Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Складні судження. Відношення між судженнями за істинністю : Філософія. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2. Складні судження. Відношення між судженнями за істинністю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

Складні судження утворюються шляхом поєднання між со бою простих суджень за допомогою логічних сполучників (кон’юнк-ції, виключаючої і невиключаючої диз’юнкції, імплікації та еквіва-лентності). Природною мовою названі логічні сполучники виражаю-ться за допомогою граматичних сполучників «і», «та», «або-або», «або» («чи»), «якщо..., то...», «тоді і тільки тоді, коли...».

1) Єднальні (кон’юнктивні) судження — це такі судження, які утворені з двох суджень за допомогою сполучника «і» (або «та»).

Дано деякі судження А та В. Припустимо, що вони семантично незалежні одне від одного, тобто істинність або хибність А не ви к-ликає істинності або хибності В, і навпаки. Тоді судження «А і В» є функцією істинності суджень «А» та «В». Це означає, що істинність або хибність судження «А і В» повністю визначається істинністю і хибністю складових його суджень А та В.

Можливі такі комбінації кон’юнктивних суджень та їх результатів:

А

В

А і В (А ^ В)

I           I           I

X

X

XIX

XXX

Єдиною умовою істинності кон’юнктивного судження є істин-ність обох складових цього судження.

2) Розділові (диз’юнктивні) судження бувають двох видів:

а) виключаючо-розділові судження (строга диз’юнкція) — це такі судження, які утворюються з будь-яких двох інших суджень за допомогою логічного сполучника «або ... або».

Зміст цього сполучника полягає в тому, що він поєднує несумісні II судження. ВРС істинне, коли одна зі складових частин істинна, а інша — хибна, і хибне, коли обидві складові частини його хибні.

В

Або А, або В (A v В)

X

I           XI

X         I

І

XXX

б) невиключаючо-розділові судження (нестрога диз’юнкція) утво рюються з будь-яких двох суджень за допомогою сполучник; «або», що припускає сумісність суджень.

НВРС істинне, коли істинні обидва його компоненти, або коли одне з них істинне, а друге — хибне. НВРС хибне тоді, коли є хиб-ними обидва компоненти судження.

А

В

А або В (A v В)

ІІІ

I           X         I

X         I

І

XXX

3) Умовні (імплікативні) судження утворюються з будь-яких двох інших суджень за допомогою логічного сполучника «якщо..., то...». Його формула: «Якщо А, то В». А називається основою, або ан-тецедентом, В — наслідком, або консеквентом.

Умовне судження хибне тоді, коли його основа — істинна, а на-слідок — хибний, і істинне в усіх інших випадках.

В

Якщо А, то В (А —> В)

ІІІ

X

X

 

X         I

І

 

XX

І

4) Судження еквівалентності утворюється з будь-яких двох ін-ших суджень за допомогою логічного сполучника «тоді і тільки то ді, коли ...». Воно істинне, коли обидва складові судження є істин ними або коли вони обидва є хибні, і хибне в усіх інших випадках.

А

B

A тоді і тільки тоді, коли В (А <-» В)

 

ІІ

І

 

I           X

X

 

X         I

X

 

XX

І

Два судження називаються взаємозаперечними або суперечни-ми одне одному, якщо одне з них істинне (І), а друге — обов’яз ково хибне (X).

Взаємозаперечними є такі пари суджень:

1)         А — О «Всі S є Р» і «Деякі S не є Р»;

2)         Е — І «Жодне S не є Р» і «Деякі S є Р»;

3)         «Це S є Р» і «Це S не є Р».

аа ІX XІ

Заперечення бувають внутрішніми і зовнішніми. Внутрішнє запе-речення означає невідповідність предиката суб’єктові. Зовнішнє — за-перечення усього судження.