Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Мусульманська філософія. Розповсюдження ісламу. Іслам в Україні : Філософія. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3. Мусульманська філософія. Розповсюдження ісламу. Іслам в Україні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

Мусульманська філософія являє собою систему релігійно-світоглядної орієнтації та методів обґрунтування віровчення ісла-му, що розгорталася і функціонує в жорстких віроповчальних рам-ках. Основи релігійного вчення ісламу були закладені арабським

релігійним і політичним діячем Мухаммедом, який проголошений мусульманами великим пророком і посланцем Бога. Основну час-тину догматики свого вчення, зокрема ідею страшного суду, потой-бічного життя, окремі моральні принципи тощо, Мухаммед запози-чив із Біблії. Недарма деякі історики релігії розглядають іслам як спрощену версію християнства з яскраво вираженим монотеїзмом. Мусульманський монотеїзм тісно пов’язаний із вченням про перед-визначення, яке виключає будь-яку можливість вільного вибору і ви-ступає основою фаталізму.

Філософське проблемне поле ісламу спочатку було обмежене морально-етичними повчаннями і яскраво вираженими соціально-політичними принципами устрою: правовими аспектами життя пер-ших мусульманських громад. Ця обставина зробила нову релігію над-то вразливою, а її соціальні і політичні норми та принципи виявилися майже нерухомими. Деякі з них почали застарівати ще з часів перших халіфів. Необхідність перегляду багатьох ісламських норм детермі-нувала виникнення різноманітних течій у мусульманстві. І хоча зовні це виглядало як суто релігійне явище, насправді в його основі лежали соціально-політичні процеси.

Теоретичні основи ісламу закладені трохи пізніше, в результаті його безпосередніх контактів і полеміки з християнською теологією. Початок мусульманському богослов’ю поклали дискусії, які розгор-нулися на початку VIII ст. з приводу свободи волі і передвизначення, несотворимості «слова Божого», божественних атрибутів і трансцен-дентності Бога. Під безпосереднім впливом близькосхідної христи-янської думки перші мусульманські богослови познайомились із античною філософською спадщиною (платонізмом, арістотелізмом), яка спричинила розвиток раціоналістичних тенденцій у мусульман-ській теології (Абу-аль-Хасан, Хасан-аль Басрі, Васіл ібн Ата та ін.). Ашарітам доводилось вести боротьбу не тільки з мутазілітами, але й із крайніми ортодоксами, які виступили проти схильності ашарітів до компромісів. Так, ашаріти перейняли мутазілітську атомістичну сис-тему, яка була вільною інтерпретацією теорії Демокріта та Епікура. На думку метакалімів, існують не тільки атоми простору, але й ато-ми часу. Безмежна їх кількість є основою всіх явищ Всесвіту. Але ці атоми нематеріальні, не мають маси. Кожен з них відокремлений один від одного абсолютною пустотою, їх рух, поєднання та зміни в них відбуваються завдяки активній волі Аллаха. Аллах уявляється

не тільки деміургом, творцем Всесвіту, що започаткував його сло-вом «будь». Він знаходиться в стані безперервної творчої діяльності, створює одні атоми і знищує інші. Тому, наприклад, ріст і розвиток живих організмів, як і рослин, пояснюється тим, що Бог весь час тво-рить нові атоми, а випаровування та вивітрювання тим, що він зни-щує окремі частини води і мінералів.

