Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Функції та роль релігії в суспільстві : Філософія. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3. Функції та роль релігії в суспільстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

Релігія виконує цілу низку функцій й відіграє певну роль в житті суспільства. Функції — це способи дії релігії в суспільстві, роль — су-марний результат, наслідки виконання нею функцій. Виділяють де-кілька функцій релігії:

—        Світоглядна. Цю функцію релігія реалізує, завдяки, насам-перед, наявності в ній певного типу поглядів на людину, сус-пільство, природу. Релігія містить в собі світовідчуття (емо-ційне прийняття або відвернення світу в цілому та окремих явищ та процесів в ньому), світовідношення (оцінку), світо-споглядання (відображення світу у відчуттях та сприйнятті), світорозуміння (пояснення світу).

—        Компенсаторна. Ця функція є суттєвою в плані перебудови свідомості. У сучасних умовах важливе значення має психо-логічний аспект компенсації — зняття стресу, катарсис, ме-дитація, духовна насолода, навіть в тому випадку, коли пси-хологічний процес починає рух з ілюзії. В умовах сучасного відчуженого світу роз’єднаність та ізоляція замінюються на братство, безособові, речові відносини компенсуються осо-бистісним богоспілкуванням та спілкуванням в релігійній групі, церковна благодійність, милосердя пом’якшують нега-разди знедолених тощо.

—        Культурологічна. Релігія, яка є складовою культури, вико-нує культурологічну функцію. Так, часто зміст культурних цінностей заданий релігійною свідомістю. Вони організу-ються навколо релігійної свідомості, наповнені відповідними образами, уявленнями, міфами. В якості матеріальних носі-їв виступають: священна література, ритуальні тексти, засо-би культу (ідол, ікона тощо), твори мистецтва. Під впливом релігії утворюються релігійні філософія, мораль, мистецтво. Релігія сприяє розвитку писемності, книгодрукуванню, забез-печує зберігання та розвиток цінностей релігійної культури, їх передачу від покоління до покоління.

—        Легітимуюча. Ця функція означає узаконення деяких сус-пільних ладів, інститутів (державних, політичних, правових та ін.), відносин, норм, як таких, якими вони мають бути і , навпаки, ствердження неправомірності будь-яких з них.

Виокремлюють й інші функції релігії.

Результат, наслідок виконання релігією її функції, тобто її роль, значимість її дії були і є різними. Роль релігії неможна вважати за-садничою, хоч вона впливає (інколи, — суттєво) на економічні від-носини та інші сфери суспільного життя Вона санкціонує певні по-гляди, діяльність, відношення, інститути. Релігійний фактор впливає на економіку, політику, державу, міжнаціональні відносини, сім’ю, культуру через діяльність релігійних індивідів, груп, організацій. Відбувається накладання релігійних відносин на інші суспільні від-носини.

Ступінь впливу релігії не є одвічно даною, а змінюється в кон-тексті процесів сакралізації та секуляризації. Сакралізація означає втягнення у сферу релігійного санкціонування форм суспільної та індивідуальної свідомості, діяльності, відносин тощо. Секуляризація, навпаки, призводить до послаблення впливу релігії на суспільну та індивідуальну свідомість, до обмеження санкціонування різноманіт-них видів діяльності, поведінки, відносин тощо. Зазначені процеси не є лінійними, несуперечливими. Вони різні як в окремих соціокуль-турних регіонах, так і в різних часових межах, відповідно, різною ви-являється і роль релігії.

 

Запитання та завдання для самоконтролю

1.         Який із підходів до аналізу феномену релігії Вам уявляється найбільш правильним? Чому?

2.         Визначте основні переваги і недоліки кожного з підходів до дослідження релігії.

3.         Що таке релігійна свідомість? Чи можна ототожнювати релі-гійну людину та віруючу людину?

4.         Які з основних елементів структури релігії Ви вважаєте голо-вними, а які другорядними? Чому?

5.         Які, на Вашу думку, основні функції виконує релігія в сучас-ному українському суспільстві? Її роль посилилась чи стала більш слабкою?

Теми для написання рефератів

1.         Філософські та соціологічні інтерпретації релігії.

2.         Психологічні та антропологічні концепції релігії.

3.         Суттєві характеристики релігії.

4.         Індивід та особистість в релігії.

5.         Релігія та суспільство.

6.         Релігія в системі культури.

Література

1.         Вебер М. Избранные произведения. — М., 1990.

2.         Гараджа В. И. Социология религии: Учебное пособие. — М.: Наука, 1996.

3.         Гегель Г. Философия религии. — М., 1977.

2. Джеймс В. Многообразие религиозного опыта. — СПб., 1993.

4.         Калінін Ю. А., Харьковщенко Е. А. Релігієзнавство: Підруч ник. — К.: Наукова думка, 1997.

5.         Калінін Ю. А. Релігієзнавство: Курс лекцій. — К.: ВІПОЛ, 1996.

6.         Релігієзнавство. — К.: Академія, 2000.

7.         Релігієзнавство / Під ред. М. Законовича. — К., 2000.

8.         Релігієзнавство / Під ред. М. Бублика. — К.: Юрінком Інтер, 1999.

9.         Релігієзнавчий словник / Під ред. А. Колодного, Б. Лобови ка. — К.: Четверта хвиля, 1996.

 

10.       Религия и общество. Хрестоматия. — М., 1996.

11.       Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. — М.,1991.

12.       Юнг К. Г. Психология и религия. // Юнг К. Г. Архетип и символ. — М., 1991.

13.       Яблоков И. Н. Основы религиеведения: Учебник. — М.: Выс шая шко-ла, 1994.