Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Романтичне спрямування філософських та суспільно-політичних поглядів українських письменників, Кирило-Мефодіївське товариство : Філософія. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3. Романтичне спрямування філософських та суспільно-політичних поглядів українських письменників, Кирило-Мефодіївське товариство


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

До романтичного світогляду зробили значний внесок діячі української культури Микола Іванович Костомаров (1817–1885), Пан телеймон Олександрович Куліш (1819–1897), Тарас Григорович Шевченко (1814–1861) та ін., які склали основу таємної організа-ції — Кирило-Мефодіївського товариства, заснованого в січні 1846 р. Батьком цього товариства був історик, поет М. Костомаров, який зі-брав навколо себе гурток молодих ентузіастів, романтиків. — скла-дали програми своєї діяльності, виробили «Статут», установчу «Записку». Програма кирило-мефодіївців складалася з двох частин — зовнішньої і внутрішньої. Зовнішня частина вміщувала думки про перебудову слов’янського світу на основі єднання, зближення окре-мих слов’янських народів, а внутрішня спиралася на розвиток освіти, визволення українського народу, його національне відродження, про-відними ідеями були: ідея єднання слов’янських народів та федерація на основі непорушної автономності кожного народу. Вирахування прав, свобод особи, поширення освіти, літератури тощо. Але 28 люто-го 1847 почалися арешти братчиків.

«Книги буття українського народу», підготовлена М. Косто-маровим стала історичною програмою спасіння людства через любов до єдиного Бога, який є поряд з людиною. У момент найбільшого падіння роду людського він дає початок для його відродження, по-силаючи на землю Христа, земне життя якого є поворотним пунктом в історії людства: «Змилувався Господь, Отець небесний, над родом чоловічим і послав на землю Сина свого, щоб показати людям Бога, Царя і Пана. І прийшов Син Божий на землю, щоб одкрити людям іс-тину. Народ виступає спадкоємцем, що несе божественну спадщину. Сама ж Україна повинна стати вільною, незалежною і посяде почесне місце в Союзі Слов’янськім. Так соборно, разом з визволенням усіх слов’янських народів, мислилось визволення українського народу. У «Книзі буття» автор висловив думку про українську народну пісню, поезію, які пронизані глибоким духовним сенсом.

У філософській праці «Дві руські народності» (1861 р.) через по-рівняння характерів двох східнослов’янських народів (росіян і укра-їнців) він змальовує низку відмінностей, а саме: 1) панування загаль-ного (Бог і цар) над особистістю у росіян; в українців більшу цінність

складає окрема людина, ніж загал; 2) для росіян характерним є «не-терпимість до чужих вір, презирство до чужих народів, погорда думка про себе». В Україні ж поважають і чужу мову, і не цураються людей з іншим обличчям, з іншими звичаями. В Україні панував «дух тер-пимости», неприязнь в українців до інших народів вибухала «лише тоді, коли українці помічали, що чужинці ображали його власні свя-тощі»; 3) росіяни — «народ матеріалістичний, українці здатні до фан-тазії, до одухотворення всього світу; 4) з цим зв’язане те, що росіяни мало люблять природу, мають навіть якусь «холодність до краси при-роди», а українці люблять природу, тому «українська поезія нероз-ривна від природи, вона оживлює її...», в ній «усе дихає, мислить, по-чуває разом з людиною, усе одзивається до неї чарівним голосом то участи, то надії, то осуду»; 5) так само і любов до жінки — матеріальна у росіян, духовна в українців; 6) в релігії — у росіян увага та інтерес звернені на зовнішність, форму, на «букву»; в українців «неможливо, щоб повстав якийсь розкол через обряд, череза букву», їх ставлення до Бога є внутрішнім, таємним, а обряди, формули їх не цікавлять; 7) в суспільному житті у росіян панує «стремління до тісного сполу-чення частин, знищення особистих ідей під владою загальних, неру-шима законність загальної волі і придушення особистої волі, а для українців такий порядок є тяжким і неприємним, вони віддають пере-вагу «особистій свободі», добровільному об’єднанню тощо.