Школи мутазілітів та ашарі, апелюючи до античної філософії і намагаючись використати її в інтерпретації засад мусульманського віровчення, мимоволі створили благодатний ґрунт для виникнення і розквіту в ІХ–ХІІ ст. арабської філософії (аль-Кінді, аль-Фараб, ібн Сіна, ібн Рушд), яка стала помітною ланкою у світовій філософській думці між античною філософією та європейською середньовічною схоластикою. Основним завданням арабської філософії залишалось те ж намагання теоретичного обґрунтування віровчення ісламу і його церковної догматики. Спочатку араби перейняли у греків ідеї Платона і неоплатоніків, але згодом їх увага все більше зосереджу-валась на теоретичній спадщині Арістотеля, зокрема на його трак-тат з метафізики, логіки та фізики. Щоправда, арістотелізм, у них не культивувався у чистому вигляді. Він, як правило, переплітався з елементами неоплатонізму, який більшою мірою відповідав інтер-есам теології. Ті ж окремі представники арабської філософії, які бу-дували свої філософські системи в основному на арістотелізмі (ібн Сіна та ібн Рушд), неминуче приходили до жорсткої конфронтації з ісламською ортодоксією. Незважаючи на теоцентричність їх філо-софії, вони заперечують релігійну догму про творення Богом світу з «нічого», а єдиною основою буття, його вічним джерелом можливос-ті вважають матерію. Богу відводиться лише роль вічного джерела дійсності. Відкинувши ідею потойбічного життя, безсмертя душі, во-скресіння з мертвих, східні прихильники арістотелізму безсмертним визнають лише людство в цілому, його розумову діяльність. Щодо співвідношення науки та релігії, то ця проблема вирішується ними в площині теорії «двоїстої істини», згідно з якою наука дає конкретні, часткові знання, а релігія — загальну картину світобудови.

Реакцією на цю інтелектуалізацію ісламу в арабській філософії було виникнення арабського містицизму, представленого суфізмом, який виступив не тільки проти східного арістотелізму, але й проти мусульманської ортодоксальної теології. Його ідеологія сприйняла елементи вчення і практики східного християнства, неоплатонізму

і буддизму. Заперечуючи ортодоксальну обрядовість і не визнавши авторитету ортодоксального духовенства, пантеїстичне зорієнтовані суфії, проповідували містичну, безкорисливу любов до Бога, бажання злитися з ним. Кінцевою метою вони вважають нівелювання індиві-дуальних особливостей людини та заміну їх божественними, уявлень про мусульманську єдність, які ґрунтуються на основі ідей ісламу про єдинобожжя (Саті аль-Хасурі). Центральною стає теорія «ісламсько-го шляху» розвитку, яка широко пропагується багатьма міжнародни-ми мусульманськими організаціями.

В Україні іслам поширений переважно в автономній республі-ці Крим. Мусульмани Криму належать до сунітського напрямку. В 1242 році татаро-монголи завоювали півострів: Крим увійшов до складу Золотої Орди. У XV ст. у зв’язку з розпадом останньої, в Кри му виникло Кримське ханство, яке з 1457 р. ввійшло до складу Османської імперії. На чолі мусульманського духовенства Кримсь-кого ханства стояв муфтій. Як вища духовна особа, він був другим після халіфа — турецького султана. Всім життям релігійної громади Криму керував імам. У XVIII ст. тільки в Бахчисараї було 32 мече-ті. Відкривались мектеби і медресе. У 60-х рр. XIX ст. в Криму було 23 медресе і 131 мектеб (школа початкової освіти). У 1774 р., після війни Росії з Туреччиною, Кримське ханство отримало самостій-ність, але у 1783 р. вона була знову втрачена: Крим був приєднаний до Російської імперії, яка утискала татар, що сповідували іслам, не лише економічно, а й духовно. У другій половині XIX ст. Крим за-лишило 161 тис. татар.

У 1917 р. татари становили лише 36,6% сільського і 11,3% місько-го населення Криму. Зазнавало утисків татарське населення Криму і за часів Радянського Союзу. У травні 1944р. з Криму було виселено 188626 татар. Нині йде процес їх повернення до Криму, відродження мусульманських релігійних громад.

В Україні на початок 2005 року діяло 472 мусульманських гро-мад, більша кількість яких знаходиться в Криму. Мусульманські громади України діють у структурі трьох самостійних центрів: в Києві — Духовне управління мусульман України (ДУМУ), в Донець-ку — Духовний центр мусульман України (ДЦМУ), в Сімферополі — Духовне управління мусульман Криму (ДУМК).

Стислі підсумки

1.         Іслам — наймолодша світова релігія. Він виникає в VІІ ст. н.е. на Аравійському півострові.

2.         Іслам — релігія, що динамічно розвивається. Протягом ХХ ст. спостерігався постійне зростання ваги мусульман серед насе-лення земної кулі.

3.         Головна особливість ісламу полягає в нерозривному зв’язку між релігійно-культовим та суспільно-політичним життям.

4.         На основі ісламу сформувалася високорозвинена цивілізація, що принесла невимірювальний (значний) внесок до скарбни-ці світової культури.

