетичним і аналітичним обліком, між синтетичним рахунком і відкритими до нього аналітичними рахунками.

До більшості синтетичних рахунків відкривають аналітичні рахунки, тому складання оборотних відомостей по аналітичних рахунках сприяє одержанню детальної інформації про pyx і саль-до окремих видів засобів і їх джерел, необхідної для оцінки, кон-тролю та економічного аналізу з метою ефективного управління підприємством.