Через всю творчість Костомарова проходить ідея духовного від-родження людини, ідея вільного духу. Це і є основою його романтич-ного світорозуміння.

Розглядаючи творчість ще одного члена Кирило-Мефодіївського братства, романтика, українського письменника, історика, фолькло-риста, етнографа Пантелеймона Куліша, який відводив особливу роль в становленні української державності національній культурі, про-світі, де важливим є етнографічне самовизначення. Провідна ідея — це ідея України. Весь світ для Куліша розділився на дві протилежні сторони, дві групи: ті, що за Україну, і ті, хто проти неї. Це привело його до принципу «подвійности людини, двох природ, двоякого єства душі». Так виникає у нього ідея «внутрішньої людини» і зовнішнього в ній. Головну свою увагу він спрямовує на «внутрішню людину», в якій найсуттєвішою є глибина душевна, яку Куліш називає «серцем». «Серце» є «глибокий таємний колодязь», «невідомий нікому». Через «серце» людина спілкується з Богом, та й воно саме є божественним,

воно є найкращим даром Бога. Тому важливим є очистити серце від усякої скверни, зробити його храмом Божим. Саме «селянська» філо-софія іде прямо з Євангелія, з цієї вічної книги, з цієї істинної науки. Тому він закликає втікати від міського життя і йти на село, на «ху-тір», тобто до життя серця:

Про геніального українського народного поета, художника, мис-лителя Т. Г. Шевченка протягом усього радянського періоду формува-лась думка як про революціонера-демократа, борця за соціальне ви-зволення трудового народу, ідеолога селянської революції. Шевченко показаний не тільки як викривач і борець проти соціальної неспра-ведливості, а й як палкий прихильник національної ідеї, національ-ного визволення українського народу. Виступав за дружні стосунки з братніми народами, проповідуючи принцип рівності та чесності у таких стосунках. Проблема людини займає у нього центральне місце, людина знаходиться в центрі всього буття. Природа — це віддзерка-лення внутрішнього життя людини. У його творчості людина і при-рода, природні явища і земля прагнуть гармонії, з’єднання частин в єдине ціле, де панує глибока моральність, налаштованність на очи-щення і всепрощення. Але автор висловлює протест Всевишньому, оскільки загострилася проблема соціальної несправедливості, на тлі якої страждають покірні і добрих людей. Негативно поет ставився до пишності та церемоніальності церковних служб, де священики пово-дили себе непристойно, забуваючи про істинну віру, в якій людина прагне досягти божественного Абсолюту, а, той, в свою чергу, намага-ється наблизитися до людини.

Запитання та завдання для самоконтролю

1.         Хто такі книжники? Як позначився їх вплив нна становлення української філософської думки?

2.         В чому полягає ідея «сродної праці» у філософії Г. Сковороди?

3.         Який вплив здійснило Кирило-Мефодієвське товариство на розвиток вітчизняної філософії?

4.         Що таке «селянська філософія»? Яке місце посідає в ній лю-дина?

5.         Сформулюйте філософську позицію Т. Шевченка щодо внут-рішнього життя людини.

Теми для написання рефератів

1.         Філософські погляди літописця Нестора в його «Повісті ми-нулих літ».

2.         Багатоаспектність людини як соціальної одиниці в «Поучанні» В. Мономаха.

3.         Антропологічні погляди Г. Сковороди — класика української філософської думки.

4.         Суспільно-політична проблематика Кирило-Мефодієвського товариства.

5.         Кордоцентризм у філософських поглядах М. Костомарова і П. Куліша.

6.         Антропологізм та його спрямованість у творчості Т. Шев-ченка.

Література

1.         Горський В. С. Історія української філософії: Курс лекцій. — К., 1996.

2.         Литвинов В. Д. Ідеї раннього просвітництва у філософській думці України. — К., 1984.

3.         Табачников И. А. Григорий Сковорода. — М., 1972.

4.         Хижняк Киево-Могилянська академія. Суспільно-політичні й ідеоло-гічні передумови виникнення вищої освіти на Украї ні. — К., 1991.

5.         Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. — К., 1992.

6.         Бычко А. К. Народная мудрость Руси. Анализ философа. — К., 1988.