5.         Засновник ісламу — Мухаммед (570–632) — один із великих релігійно-політичних діячів в історії людства.

6.         Віровчення ісламу викладено в священній книзі Корані. Мусульмани вірять в те, що «Немає ніякого Бога, крім Аллаха, а Мухаммед — посланець Аллаха».

7.         Культова практика мусульман складається з обов’язкової що-денної п’ятикратної молитви, посту в священний місяць рама-дан, сплати благодійного податку, паломництва до священно-го міста Мекки.

8.         Основні напрямки в ісламі — суннізм і шиїзм.

Запитання та завдання для самоконтролю

1.         Чим іслам відрізняється від інших світових релігій?

2.         У багатьох країнах, де панує іслам, існує особливий календар, який бере початок з моменту таємного переїзду Мухаммада і мусульман з Мекки до Медини (Хіджри). Визначте, в якому столітті за цим календарем зараз живуть ці країни. Для цього:

 

—        відніміть від року, в якому ми живемо за європейським ка-лендарем, рік Хаджри;

—        поділіть число, яке отримали на 32;

—        результат ділення додайте до кількості років, які минули від року Хіджри за європейським календарем.

 

3.         Назвіть основні положення віровчення ісламу. Які з цих по-ложень сприяють, на ваш погляд, розвитку в наш час іслам-ського екстремізму?

4.         Які п’ять столпів ісламу вам відомі? Який елемент — віров-чальний чи культовий у ньому переважає і чому?

5.         Скільки разів на день моляться мусульмани? Про що вони просять Аллаха під час ритуальної молитви?

6.         Порівняйте уявлення мусульман та християн про гріх і за-гробну відплату.

7.         У мусульман — п’ятниця, а у християн?

8.         Які напрямки в ісламі Вам відомі? Поясніть, чому головні розходження між цими напрямками не стосуються віропов-чальних чи обрядово-культових питань?

9.         Спробуйте порівняти релігійну організацію вже відомих Вам світових релігій.

 

10.       Чи згодні Ви з тим, що мулла — те ж саме, що і священник у християн?

11.       Чим відрізняється статус священих споруд в ісламі та христи-янстві?

12.       У чому офіційно вбачає схожість та відмінність між христи-янством та ісламом сучасна католицька церква?

13.       Який вплив здійснив іслам на виникнення «ісламського сві-ту», мусульманської цивілізації? У чому полягає зміст цієї цивілізації для світової культури?

Теми для написання рефератів

1.         Сучасна соціально-політична доктрина ісламу.

2.         Іслам: спосіб життя як стиль мислення.

3.         Християнство та іслам: соціокультурні проблеми діалога.

4.         Релігія і секуляризм на сході.

5.         Мусульманське право: питання теорії і практики.

Література

1.         Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. — К.: Освіта, 1992.

2.         Калінін Ю. А., Харьковщенко Е. А. Релігієзнавство: Підруч ник. — К.: Наукова думка, 1997.

3.         Релігієзнавство. — К.: В.ц. «Академія» — 2000.

4.         Релігієзнавство / Під ред. Заковича М. — К.: — 2000.

5.         Релігієзнавство / Під ред. Бублика М. — К.: «Юрінком Інтер», — 1999.

6.         Мень А. История религии. В 7-ми томах. — М., 1991–1994.

7.         Релігієзнавчий словник / Під ред. Колодного А., Лобовика Б. — К.: Четверта хвиля, 1996.

8.         Яблоков И. Н. Основы религиеведения: Учебник. — М.: Выс шая шко-ла, 1994.

9.         Watt W. Montgomery. Bells Introduction to the Quran. — Edin burgh: Edinburg University Press, 1970.

 

10.       Wiedke W. Women in Islam. — Montclair, NJ: Abner Schram Ltd., 1981.

11.       Woodward M.R. Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta. — Tucson: University of Arizona Press, 1989.

КОНТРОЛЬНІ МОДУЛЬНІ ЗАВДАННЯ 1 ВАРІАНТ

І РІВЕНЬ

1.         Яка зі складових частин релігії є засадничою:

а)         віровчення;

б)         віра;

в)         культ;

г)         організація.

2.         Автор, який вважав релігію колективною формою неврозу:

а)         Ф. Вольтер;

б)         К. Маркс;

в)         З. Фрейд.

