Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕРЕДМОВА : Філософія. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

Духовна культура України на зламі тисячоліть переживає значні зміни, що відображають фундаментальні зрушення в сус-пільному житті. Навчальний посібник «Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, релігієзнавство», розроблений та підготовлений на базі кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Слов’янського державного педагогічного універ-ситету групою науковців зі Слов’янська, Донецька, Києва, зорієн-тований на найсучасніші вимоги кредитно-модульної системи оцінювання знань, підготовки кваліфікованих фахівців у сфері гуманітарного знання в межах трансформування української осві-ти до Болонського процесу. Навчальний посібник складено з ура-хуванням новітніх вимог Міністерства освіти і науки України, він містить 5 модулів: 2 модулі з філософії, 1 — з логіки, 2 — з релігіє-знавства.

Філософію можна визначити як вчення про загальні принципи буття, пізнання і відношення людини до світу. У цьому контексті ціл-ком слушним виглядає поєднання філософії із такими філософськи-ми дисциплінами як логіка та релігієзнавство. На вивчення філософії як базової дисципліни відводиться два модулі, на вивчення логіки — один, релігієзнавства — два.

Предмет філософії неодмінно включає в себе і розгляд питання про те, що таке філософія, вивчення її історії. Саме тому у першому модулі розглядаються важливі віхи в історії розвитку філософської думки. Показано її загальні та специфічні риси у філософії давньо-го світу, філософії Середньовіччя, філософії Відродження, Нового та Новітнього часу, сучасній філософії. У другому модулі розглянуто основи філософського розуміння світу, основні положення соціаль-ної філософії, значення філософії як теорії та методології пізнання, розкрито проблеми існування людини у світі.

У третьому модулі показано значення логіки як науки про за-кони та форми правильного мислення, конкретний зміст та логічна структура думки, поняття логічної форми, основні форми мислення: поняття, судження, умовиводи. Міститься інформація про форми

правильних міркувань та їх детермінованість законами логіки, істи-ність думки та формальна правильність міркувань, виникнення ло-гіки як науки, поняття про діалектичну логіку та логіку формальну. Доводиться роль логіки у формуванні наукових переконань та в під-вищені культури мислення.

Ґрунтовне вивчення релігії, чи не найстарішої з поміж форм сус-пільної свідомості, виступає актуальною потребою в сучасному плюра-лістичному світі. Матеріал з «Релігієзнавства» викладено в навчально-му посібнику з урахуванням тісного взаємозв’язку самої дисципліни та її предмета вивчення з такими дисциплінами як «Філософія», «Логіка», тому що всі вони мають справу з виявами, функціонуванням, станами людської свідомості, котра не в останню чергу детермінована релігій-ною вірою суб’єкта мислення. Ретельно розглянуто всі релігійні кон-фесії з позицій історизму, релігійної толерантності та гуманістичного пафосу в розумінні значення релігії для суспільного розвитку.

Посібник створено таким чином, щоб сприйняття і відтворення навчального матеріалу відбулось якомого легше. Запро понована сис-тема перевірки знань дозволяє не тільки їх засвоювати, але й надає студентам можливості творчого самовираження через виконання практичних завдань, відповіді на тести, написання рефератів тощо. До кожної теми додається також значний список рекомендованої лі-тератури, у якому міститься велика кількість навчальних, наукових та інших видань.

З огляду на викладені міркування, студент у ході ознайомлення з курсом повинний не тільки оволодіти основними розділами знань з філософії, логіки та релігієзнавства, а також мати можливість че-рез отримані знання та вміння реалізувати свій творчий потенціал, формуватися особистістю, котра виявлятиме високий рівень поваги до різноманітних релігійних вчень, бути толерантною людиною, на-лаштованою на конструктивний пошук взаємопорозуміння та вза-ємоповаги з іншими, у кожному з яких, у першу чергу, бачитиме й поважатиме унікальну й неповторну особистість.

Посібник підготували: Передмова — канд. філос. наук, проф. зав. кафе-дри філософії, соціально-політичних і правових наук Мозговий Леонід Іва-нович, філософія модуль І: Тема 1. — Мозговий Л. І., ас. Лисоколенко Т. В; Тема 2. (2.1) — к.ф.н., доц. кафедри філософії, соціально-політичних і право-вих наук Алієва О. Г.; Тема 2. (2.2) — д.ф.н., проф. зав. кафедри філософії Донецького національного технічного університету Додонов Р. О.; Тема 2. (2.3) — д.ф.н., проф. кафедри історії філософії Київського національного

ПЕРЕДМОВА

універси тету ім. Т. Шевченка Бичко І. В.; Тема 3. — к.ф.н., доц. кафедри філо-софії, соціально-політичних і правових наук Мартинов Р. С.; Тема 4(1). — к.ф.н., доц. Творіна О. Л., ст. викл. кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Карпенко А. О.; Тема 4(2). — Карпенко А. О.; Тема 5. — к.ф.н., доц. кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Зу-бань Г. О., ас. Дьяковська Г. О; філософія модуль ІІ: Тема 6. — Алієва О. Г.; Тема 7. — к.ф.н., доц. кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Мозго вий О. Л., ст. викл. кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Омелаєнко Г. Д.; Тема 8. — докт. філос. наук, проф. кафедри філософії Дніпропетровського національного університету Окороков В. Б.; Тема 9. — к.ф.н., доц. кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Скиртач В. М.; Тема 10. — к.ф.н., доц. кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Абизова Л. В.; Тема 11. — Абизова Л. В.; ло-гіка модуль ІІІ: Тема 1, 2, 3, 4 — к.ф.н., доц. кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Мартинов Р. С.; релігієзнавство модуль ІV: Тема 1. — Скиртач В. М.; Тема 2. — Мозговий Л. І., канд. філос. наук, доц. кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Творіна О. Л.; Тема 3. — д.ф.н., проф., заступник директора — керівник Відділення релігі-єзнавства Інституту філософії НАН України Колод ний А. М., д.ф.н., проф. зав. відділом релігієзнавства Филипович Л. О.; Тема 4. — Мозговий Л. І., ст. викл. кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Творін Є. Б.; Тема 5. — Алієва О. Г.; релігієзнавство модуль V: Тема 6. — к.ф.н., доц. кафед-ри філософії До нець кого національного технічного університету Муза Д. Є.; Тема 7. — Муза Д. Є.; Тема 8. — ст. викл. Клименко В. І., Романько О. В.; Тема 9. — Мозговий Л. І., к.ф.н., асистент кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Соколова О. О.; Тема 10. — к.ф.н., доц. кафед-ри філософії, соціально-політичних і правових наук Мозговий О. Л., ас. Дьяковська Г. О., Клименко В. І.; Тема 11. — Мозговий Л. І., Зубань Г. О.