Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Онтологія віри в працях найвидатніших теоретиків християнства : Філософія. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3. Онтологія віри в працях найвидатніших теоретиків християнства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

Католицька віра включає в себе дві основні гносеологічні думки — «сповідальність» Бл. Августина та «логічну доведеність» Т. Аквінсь-кого. Якщо перший зосереджував власну увагу на внутрішньому, ви-ключно спекулятивному знанні, — неопосередкованому досвідом, то Аквінат віддавав перевагу логічним доведенням існування Бога. Тома Аквінський побудував власну теологію на філософії Арістотеля, за до-помогою якої спробував довести логічне існування Бога: 1) божествен-на сутність тотожна існуванню; 2) Бога не може не бути, оскільки світ не мав би першопричини — Бог є засадничим фактором світу; 3) Бог є кінцевою метою світу, який має прийти до цієї мети; 4) світ, згідно боже-ственної волі, створено на принципах гармонії — коли в межах єдиного цілого співіснують індивідуальне і сутнісно-єдине. Звісна річ, всі докази існування Бога у Докторського Ангела виступають в якості опосередко-ваних, — жоден з них не доводить безумовність існування Бога, а тільки вказує на його буття. Зрештою, варто звернутися до одного з апологетів християнської віри Квінта Тертулліана: «Вірю, оскільки абсурдно».

Під час розвитку схоластики, теології та містики в Середні віки філософія була визначена як наука «обслуговування» теологічних доктрин, оскільки (див. епіграф) першочерговим фактором виступає віра, і лише потім з’являється знання. Відповідно до цього положен-ня на тривалий період наукове знання було занедбаним — перевага віддавалася виключно настановам церкви, енциклікам Папи, розпо-рядженням кардиналів. Звісновідомим є кардинал Саванарола — іде-олог святої інквізиції, внаслідок якої були спалені або розіп’яті понад 1 млн людей. Особливо постраждали від даної ідеології жінки та ду-шевно хворі люди, які вважалися на цей період або «представниками диявола», або соціально девіантними елементами. Останнє спалення відбулося в середині ХVIII ст. в Німеччині. У новітній філософії, в постмодернізмі існує такий термін як «Освенцім», — який містить в собі весь зміст людської негідності. Йдеться, зокрема, про те, що одна з найцивілізованіших націй — німецька — страчувала представників інших націй (євреїв, слов’ян). Виявляється, 6 тисячоліть розвитку людської цивілізації (починаючи від Давньоєгипетської держави, Шумеру та Акади у Вавілоні) не принесли нічого суттєвого, оскільки людська «тваринність подоби» лежить на поверхні її індивідуальнос-ті — достатньо лише спровокувати її.

Критерії релігійної моральності та етики обов’язку перед Богом зобов’язують людину бути на тільки чесною та щирою перед відпові-дачем, але й перед самою собою. Моральна доктрина християнства в цілому викладена в Нагорній проповіді Ісуса Христа та в Посланнях Святих Апостолів. Найстарший і наймолодший з них (Петро та Іоанн) написали відповідно тільки декілька заповідей, а основний корпус Священного Тексту складають Послання Святого Павла. Окрім того, до новозавітного рукопису додається й одне послання Святого Юди. В цих текстах зосереджено всі основні тлумачення та екзистенційні принципи буття людини. Якщо протестанти, а до пев-ної міри й православні, наполягають на тому, що достатньо лише са-мого ознайомлення з текстами й «праведного» життя, то католики на-полягають на тому, що тільки церква є чинним представником Бога на землі, і тільки через неї можливе спасіння. В цьому полягає певний консерватизм католицизму, який не визнає самочинності людської особи, а цілком і повністю підпорядковує її божому провидінню.

У V ст. відбулася теоретична суперечка між Пелагієм і Августи-ном, який був зосереджений на предметі людської волі. Якщо чернець Пелагій відстоював і обґрунтовував думку, згідно якої людська подо-ба, — як подоба Божа, — наділена свободою, то Августин, — на про-тивагу йому, — заперечує право людини на власний вибір. Августин доводить, що людська воля є причиною людського гріха, бо тільки Бог може вибрати для неї єдино правильне вирішення будь-якої про-блеми, — а як тільки людина починає самостійно приймати рішення, вона опиняється у стані пастки — і одразу потрапляє в тенета дияво-ла. Згідно положення Августина, людина має повністю покластися на Бога, який єдиний спроможний врятувати її від «марноти провалля».

Якщо раннє християнство вибудовувалося як соціальна доктри-на, то католицизм, а певною мірою і православ’я, вже формувалися як певна інституція. Так, зокрема, ще Г. Гегель в роботі «Християнство і позитивна релігія» відзначав суттєві розбіжності між християнством як вірою та християнством як релігією. Як не парадоксально, але ця думка отримала своє логічне продовження у філософії Ф. Ніцше, який, з одного боку, поважав Ісуса як представника істини, а з іншо-го, — критикував всі релігії світу та церковні установи як такі, що ні-велюють саме віровчення.

Між тим, сучасна католицька церква після процесів анджорта-менто наприкінці ХІХ — початку ХХ ст. займає активну соціальну

позицію, намагається враховувати останні наукові досягнення та від-криття, веде миротворчу та благочинну міжнародну діяльність, — це не може не впливати позитивним чином на її авторитет у багатьох країнах світу.

Запитання та завдання для самоконтролю

1.         Яка структура Біблії?

2.         Моральна доктрина християнства.

3.         Онтологія віри та її антропологічні виміри.

4.         Догмати християнського віровчення в католицизмі.

5.         Сучасна соціальна доктрина католицької церкви.

6.         Міжнародна миротворча та благочинна діяльність Папи Іоан-на Павла ІІ.

Теми для написання рефератів

1.         Біблія як священа книга і культурно-історична пам’ятка.

2.         Християнське вчення про Святу Трійцю.

3.         Конфесійні відмінності в святковому календарі.

4.         Східна та західна патристика: порівняльна характеристика.

5.         Сучасне значення провідних ідей християнської патристики.

6.         Процеси анджортаменто в католицькій церкві.

Література

1.         Головащенко С. Історія християнства. — К., 1999.

2.         Тышкевич С. Католический катехизис. — Х., 1935.

3.         Чельцов М. Христианское миросозерцание. — М., 1997.

4.         Кузьмицкас Б. Философские концепции католического модерниз-ма. — Вильнюс, 1982.

5.         Чертков А. Б. Православная философия и современность. — Рига, 1989.

6.         Августин Блаженный. Исповедь. — М., 1992.

7.         Августин Блаженный. О граде Божем: в 4-х т. — М., 1994.

8.         Берксон А. Два источника морали и религии. — М., 1994.

9.         Гайденко В. П. Пролемы рациональности на сходе ХХ века // Вопросы философии. — 1991. — № 6.