3.         Як називається поклоніння богам в образі тварин:

а)         зооморфізм;

б)         антропоморфізм;

в)         фетишизм.

3.         Фетишизм — це:

а)         віра у надприродню спорідненість людей з тваринами та

рослинами;

б)         віра в надприродні можливості матеріальних предметів;

в)         система заборон.

4.         Монотеїзм виник:

а)         у національно — державних релігіях;

б)         у світових релігіях;

в)         нетрадиційних релігіях.

5.         Священні тексти в індуїзмі:

а)         Пурани;

б)         Веди;

в)         Араньяки.

6.         Серединний шлях звільнення від страждань нараховує:

а)         вісім ступенів;

б)         сім ступенів;

в)         дванадцять ступенів.

7.         Що означає життя згідно вчення Гаутами:

а)         радість;

б)         спокій;

в)         страждання.

8.         Яка релігія стала в Китаї і політикою, і адміністратив-

ною системою, і верховним регулятором економічних і со-

ціальних процесів:

а)         чань-буддизм;

б)         конфуціанство;

в)         даосизм.

9.         Іслам виник:

а)         в VІІ ст. до н.е.;

б)         в VІІ ст.;

В) в V ст.

10. Мухаммед для мусульман:

а)         Посланець Аллаха;

б)         Син Божий;

в)         Боголюдина.

II         РІВЕНЬ

1.         Визначте структуру та функції релігії.

2.         Назвіть характерні риси етнічних релігій.

3.         В чому своєрідність буддизму як релігії?

III        РІВЕНЬ

1.         Які з етнічних релігій нині є державними? Охарактеризуйте їх.

2.         Визначте, з якої релігії походить догмат про Мессію та в яких ще релігіях він поширений?

3.         Визначте, з якої релігії походить догмат про Страшний Суд над мертвими, що воскреснуть?

4.         Назвіть п’ять категорій класифікації дій мусульманина за ша-ріатом.

2 ВАРІАНТ

І РІВЕНЬ

1.         Вищою формою релігійної організації є:

а)         община;

б)         церква;

в)         деномінація.

2.         Основною ознакою релігійної свідомості є віра в:

а)         реальне існування надприродних сил та істот;

б)         магію;

в)         міфи.

3.         Як називається поклоніння людиноподібним богам:

а)         зооморфізм;

б)         антропоморфізм;

в)         фетишизм.

4.         Анімізм — це:

а)         віра в існування душі та духів;

б)         поклоніння померлим предкам;

в)         віра у надприродну спорідненість людей з тваринами та

рослинами.

5.         Священним Писанням іудеїв є:

а)         Талмуд;

б)         П’ятикнижжя Мойсея;

в)         Старий Завіт.

6.         Хто в індуїзмі творець світу:

а)         Вішну;

б)         Брахма;

в)         Шива.

7.         Карма — це:

а)         вчення про переселення душ;

б)         закон моральної відплати;

в)         ваш варіант.

8.         Основний принцип буддійської етики:

а)         неспричинення шкоди тваринам;

б)         неспричинення шкоди всьому живому;

в)         не вбивай!

9.         Іслам виник на:

а)         Аравійському півострові;

б)         Синайському півострові;

в)         Апенинському півострові.

10. «Символ віри» в ісламі звучить таким чином:

а)         Аллах Великий!

б)         В ім’я Аллаха, милостивого та милосердного!

в)         Немає ніякого божества, окрім Аллаха, а Муххамед — по-

сланець Аллаха!

II         РІВЕНЬ

1.         З’ясуйте відмінності між теологічним та філософським розу-мінням релігії.

2.         Охарактеризуйте давньокитайську та давньоіндійську релі-гійні системи.

3.         В чому своєрідність ісламу як світової релігії.

III        РІВЕНЬ

1.         Охарактеризуйте релігію як форму суспільної свідомості.

2.         Які уявлення про людину та світ в ранньонаціональних релі-гіях?

3.         Назвіть 8 сходинок до шляху спасіння за буддизмом.

4.         Дайте характеристику основних положень шаріату.

3. ВАРІАНТ

І РІВЕНЬ

1.         Одним з провідних представників біологічного та психо-

логічного підходу до релігії є:

а)         З. Фрейд;

б)         М. Вебер;

в)         Л. Фейєрбах.

