Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТРУДОВІ РЕСУРСИ I ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

ТРУДОВІ РЕСУРСИ I ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Під трудовими ресурсами розуміють частину населен-

економічно неактивне. В Україні, відповідно до цієї класифікації, до економічно активного можуть бути віднесені зайняті у виробництві люди і безробітні. Практично це категорія людей рівнозначна складу трудових ресурсів. До економічно неактивного населення можуть бу-ти віднесені люди молодше 15 і старше 70 років.

Економічно неактивне населення — це частина населення, яка не входить до складу робочої сили.

До неї належать:

а)         учні, студенти, слухачі, курсанти, які навчаються в денних

б)         о;оби, які оде;ржують пенсію по старості і на пільгових

Таким чином, з переходом до ринкової економіки, вільної праці і заборони праці щжму'сової, д„ тр'удових ресурсв „е „алежатьРКате-горії осіб, яких не можна примусово залучити до праці.

В Україні до складу трудових ресурсів належить працездатне населення в працездатному віці — чоловіки у віці від 16 до 59 років і жінки від 16 до 54 років включно.

Абсолютна чисельність трудових ресурсів на конкретний пе-рюд визначається за їх —азовою чисельністю на певну календарн.

ництві в цей період.

Зі складу трудових ресурсів виключаються, однак, непрацюю-чі шваліди 1 і 2 груп, а також непрацюючі особи, які одержують пенсію на шльгових умовах. До трудових ресурсів відносять пра-цюючих пенсійного віку, працюючих підлітків молодше 16 років. Верхня межа працездатного населення в Україні (55 років для жшок і 60 років для чоловіків) — найнижча у світі. Наприклад, у США, Японії, Великобританії, Канаді — це 64 роки для чолові-ків, 59 років — для жінок.

Нижня межа за кордоном складає 16 років. Відповідно до українського законодавства на роботу можуть бути прийняті у вільний від навчання час на неповний робочий день та легку пра-цю учні загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних закладів у разі досягнення ними 14 років, за згодою одного з батьків. Трудові ресурси включають як реальних пра-цівників, які вже зайняті в економіці країни, так і тих, що можуть працювати, але не зайняті.

Важливою характеристикою трудових ресурсів є їх освітній рівень. Тому системі кваліфікаційної підготовки трудових ре-^урсів пов/нна „ридллятисїдостатня увага. РівеГосві™ L-значається кількістю років навчання, чисельністю тих, які на-

розподілу „раці РуУв„УрРоб„„Р,ій сфері, що визначае ак/ивний вплив кваліфікації на розвиток речових елементів виробни-цтва.

Трудові ресурси мають також соцішіьно-демографічну ха.)ак-

TepSS KSSSS^^^^'KS^

ності населення в працездатному ві.і, а також зайнятих у вироб-ництві або потенщйних працівників

Обгрунтування чисельності населення в працездатному віщ (Тр) здійснюється з метою складання балансу трудових ресурсів, тис. людино/год.:Тр = Нпр - (I + Ппшьг) + ппр + пдпр,

(2.1)де Нпр — чисельність населення в працездатному віці, тис. чол.; I — чисельність працюючих інвалідів I і II груп у працездат-

ПП1ЛЬ;- чисельність осіб у працездатному віці, що одержують пенсію по старості на пільгових умовах, тис. чол.; Пр_працюючі особи пенсійного віку, тис. чол.; ПДр-працюючіпідлітки,тис.чол.

розрахунку чисельності трудових ресурсів по регіону.

Таблщя2.1

БАЛАНС ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

 

Показники     тис. чол.

уТТоРм^ТсГУРСИ_УСЬОГ°(Тр)'

а)         населення' в працездатному віці (Нщ,);

б)         чисельність працюючих інвалідів I і II груп у працездатному

в)         чисе'льність осіб у працездатному віці, що одержують пенсію

по старост! на пшьгових умовах (Пшльг);

г)         працюючі особи пенсійного віку (П™);

д)         працюючі підлітки (ГЩ,).    9990

9500

600

200 920 370

            100

70 9 10

5 6

Чисельність зайнятих у виробництві визначається з урахуван-ням обсягу робіт, їх трудомісткості і фонду часу.

Тр = 9500 - (600+200)+920+370 = 9990 тис. чол.

В якості кількісної оцшки рівня трудових ресурсів у масштабі виробничої дільниць підприємства можна використовувати метод

розрахунку чисельності основних і шдсобних робітників (відпо-відно відрядників і почасовиків), коли відомі такі вихідні дані:

а) планова технологічна трудомісткість випуску продукції,

2 Для робітників-почасовиків:

а) кількість об’єктів обслуговування, шт.;

б)кількістьзмшнадобу;

яІв^^=^=І==фо^^= Г° ZlZnZ7^X^y наведен, в хаб, 2.2.

Таблиця 2.2

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКУ

ЧИСЕЛЬНОСТІРОБІТНИКІВ (ОСНОВНИХI ПІДСОБНИХ)

НА ВИРОБНИЧІЙ ДІЛЬНИЦЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

Показники     Одиниця виміру       Рівень показників

1. Планова технологічна трудомісткість виробів  тис. люди-но/год.     210

2. Плановий фонд робочого часу на одного ро-бітника на рік   год.     1870

3. Планове виконання норм виробітку      %         110

4. Кількість верстагів, що обслуговуються у цеху шт.      120

5. Норма обслуговування в зміну   шт./чол.          8

6. Кількістьзміннадобу         шт.      2

7. Номінальний фонд робочого часу на одного робітниканарік дні       262

8. Реальний річний фонд робочого часу одного робітниканарік            дні       232

Чисельність основних робітників (Чр„) може бути визначена за формулою:

Чро = Тпл.тех 100/ФплКвн,            (2.2)

де Тплтех — планова технологічна трудомісткість виконання про-грами, тис. людино/год.;

Ф„ - баланс робочого часу одного робітника „а рік, чол.;

^—nZtZTc—Z^Z) »из„аЧаСТься за ф„р-

мулою:

ЧР.П1Д = М 3/НобсКпер,    (2.3)

де М — кількість робочих місць, шт.; С-кшькістьзмшнадобу;

^—^^^-ГС^исельноСТ1Вобл^

„          210 000

Ч-= 1870.110/100 =102ЧОЛ. ЧР.П1Д = 120 • 2/8 • 262/232 = 34 чол.

В ек)номічній практищ для розрахунку чисельності працюю-6™^а^^=^ЄТЬСЯ МЄТ°Д 0бШКУ Ф°НДУ —

Чпр = Фзп/Зп.пор1Вн,         (2.4)

де Фзп — місячний фонд заробітної плати, встановлюваний з ура-хуванням приросту, грн;

3,порщн — середня місячна заробпна плата одного працюючого, грн.

Приклад: при місячному фонді заробітної плати 73 440 грн і середньомісячній заробітній платі одного робітника 720 грн чи-сельність працівників складає 102 чол. (73 440/720).

Застосовуються також інші методи розрахунку чисельності працюючих на шдприємстві.

У масштабі сусшльства оцшка ефективності використання тру-дових ресурсів (Eq,) може бути проведена за допомогою формули:

Етр = НД (або ВВП)/Т.         (2.5)

деНД-нацюнальнийдоход;

ВВП - внутршшій валовий продукт; Тр — чисельність трудових ресурсів.