Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4. Методи економічного стимулювання ефективного використання трудового потенціалу  : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

2.4. Методи економічного стимулювання ефективного використання трудового потенціалу 


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Економічне стимулювання раціонального використан-

Спроба створити такий інструмент в історії економічного роз-

ефективне використання трудових ресурсів, а бездумне зниження їхнього рівня.

вого потенціалу не слабшає.

Насамперед, створення стимулюючого шструмента має бути пов'язане з кількісною і якісною його оцінкою. Нижче розглядаєть-

нтом, еквівалентним банківському відсотку (наприклад, 8 %);

— потім проводиться розрахунок по нормативу, що враховує рівень ефективності викортстання трудового потенціалу в стар-товий період введення методики.

Зазначений норматив відрахувань (Htl) враховує рівень трудо-вого потенщалу і показник оцшки ефективності його викорис-тання. Таким показником може служити трудомісткість продук-ції в базисному періоді.

Величина нормативу визначаться за формулою:

RH=^-/t,          (2.27)

" 100 т

деБв-банківськийвідсоток;

tsn        трудомісткість продукції базисного періоду, люди-

° ЗшдсГрозмір частини відрахувань за ефективність викорис-тання трудового потенціалу в податку на прибуток (Qhn) встано-влюється за формулою:

Розглянемо приклад. Вихідні дані: Т„ (базисного періоду) складає 20 000 тис. грн; ?пф (базисного періоду) складає 0,25 лю-дино/год./грн;Бп= 8 %;

Нй = 8/100-0,25 = 0,32 Є,тп= 20 000 • 0,25 • 0,32 = 1600 тис. грн.

Закономірності змши відрахування в бюджет у залежності від рівня трудового потенціалу й ефективності його використання розкривають дані прикладу (табл. 2.4).

На підставі зіставлення даних табл. 2.4 можна зробити такі висновки:

1. При незмінному рівні трудового потенціалу і зниженні тру-домісткості продукції (варіант 1) розмір відрахувань до бюджету шижується в^жах встановлених параметрів від 320 до 1280 тис

грн, тобто зниження складає 300 %           100 . У цьому ви-

^ 320   )

являється стимулююча роль методики, застосування якої підви-щуе ефективність викорисгання ірудового потенціалу, що вира-

Таблиця 2.4

РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ЗМІНИ ВІДРАХУВАНЬ

ДО БЮДЖЕТУ ПРИ ЗМІНІРІВНЯ Й ЕФЕКТИВНОСТІ

ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

 

Роки                                                   періоду

ґ 8 ^

            /гр. 3

V100 )            

Bv'°Hm1.^s7yZ^y^s:«r^

Базовий          20 000 0,25     1600    0,32     1600    -

1          20 000 0,20     1600    0,32     1280    -320

2          20 000 0,15     1600    0,32     960      -640

3          20 000 0,10     1600    0,32     640      -960

4          20 000 0,05     1600    0,32     320      -1280

**™ 2 vgszs^gsssr-*"

Базовий          20 000 0,25     1600    0,32     1600    -

1          20 000 0,30     1600    0,32     1920    320

2          20 000 0,35     1600    0,32     2240    640

3          20 000 0,40     1600    0,32     2560    960

4          20 000 0,45     1600    0,32     2880    1280

Варіант 3. При зростання рівня трудового потенщалу і незмінному рівні трудомісткості продукції

Базовий          20 000 0,25     1600    0,32     1600    -

1          25 000 0,25     2000    0,32     2000    -

2          30 000 0,25     2400    0,32     2400    -

3          35 000 0,25     2800    0,32     2800    -

4          40 000 0,25     3200    0,32     3200    -

Закінчення табл. 2.43. При зростанні рівня трудового потенщалу і незмшному рів-тив, залишаються незмінними. Однак з підвищенням рівня тру-

відрахування до бюджету.

 

Роки                                                   періоду

ґ 8 ^

            /гр. 3

V100 )            

Варіант 4. При зростання рівня трудового потенщалу і незмінному рівні трудомісткості продукції

Базовий          20 000 0,25     1600    0,32     1600    -

1          25 000 0,20     2000    0,32     1600    -400

2          30 000 0,15     2400    0,32     1440    -960

3          35 000 0,10     2800    0,32     1120    -1680

4          40 000 0,05     3200    0,32     640      -2560

Варіант 5. При зростання трудового потенціалу і трудомісткості продукції

Базовий          20 000 0,25     1600    0,32     1600    -

1          25 000 0,30     2000    0,32     2400    400

2          30 000 0,35     2400    0,32     3360    960

3          35 000 0,40     2800    0,32     4480    1680

4          40 000 0,45     3200    0,32     5760    2560

Практичне значення даної методики полягає у тому, що за ве-личиною відносних відхилень коректується податок на прибуток. При зростанні відхилень податок збільшується на величину цих відхилень, при зниженні — відповідно зменшується. У першому

лу, а не в збільшенні його розмірів. Звідси остаточний розмір по-датку на прибуток (Нп) може бути встановлений:

Нп=Нпп±Овід,          (2.29)

де Нпп — встановлений на початку розмір податку на прибуток, тис. грн;

„„ SB^=Z^ZZ=S; ?£%?від ефего

а)         при одночасному зростанні трудового потенціалу і трудомі-

сткості продукції:

Нп = 30 000 + 2560 = 32 560 тис. грн;

б)         при рості рівня трудового потенціалу, але зниженні трудо-

Нп = 30 000 - 2560 = 274 440 тис. грн.

Виграш шдприємств у результаті більш ефективного викорис-тання трудового потенціалу у вигляді зниження податку на при-буток може скласти 5120 тис. грн (32 560 - 27 440), що видно з розрахунків, наведених у табл. 2.3.

Контрольні запитання

1.         Сформулюйте економічний зміст поняття трудові ре-сурси.

2.         Що означає термін «економічно неактивне населення»?

3.         Яким чином кількісно визначають рівень трудових ресур-сів регіону?

4.         Наведіть визначення балансу трудових ресурсів?

5.         Яким чином визначається чисельність працюючих і осно-вних працівників підприємства?

 

6.         Яким чином здійснюється класифікація персоналу на під-приємстві?

7.         Як визначається облікова і явочна чисельність праців-ників?

8.         3 яких показників складається структура балансу робо-чого часу?

9.         Що характеризує коефіцієнт плинності кадрів?

10.       У чому полягає зміст поняття «трудовий потенціал пі-

дп1иємства»?

Н.Яким чином класифікуються фактори, що визначають рівень трудового потенціалу?

12.       Охарактеризуйте систему показників, що служить для виміру виробничого і трудового потенціалу засновану на амортизаційному підході?

Яким чином стимулюється ефективне використання трудового потенціалу?3