2.         Як називається система дій, за допомогою яких бажають

вплинути на надприроднє:

а)         літургія;

б)         шабаш;

в)         магія.

3.         Політеїзм — це:

а)         віра в духів;

б)         віра в єдиного бога;

в)         віра в багатьох богів.

4.         У якій релігії існував у чистому вигляді антропоморфізм:

а)         давньоєгипетській;

б)         давньокитайській;

в)         давньогрецькій.

5.         Бог ізраїльського народу:

а)         Амон — Ра;

б)         Моїсей;

в)         Яхве.

6.         Жерці в індуїзмі — це:

а)         шудри;

б)         кшатрії;

в)         брахмани.

7.         Основними напрямками в буддизмі є:

а)         тхеравада та махаона;

б)         шиїзм та сунізм;

в)         ваш варіант.

8.         З ким послідовники буддизму пов’язують виникнення цієї

релігії:

а)         царем Ашокою;

б)         принцом Гаутамою,

в)         Майтреєю.

9.         Хадж — це:

а)         паломництво до «святих місць»;

б)         обов’язок вести « священну війну»;

в)         кожноденна ритуальна молитва.

10. Протягом ХХ ст. питома вага мусульман:

а)         збільшилася;

б)         зменшилася;

в)         залишилася на тому ж рівні.

II         РІВЕНЬ

1.         Дайте характеристику основним філософським концепціям релігії.

2.         Охарактеризуйте релігійну свідомість.

3.         Визначте й порівняйте основні течії в ісламі.

III        РІВЕНЬ

1.         В якій релігії вперше зявилася ідея про відплату за справи лю-дини, яка потім стала стрижневою у світових релігіях? Чому?

2.         Чому іудаїзм став основою для християнства?

3.         Яка релігія вперше сформулювала ідею про кінець світу та страшний суд? Як склалася її доля до сьогодення?

4.         До якої релігії належить вчення про переселення душ? В чому полягає його сенс?

4 ВАРІАНТ

І РІВЕНЬ

1.         Одним з провідних представників етнологічного підходу

до релігії є:

а)         Г. Гегель;

б)         У. Джеймс;

в)         Б. Маліновський.

2.         Виконання релігією визначника ціннісної орієнтації особи,

ролі певного світорозуміння, світовідчуття, світовідно-

шення — це:

а)         комунікативна функція;

б)         світоглядна функція;

в)         регулятивна функція.

3.         Монотеїзм — це:

а)         віра в єдиного бога;

б)         віра в одвічну боротьбу доброго та злого першоначал;

в)         віра у багатьох богів.

4.         Десять заповідей були даровані:

а)         Аврааму;

б)         ваш варіант;

в)         Христу.

5.         Характерною рисою віровчення зороастризму є:

а)         вчення про мирне співіснування доброго та злого начал;

б)         вчення про протиборство доброго та злого начал;

в)         вчення про єдність доброго та злого начал.

6.         Протягом ХХ століття питома вага буддистів:

а)         зросла;

б)         зменшилася;

в)         залишилась на висхідному рівні.

7.         Яка релігія не знає Бога — творця:

а) іудаїзм;

б)         іслам;

в)         буддизм.

8.         Послідовниками основних напрямків в ісламі є:

а)         вішнуїти та шиваїти;

б)         фарисеї та саддукеї;

в)         шиїти та сунніти.

9.         Посту в ісламі дотримуються один раз:

а)         на рік;

б)         на місяць;

в)         на тиждень.

II         РІВЕНЬ

1.         Дайте характеристику основним теологічним концепціям ре-лігії.

2.         Охарактеризуйте релігійний культ.

3.         Назвіть ознаки, які характерні для ісламу та буддизму як сві-тових релігій

III        РІВЕНЬ

1.         Як розуміється сенс життя в іудаїзмі?

2.         В чому полягають основні переваги та недоліки фрейдівсько-го дослідження релігії.

3.         Які суспільні процеси вплинули на формування національно-державних релігій?

4.         Які уявлення про людину та світ в буддизмі?

5 ВАРІАНТ

І РІВЕНЬ

1.         Одним з провідних представників соціологічного підходу

до релігії є:

а)         З. Фрейд;

б)         П. Бергер;

в)         К. Юнг.

