Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Суспільний характер праці як економічна категорія : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

1.2. Суспільний характер праці як економічна категорія


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Економічна наука, розглядаючи процес сусшльного

р.альних благ , послуг). Праця мае двоїсту природу, на що спра-ведливо звернув увагу К. Маркс. Це виражається єдністю просюго процесу праці і суспільно-визначеної його форми, тобто

До показників характеру праці відносять: ^Гл^Тац.'вни.вдоробо™;

ктний характер праці, що створює вартість, обумовлену кількіс-тю суспільно необхідного часу праці. Звідси очевидно, що різні види праці і їх продукти можуть бути якісно різними, але кількі-сно порівнянними, тому що в їх основі може бути певна КІЛЬКІСТЬ затрат сусшльної праці, вимфювана сусшльно необхцщим часом. Така праця створює вартість, величина якої визначається серед-

праці, як і форми суспільних відносин, вивчає економічна теорія.

учасниками трудового процесу при певному способі вироб-

И праці властива певна громадська організащя. Завдяки поділу праці виробництво продуктів у сусшльстві одночасно створює певні суспільні відносини людей у процесі праці щодо розподілу, обмшуіспоживанняппродуктів.

Такий чином, праця є умовою життєдіяльності окремих людей у структурі сусшльства будь-якої його організащї, шдприємства.

Як свідчить досвід, головне в таких змінах громадської орга-нізащї праці у зв'язку з переходом до ринку - це змши в прюри-тетності штересів і стимушв до праці. Ринкові відносини перед-бачають ієрархію прюритетності штересів. Якщо реалізовані особисті інтереси, то відповідно будуть реалізовані і колективні. В цих умовах зростає значимість проблем мотиващї трудової дія-льності, стимулювання праці, а також необхідності підвищення статусу працівника в системі сощально-трудових відносин Саме в процесі праці формується певна система соціально-трудових відносин, які є стрижнем сусшльних відносин на будь-якому рів-ні управління працею.

Основним фактором, що визначає характер праці у певній су-сшльній формащї, є форма власності на засоби виробництва. По-хідним від цього фактором є форма розподілу і споживання про-

ДТідносиЦни розподілу, як і вся система виробничих ВІДНОСИН, залежать від відносин власності. Власники робочої сили у вироб-ничому процесі одержують доход у залежності від того, яку ро-боту вони виконують і як вони це роблять, тобто основним кри-

терієм розподілу є праця. Доход власників засобів виробництва визначається розміром власності й умовами її реашзащї. Тому в основі розподілу в ринковій економіці лежить розподіл за працею і капіталом.

Сшльна праця передбачає певну сусшльну форму, тому що є сусшльним процесом. Сусшльний характер праці виявляється у взаєминах окремих людей, трудових колективів і суспільства в щлому щодо форми сусшльного зв'язку і власносх! на засоби ви-робництва. Тому реальні досягнення виробництва завжди визна-чаються тим, наскшьки ефективно використовується головна

ли із засобами виробництва. Таким чином, підвищення ефектив-ності виробництва повністю залежить від економії сукупних за-

sSSSSSBSSSB

різницю у розподілі доходів.

Функції організації управління працею в Україні виконує

тодів управлшня і механізмів їх використання. Необхідно не тільки прийняття законів, контроль за їх виконанням, вироблення і реалізація політики і рекомендації у сфері соціально-трудових відносин

Зміна і розвиток соціально-трудових відносин у суспільстві поєднана з такими важелями економічного регулювання ними, як потреби, інтереси, мотиви і стимули до праці.

інтересів і стимулів до праці. Особисті інтереси стали головними в реалізащї штересів колективів і сусшльства.

Визнання первинності особистих інтересів стало найважливі-шою умовою визнання значимості проблем мотиващї трудової діяльності, стимулювання праці, а також необхідності шдвищен-ня статусу працівника в системі сощально-трудових відносин. Завданням сусшльства є забезпечення узгодженості штересів різ-них соціальних груп, суспільних, колективних і особистих інте-ресів, подолання протиріч між ними. Суспільні інтереси поляга-

ють у розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, охороні „авколшпнього середовшца, підвищенні рівня добробуіу людей.т

1.         Контрольні запитанняУ чому полягає технологічний зміст праці?

2.         Охарактеризуйте суспільний характер праці як економі-чну категорію.

3.         Що є предметом праці?

4.         Що відноситься до засобів праці?

5.         Назвіть складові трудового процесу.

6.         Розкрийте зміст категорії «зміст праці».

7.         Які відомі схеми класисрікації праці?

8.         Назвіть показники характеру праці.