7.         Історія філософії України. Підручник. — К., 1994.

8.         Кирило-Мефодіївське товариство: У 3-х т. — К., 1990. Т. 1–3.

КОНТРОЛЬНІ МОДУЛЬНІ ЗАВДАННЯ ВАРІАНТ № 1

I РІВЕНЬ

1.         Першим термін «філософія» вжив:

а)         Піфагор;

б)         Фалес;

в)         Сократ.

2.         Виберіть характерні риси східної цивілізації:

а)         наявність єдиного духовного канону життя, якому підпоряд-

ковані всі основні сфери;

б)         відносна автономність різних сфер суспільного життя;

в)         відданість новаціям, цінування нового, орієнтація на май-

бутнє;

г)         домінування індивідуального над загальним;

д)         відданість традиціям, цінування старого, освяченого віками,

орієнтація на минуле;

е)         самозаглиблення, прагнення віддатись природному ходу ре-

чей;

ж)        домінування цілого індивідуальним;

з)         раціональне, аналітичне, логічно послідовне мислення;

и) образний, притчовий, афористичний стиль мислення;

к) активізм, прагнення змінювати дійсність.

2. Теорія пізнання це:

а)         аксіологія;

б)         онтологія;

в)         гносеологія.

4.         Вихід за межі світу це:

а)         трансценденція;

б)         екзистенція;

в)         логіка.

5.         Положення, в силу якого все в світі відносно є:

а) суб’єктивізмом;

б)         скептицизмом;

в)         релятивізмом;

г)         агностицизмом.

7. «Мокша» це:

а)         стан вічного щастя і блаженства, якого можуть досягнути ті

душі, які у своїх життєвих втіленнях запобігли злу;

б)         закон універсального причинного зв'язку, згідно з яким все,

що здійснює душа під час її актуального існування у певному

тілі, становить її життєвий контекст: нічого не губиться, нічо-

го не зникає, тому все погане і все добре впливає на долю душі

в її подальших втіленнях;

в)         уявлення про світ єдиний духовно-інтелектуальний початок

світу;

г)         індивідуальні, конкретні виявлення брахмана;

д)         уявлення про переселення душі з тіла в інше при його смерті.

7.         Філософський метод інтерпретації це:

а)         діалектика;

б)         герменевтика;

в)         феноменологія.

8.         Схоластика — це:

а)         напрямок у античній філософії;

б)         філософська діяльність батьків церкви;

в)         «шкільна» філософія;

г)         заперечення ролі філософії.

9.         Яка з функцій філософії виконує теоретичне призна-

чення?

а)         світоглядна;

б)         людинотворча;

в)         методологічна.

10.       Спіноза вважав, що існувало субстанцій:

а)         1;

б)         2;

в)         безліч.

II         РІВЕНЬ

1.         Розкрийте сутність кожної з функцій філософії.

2.         Які риси середньовічної філософії зберегли свою актуаль-ність? Аргументуйте відповідь.

3.         Чому свобода та відповідальність — особливості людського становища в світі. Аргументуйте відповідь.

III        РІВЕНЬ

Поміркуйте, чи є актуальною некласична філософія у наш час. Вкажіть можливі перспективи розвитку некласичного знання у майбутньому.

Зробіть порівняльний аналіз різних типів відношень людина-світ.

ВАРІАНТ № 2

I РІВЕНЬ

1.         Що є характерними рисами західної цивілізації:

а)         наявність єдиного духовного канону життя, якому підпоряд-

ковані всі основні сфери;

б)         відносна автономність різних сфер суспільного життя;

в)         відданість новаціям, цінування нового, орієнтація на май-

бутнє;

г)         домінування індивідуального над загальним;

д)         відданість традиціям, цінування старого, освяченого віками,

орієнтація на минуле;

е)         самозаглиблення, прагнення віддатись природному ходу ре-

чей;

ж)        домінування цілого індивідуальним;

з)         раціональне, аналітичне, логічно послідовне мислення;

и) образний, притчовий, афористичний стиль мислення;

к) активізм, прагнення змінювати дійсність.