2.         Здатність релігії бути засобом ідейного об»єднання, згур-

тування мас, індивідів та інститутів, спільністю єдиної

віри, догм, сповідання — це:

а)         інтегративна функція;

б)         світоглядна функція;

в)         регулятивна функція.

3.         Як називається релігія, якій притаманне уявлення про

ієрархію богів, кожний з яких опікується тією чи іншою

світовою стихією:

а)         магія;

б)         політеїзм;

в)         тотемізм.

4.         Світові релігії — це:

а)         буддизм, християнство, іслам;

б)         християнство та іслам;

в)         індуїзм, християнство, іслам.

5.         Перший Храм у Ієрусалімі був побудований:

а)         Мойсеєм;

б)         Давидом;

в)         Соломоном.

6.         Яка релігія вперше сформулювала ідею про кінець світу

та страшний суд:

а)         зороастризм;

б)         іслам;

в)         християнство.

7.         Священним Писанням в ісламі є:

а)         Коран;

б)         Сунна;

в)         ваш варіант.

8.         Синтоїзм — це національна релігія:

а)         китайців;

б)         японців;

в)         євреїв.

9.         Мусульмани моляться:

а)         п’ять раз за добу;

б)         три рази за добу;

в)         шість раз за добу.

10. Шаріат — це:

а)         один з напрямків в ісламі;

б)         одна з обрядово-культових дій;

в)         система норм та правил.

II         РІВЕНЬ

1.         Дайте характеристику основним соціологічним концепціям релігії.

2.         Охарактеризуйте релігійні організації.

3.         Проаналізуйте й порівняйте основні священні книги буддиз-му та ісламу.

III        РІВЕНЬ

1.         Як розуміється сенс життя в буддизмі?

2.         Які існують схожі догмати в іудаїзмі та ісламі?

3.         В чому містяться найбільш принципові особливості націо-нально-державних релігій?

4.         Які національно-державні релігії стали основою світових ре-лігій? Чому?

6 ВАРІАНТ

І РІВЕНЬ

1.         Виконання релігією різноманітних зв’язків між віруючи-

ми, засіб їхнього спілкування в межах єдиного віроспові-

дання — це:

а)         комунікативна функція;

б)         світоглядна функція;

в)         регулятивна функція.

2.         Тотемізм — це:

а)         віра в існування душі та духів;

б)         віра в надприродну силу, яка керує світом;

в)         віра у надприродну спорідненість людей з тваринами та

рослинами;

3.         У якому столітті мислителі вперше почали уявляти, що

люди самі створювали собі богів за своїм образом та подо-

бою:

а)         V ст. до н.е.;

б)         ІІ ст. до н.е.;

в)         ІІ ст. н.е.;

4.         Політеїзм виник:

а)         у первісних релігіях;

б)         у національно — державних релігіях,

в)         у світових релігіях.

5.         Три верховних божества в індуїзм :

а)         Брахма, Вішну, Шива;

б)         Брахма, Вішну, Крішна;

в)         Вішну, Калі, Шива.

6.         В буддизмі нараховується:

а)         чотири шляхетні істини;

б)         три шляхетні істини;

в)         вісім шляхетних істин.

7.         Як називається ідеальний стан людського буття в буд-

дизмі:

а)         карма;

б)         сканди;

в)         нірвана.

8.         Що в перекладі означає слово Будда?

а)         святий;

б)         пророк;

в)         просвітлений.

9.         День відпочинку в ісламі:

а)         п’ятниця;

б)         субота;

в)         неділя.

10. Щоденна п’ятиразова молитва — це:

а)         намаз;

б)         ураз;

в)         хадж.

II         РІВЕНЬ

1.         Охарактеризуйте роль релігії в системі культури.

2.         В яких національних релігіх обов’язковими були жертвопри-ношення. Чому?

3.         Визначте й порівняйте основні напрямки в буддизмі.

III        РІВЕНЬ

1.         Охарактеризуйте релігію як форму суспільної свідомості.

2.         Які уявлення про людину та світ в ранньонаціональних релі-гіях?

3.         Назвіть 8 сходинок до шляху спасіння за буддизмом.

4.         Дайте характеристику основних положень шаріату.