Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Значення логіки : Філософія. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2. Значення логіки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

Перед вищою школою та суспільством взагалі стоїть завдан-ня — сформувати розумних, мислячих фахівців у тій чи іншій галу-зі, озброївши їх новітніми досягненнями науки і техніки, найбільш досконалими методами і засобами наукового та інтелектуального дослідження, прищепити їм високу культуру теоретичного мислен-ня. Досягти останнього можливо лише за умов вільного володін-ня мислительними (інтелектуальними, раціональними, логічними) фор мами та їх закономірними властивостями.. Саме тому й необхід-но вивчення логіки, оскільки лише вона досліджує форми і зако-ни мислення для подальшого їх ефективного використання. Логіка мала велике значення із самого свого виникнення. Ще у Стародавній Греції та Стародавній Індії були розповсюджені змагання ораторів при великому зібранні глядачів. Згідно опису відомого східнознавця В.Васильєва, у Стародавній Індії будували арену для змагання, оби-рали cудів. Якщо сперечалися дві особи, то іноді переможений мав лишити себе життя — кинутися зі скелі або ж стати рабом переможця, перейти у його віру. Якщо то була особа, яка користується повагою й

має великий добуток, то її майно могло відійти жебраку, який зміг її перемогти. У диспуті іноді приймали участь цілі монастирі, які внаслі-док невдачі могли раптом щезнуть після довгого існування. Тобто для інтелектуала тих часів знання логіки було конче необхідно. Ситуація і тепер не дуже змінилася, просто придбала більш приховані форми. Істина і логіка взаємопов’язані. Логіка допомагає доводити істинні суд ження і спростовувати хибні, вчить мислити чітко й лаконічно. Вона потрібна представникам багатьох спеціальностей: юристам, які будують свій захист або звинувачення у відповідності із правилами логіки; викладачам, щоб логічно викласти матеріал; політикам, щоб логічно й обґрунтовано довести свою думку; студентам, щоб логічно оволодіти численною інформацією.

Ігнорування формальної логіки у попередні роки в освітянсько-му процесі негативно відобразилося на теоретичній, інтелектуаль-ній культурі нашого суспільства. Численні представники так званої духовної еліти не можуть говорити і міркувати послідовно, по суті, відрізняти головне від другорядного тощо. Заплутаність думки, захо-плення фрагментарністю, невизначеність, емоційна залежність, тоб-то, — нераціональність — найбільш характерні риси мислення таких людей. Їх висновки часто не погоджені з вихідними положеннями, не випливають з необхідністю; визначенням притаманна двозначність, неповнота; докази є сумбурними, непослідовними. Тому і потрібна логіка: «ваш розум, недоторканий донині, вона привчить до дисци-пліни» Гьоте.

Оскільки мислення – невід’ємна і відокремлюючи ознака люди-ни розумної, то їй необхідно знати, що таке думка, мислення, які його форми, які закони, котрим думка підкоряється. Вести полеміку, ар-гументований диспут, робити необхідні висновки із вихідних думок неможливо без знання властивостей форм мислення, їх законів, тобто без знання логіки. Завдання логіки полягає у тому, щоб навчити лю-дину свідомо застосовувати закони і форми мислення, ясно виражати свої думки. Мислити логічно — означає мислити послідовно, не при-пускати суперечностей у своїх міркуваннях, досконало розкривати логічні помилки.

Логіка як одна з найбільш вагомих дисциплін є невід’ємною час-тиною системи наук, які утворюють інтелектуальне ядро духовної культури. Вона виконує різноманітні функції, до яких належать на-ступні:

1.         Гносеологічна (пізнавальна) функція. Логіка досліджує від-криває основні закони і форми мислення.

2.         Світоглядна функція. Логіка приймає активну у формуванні світогляду. Світогляд, сформований на основі логіки, стає світогля-дом логічним, тобто таким, що вірно оперує поняттями, вірно прово-дить логічні операції з ними, будує умовиводи, доводить і спростовує.

3.         Методологічна функція. Логіка відкриває певні принципи, закони мислення, критерії формальної істинності тощо, які можуть бути застосовані у інших науках.

4.         Практична функція. Логіка може бути застосована у практич-ній діяльності людини: для переконання у диспуті або ж для отри-мання у ньому перемоги; потреба у логіці посилюється через сучасне розповсюдження науки у виробництво, керування, обслуговування, інтенсивну інформатизацію суспільства тощо.

Запитання та завдання для самоконтролю

1.         Розкрийте зміст логіки як науки про закони та форми пра-вильного мислення.

2.         Що таке логічна форма?

3.         Що таке логічний закон?

4.         У чому полягає сутність методу формалізації?

5.         У чому різниця між традиційною і некласичною логікою?

6.         Чому виникає некласична логіка?

7.         У чому полягає значення логіки?

8.         Які основні функції логіки?

9.         У чому полягає гносеологічна функція логіки?

 

10.       Охарактеризуйте методологічну функцію логіки. У яких нау-ках необхідно використовувати логіку.

11.       Охарактеризуйте практичну функцію логіки. На Вашу думку, вона посилюється або зменшується у сучасності порівняно з античністю?

12.       Деякі автори виділяють ідеологічну функцію логіки. Чи згод-ні Ви з цим? Аргументуйте.

Теми для написання рефератів

1.         Мислення як предмет вивчення логіки.

2.         Чуттєве пізнання та абстрактного мислення.

3.         Форми правильних міркувань та їх детермінованість закона-ми логіки.

4.         Діалектична логіка і логіка формальна.

5.         Становлення логіки в античності.

6.         Розвиток логіки у середньовіччі.

7.         Розвиток логіки у період Нового часу.

8.         Логічні курси у Києво-Могилянській академії.

9.         Логіка Дж Буля.

 

10.       Логічні ідеї Г. Фреге.

11.       Логіка оцінок як один з розділів некласичної логіки.

12.       Логіка змін як один з розділів некласичної логіки.

13.       Логіка дії як один з розділів некласичної логіки.

Література

1.         Байиф Ж. К. Логические задачи. — М.: Мир, 1983.

2.         Гетманова А. Д. Логика: Словарь и задачник: Учебн. пособие для ВУЗов. — М.: Гуманитарное изд. Центр ВЛАДОС, 1998. — С. 137–143, 172– 194.

3.         Гетманова А. Д. Логика: Учебник для студентов пед. ВУЗов. – М.: Высшая школа, 1986. — С. 4–22.

4.         Горский Д. П. Логика. — М., 1963, — С. 24–27.

5.         Жоль К. К. Вступ до сучасної логіки. — К.: Вища школа, 1992.

6.         Иванов Е. А. Логика: Учебник. — М.: Издательство БЕК, 1998. — С. 54–68.

7.         Ивин А. А. Логика: Учебник для ВУЗов. — М.: Гардарика, 1999. — С. 7–21.

8.         Кальман Э., Зих О. Занимательная логика. — М.: Наука, 1966.

9.         Логика: наука и искусство. — М.: Мир, 1992.

10. Хоменко І. В., Алексюк І. А. Основи логіки. — К.,1996. — С. 7–20.