2.         Людина — це людина граюча:

а)         Homo ludens;

б)         Homo faber;

в)         Homo viator.

3.         Відмітьте найперші джерела філософської думки Старо-

давньої Індії:

а)         Веди;

б)         Пятикнижжя;

в)         Дао-де-дзин.

4.         Філософія Сократа є переважно:

а)         космологією;

б)         гносеологією;

в)         антропологією;

г)         есхатологією.

5.         «Мислю, отже існую» — це висловлювання належить:

а)         Ф. Бекону,

б)         Р. Декарту;

в)         Б. Спінозі.

6.         Категорія це:

а)         гранично широке, вузлове поняття;

б)         аналіз дійсності;

в)         передбачення майбутнього.

7.         Який напрямок був розвинений у філософії Р. Декарта:

а)         скептицизм;

б)         раціоналізм;

в)         позитивізм.

8.         До основних функцій філософії належать:

а)         творити добро;

б)         створювати нову техніку;

в)         пізнавати істину.

9.         Згідно з М. Ґайдеґґером, «оселею буття» є:

а)         міф;

б)         церква;

в)         мова.

10.       «Атман» — це:

а)         стан вічного щастя і блаженства, якого можуть досягнути ті

душі, які у своїх життєвих втіленнях запобігли злу;

б)         закон універсального причинного зв’язку, згідно з яким усе,

що здійснює душа під час її актуального існування у певному

тілі, становить її життєвий контекст: нічого не губиться, нічо-

го не зникає, тому все погане і все добре впливає на долю душі

в її подальших втіленнях;

в)         уявлення про світ єдиний духовно-інтелектуальний початок

світу;

г)         індивідуальні, конкретні виявлення брахмана;

д)         уявлення про переселення душі з тіла в інше при його смерті.

11.       Які дві народності порівнює М. Костомаров у своєму тво-

рі «Дві руські народності»

а)         росіян та українців;

б)         українців та білорусів;

в)         росіян та білорусів.

II         РІВЕНЬ

1.         Поясніть сучасне значення ідейних надбань давньосхідної фі-лософії.

2.         Дослідіть трансформацію ідеї Бога у епоху Відродження.

3.         У чому полягає відмінність некласичної філософії від класич-ної?

III        РІВЕНЬ

1.         Порівняйте основні характеристики цивілізацій східного та західного типів, визначте місце України у співвідношенні цих цивілізацій.

2.         Проаналізуйте, чому є актуальною проблема субстанцій, роз-роблена у Новий час, навіть для XXI ст.

ВАРІАНТ № 3

І РІВЕНЬ

1.         Апорія — це:

а)         представниця елейської школи;

б)         грецький культурний центр;

в)         філософія Зенона;

г)         безвихідне положення.

2.         Діалектика — це філософське вчення про:

а)         вічність буття;

б)         походження світу;

в)         загальну зміну;

г)         вічну незмінність.

3.         Ідею «tabula rasa» ввів:

а)         Г. Гоббс;

б)         Дж. Локк;

в)         Дж. Берклі.

4.         Який твір написав Лао-цзи:

а)         Веди;

б)         Пятикнижжя;

в)         Дао-де-дзин.

5.         Скільки світів існує на думку Г. С. Сковороди:

а)         три;

б)         чотири;

в)         п’ять.

6.         Хто із давньоруських книжників є автором «Повісті вре-

менних літ»?

а)         літописець Нестор,

б)         Феодосій Печерський,

в)         Володимир Мономах

7.         «Пізнай себе» сказав:

а) Ґайдеґґер;

б)         Маркс;

в)         Сократ.

8.         Німецьку класичну філософію сформували:

а)         О. Конт, Дж. Мілль та Г. Спенсер;

б)         А. Шопенгауер, Ф. Ніцше;

в)         І. Кант, І. Фіхте, Ф. Шеллінг, Г.-В.-Ф. Гегель.

9.         Який напрямок був розвинений у філософії А. Шопен гауе ра:

а)         історичний матеріалізм;

б)         волюнтаризм;

в)         неопозитивізм.

10.       Який напрямок був розвинений у філософії Л. Фейербаха:

а)         нігілізм;

б)         позитивізм;

в)         антропологізм.

II         РІВЕНЬ

1.         Позначте основні напрями розвитку ідей в античній натурфі-лософії.

2.         Окресліть світоглядні ідеї давньокитайського «Пятикнижжя».

3.         У чому полягає сутність феноменологічної редукції Е. Гус-серля?

III        РІВЕНЬ

1.         Проаналізуйте історичне значення філософії Сократа.

2.         Розкрийте зміст категоричного імперативу І. Канта.

ВАРІАНТ № 4

І РІВЕНЬ

1. Теза «Знання — сила» належить:

а)         Ф. Бекону;

б)         Р. Декарту;

в)         І. Канту.

2.         Філософія є:

а)         практичним способом сприйняття світу;

б)         теоретичною формою світогляду;

в)         релігійним культом.

3.         Які аспекти увійшли до твору «Статут» В. Мономаха?

а)         законодавчі акти;

б)         вірші;

в)         оповідання.

4.         «Сансара» це:

а)         стан вічного щастя і блаженства, якого можуть досягнути ті

душі, які у своїх життєвих втіленнях запобігли злу;

б)         закон універсального причинного зв'язку, згідно з яким все,

що здійснює душа під час її актуального існування у певному

тілі, становить її життєвий контекст: нічого не губиться, нічо-

го не зникає, тому все погане і все добре впливає на долю душі

в її подальших втіленнях;

в)         уявлення про світ єдиний духовно-інтелектуальний початок

світу;

г)         індивідуальні, конкретні виявлення брахмана;

д)         уявлення про переселення душі з тіла в інше при його смерті.

5.         Хто не є представником німецької класичної філософії:

а)         І. Кант;

б)         Г. Гегель;

в)         Б. Спіноза.

6.         Що є більш характерним для раціоналізму:

а)         передбачуваність;

б)         розумність;

в)         чуттєвість.

7.         «Карма» — це:

а)         стан вічного щастя і блаженства, якого можуть досягнути ті

душі, які у своїх життєвих втіленнях запобігли злу;

б)         закон універсального причинного зв’язку, згідно з яким все,

що здійснює душа під час її актуального існування у певному

тілі, становить її життєвий контекст: нічого не губиться, нічо-го не зникає, тому все погане і все добре впливає на долю душі в її подальших втіленнях;

в)         уявлення про світ єдиний духовно-інтелектуальний початок

світу;

г)         індивідуальні, конкретні виявлення брахмана;

д)         уявлення про переселення душі з тіла в інше при його смерті.

8.         Який метод був розвинений у філософії Г.-В.-Ф. Гегеля:

а)         індуктивний;

б)         дедуктивний;

в)         діалектичний.

9.         Хто є представником номіналізму:

а)         Арістотель;

б)         У. Оккам;

в)         Р. Декарт.

10.       У середні віки філософія по відношенню до теології вва-

жалася:

а)         матір’ю;          в) госпожею;

б)         сестрою;         г) служницею.

II         РІВЕНЬ

1.         Окресліть основні світоглядні ідеї «Вед» як духовного канону Стародавньої Індії.

2.         Проаналізуйте основні переваги і недоліки індуктивного ме-тоду, розробленого Ф. Беконом, та дедуктивного методу, яко-го дотримувався Р. Декарт.

3.         Прокоментуйте зміщення центру дослідження від об'єкта до суб'єкта, здійснене німецькою класичною філософією.

III        РІВЕНЬ

1.         Доведіть, чому в епоху Нового часу саме гносеологічна проб-лематика стає основною філософською проблематикою.

2.         Чим би ви пояснили той факт, що представники давньо-індійської філософії акцентували увагу на окремій особі й не торкались проблем удосконалення соціальної сфери.

ВАРІАНТ № 5

I РІВЕНЬ

1.         Що є основним методом філософського пізнання:

а)         експеримент;

б)         математичний аналіз;

в)         теоретичне мислення.

2.         Про яку вишу цінність згадується у творі Д. Заточеника

«Моління»

а)         сила;

б)         розум;

в)         чесність.

3.         Згідно з К. Марксом, життя суспільства ґрунтується на:

а)         ідеях та ідеалах Розуму;

б)         матеріальному виробництві;

в)         класовій боротьбі.

4.         Майевтика — це:

а)         богиня філософії;

б)         метод Сократа виявляти приховані в людині знання;

в)         різновид філософії;

5.         Яка провідна теза у філософські концепції Г. С. Сковороди:

а)         «пізнай себе»;

б)         «пізнай інших»;

в)         «пізнай світ».

6.         «Дао» — це:

а)         уявлення про єдиний духовно-інтелектуальний початок світу;

б)         індивідуальні, конкретні виявлення брахмана;

в)         уявлення про переселення душі з тіла в інше при його смерті;

г)         закон буття, початок Космосу, шлях.

7.         Архетипи — це:

а)         загальні поняття;

б)         первинні схеми образів фантазії;

в) апріорні форми споглядання.

8.         Який напрямок був розвинений у філософії Ф. Бекона:

а)         емпіризм;

б)         екзистенціалізм;

в)         позитивізм.

9.         Скільки існує натур у філософії Г. С. Сковороди?

а)         дві;

б)         три;

в)         чотири;

10.       Згідно з Гегелем, абсолютний дух представлено:

а)         філософією, політикою, релігією;

б)         релігією, міфологією, мистецтвом;

в)         мистецтвом, релігією, філософією.

II         РІВЕНЬ

1.         Що спільного та відмінного у філософії Платона й Арістотеля.

2.         Прокоментуйте тезу Ф.Ніцше «Бог помер».

3.         Завдяки чому людина здатна адекватно пізнавати оточуючий світ?

III        РІВЕНЬ

1.         Поміркуйте, чи є актуальною класична філософія у наш час. Укажіть можливі перспективи розвитку класичного знання у майбутньому.

2.         Які принципові відмінності між найвпливовішими течіями давньокитайської філософії, конфуціанством і даосизмом.

ВАРІАНТ № 6

І РІВЕНЬ

1.         «Вірую, щоб розуміти» — це положення:

а)         патристики;   в) схоластики;

б)         містики;          г) силогістики.

2.         «Річчю у собі» І. Кант називав:

а)         те, що за межами суб'єкта;

б)         несвідоме;

в)         природу.

3.         Що є більш характерним для емпіризму:

а)         інтуїція;

б)         мудрість;

в)         досвід;

г)         віра.

4.         «Світ як воля та уявлення» — це твір:

а)         Ф. Ніцше;

б)         І. Канта;

в)         А. Шопенгаурера.

5.         Який напрямок був розвинений у філософії О.Конта:

а)         аналітична філософія;

б)         прагматизм;

в)         позитивізм.

6.         Що є більш характерним для раціоналізму:

а)         передбачуваність;

б)         розумність;

в)         чуттєвість.

7.         «Коперниканський переворот» у філософії здійснив:

а)         Р. Декарт;

б)         Г.-В.-Ф. Гегель;

в)         І. Кант.

8.         Який філософський напрямок найбільш пов’язаний з релі-

гією:

а)         реалізм;

б)         матеріалізм;

в)         ідеалізм.

9.         Стрижнем соціальної філософії К. Маркса є концепція:

а)         волі до влади;

б)         базису і надбудови;

в)         природного права.

10.       Філософська теза, яка належала Т. Гоббсу:

а)         «пізнай себе самого»;

б)         «свобода — усвідомлена необхідність»;

в)         «людина людині вовк».

II         РІВЕНЬ

1.         Охарактеризуйте основні ідеї та ідейні здобутки провідних філософських шкіл Стародавнього Китаю.

2.         Розкрийте зміст законів діалектики Г.-В.-Ф. Гегеля.

3.         Поміркуйте, чи можливо й яким чином у процесі пізнання по-збавитися від основних ідолів, які, згідно Ф. Бекона, заважа-ють людині адекватно пізнавати.

III        РІВЕНЬ

1.         Проаналізуйте відмінності між українським та російським народами на основі твору М.Костомарова «Дві руські народ-ності».

2.         Яку роль відіграла класична філософія в історії науки та люд-ства?