Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Література : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

Література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

1.         КонституціяУкраїни. - 1996

2.         Закон України «Про власність», від 26 березня 1991 // Голос України. — 1991. — 7 лютого.

3.         Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-шсть» від 16 червня 1999 // Урядовий кур’єр. — 1999 - 1 вересня.

4.         Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 // Урядо-вийкур’єр. — 1995. - 18травня.

5.         Закон України «Про зайнятість населення // Закони України. т. 1.

- Інститут законодавства. — К., 1996. — С. 252—268.

6.         Закон України «Про колективні договори і угоди // Закони Украї-ни, т. 6. — Інститут законодавства. — К., 1997. — С. 5—11.

7.         Кодекс законов о труде Украиньі. Закон Украиньі об отпусках. -Харьков: Одиссей, 1998. — 207 с.

8.         Про сприяння зайнятості та захист від безробіття: Конвенція МОП 168 від 23 червня 1998.

9.         Декларация и программа действий Всемирной встречи на вьіс-шем уровне в интересах социального развития // Человек и работа. -1996. — № 2—3. — С. 62—63 (Международньіе Трудовьіе нормьі: Ин-форм.бюллетень: Мин.труда Украиньі).

 

10.       Адамчук В.В. и др. Зкономика и социология труда: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ, 1999. — 407 с.

11.       Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Зкономика и социо-логия труда: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2001. — 407с.

12.       Адамчук В.В., Кокин Ю.П., Яковлев Р.А. Зкономика труда: Учеб-ник. - М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999. - 431с.

13.       Афонин А. Основьі мотивации труда: организационно-зкономи-ческие аспектьі: Учебное пособие. — К.: МЗУУП, 1994. — 304 с.

14.       Безработица, структурная перестройка зкономики и рьшок труда в в47т9чной Европе и России / Под ред. Р. Емцова. — М.: ИНФРА, 1995.

15.       БогиняД.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посі-бник. — К.: Знання-Прес, 2000. — 313 с.

16.       БогиняДЛ., —емикіна. Трудовий менталітет у систем! мотивацгі праці: Монографія. Юровоград: Поліірафія-Терція, 2002. - 226 с.

17.       Богиня Д.П. Зффективность общественного труда в условиях развитого со—иализма (проблемьі, теории и практики. — К.: Наукова

18.       , Бондарь К, Соколенко Н. Концептуальньіе положения социаль-

ной политики. Основньіе направления // Труд и зарплата. — 1995, №15.

— 11с.

19.       Генкин Б.М. Зкономика и социология труда. Учебник для вузов.

- М.: Издат. Группа НОРМА-ИНФРА, 1998. — 384 с.

20.       Генкин Б.М. Введение в макрозкономику и основьі зкономиче-ских наук: Курс лекций. — М.: Издательство НОРМА, 2002. — 384 с.

21.       Долан 3. Рьшок: микрозкономическая модель / Пер. с англ. -СПб., 1992.

22.       Еремєнко В.А., Еськов А.Л. Управление производительностью в условиях зкономики переходного периода: Монографія / НАН Украи-ньі. — Донецк: Ин-т зкономики промьшшенности, 2003. - 292 с.

23.       Есинова Н.И. Зкономика труда и социально-трудовьіе отноше-ния: Учеб. Пособие. — К.: Кондор, 2003. — 384 с.

24.       Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рьшка (ас-пект зффективности).— К.: МАУП, 2001. — 312 с.

25.       Ким М.Н. Трудовой потенциал: формирование, использование, управление. - X.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2003.— 250 с.

26.       Ковальов В.М. та ш. Стимулююча роль і методи оцшки трудово-г20 п. —тенціал— . Науково-практичний журнал «Продуктивність», №1,

27.       Ковалев В.Н., Кочубеева М.Т. Нормирование и зффективность труда в от1аслях пищевой промьішленности. — М: Пищевая промьіш-ГносЛ979. - 246с.

28.       Коеалее В.Н. Проблемьі научного обоснования нормативной ба-зьі планирования производства и труда (на примере соляной промьіш-ленности). Автореф. док. дис. — Донецк: ИЗП НАН Украиньі, 1987. -32 с.

29.       Ковалев В.Н. Зкономия рабочего времени на горном предпри-ятии. -М:Недра, 1969. — 184 с.

30.       Колот A.M. Мотивація, стимулювання и оцінка персоналу: На-вч.посібник.К.:ННЕУ, 1998. - 224 с.

31.       Косилов С.А., ЛеоноваА.А. Работоспособность человека и пути ее повьішения. — М: Медицина, 1974. — 240 с.

32.       Краткий курс по зкономике предприятия. Пер. с нем. д.з.н. Са-вельева Е.В. и др. — К.: Генеза, 1998. — 424 с.

33.       Кудиков Г. Реформа заработной платьі и мотивация труда // Труд и зарплата. — 1995. — №2. — 13 с.

34.       Куликов Г. Какая цена рабочей сильі / Труд и зарплата. — 1996. -№19. - 11-12 с.

35.       Маркс К. Капитал. т. 1. — М.: Госкомиздат,1967. — 907 с.

36.       Методьі оценки зависимости уровня заработной платьі от про-изводственньіх и непроизводственньіх факторов / В.Н. Ковалев, Н.Г. Безкровная // Социально-зконоимческие аспектьі промьішленной поли-тики: Сб. науч. трудов. — Донецк, 1998. — 18—194 с.

37.       Мексон М.Х., Альберт М., Хедуори Ф. Основьі менеджмента: Пер с англ. — М.: Дело, 1992. — 702 с.

38.       Мировая зкономика: Учебное пособие для вузов / Под ред. проф. И.П. Николаевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 575 с.

39.       Новиков В., Надточий Б. Социальная политика ФРГ: оплата труда и пенсионное страхование // Зкономика Украиньі, — 1994. -№2. —С. 76—81.

40.       Об обязательном государственном страховании на случай без-работицьі. - Закон Украиньі от 2 марта 2000. №1533 - III.

41.       О государственной социальной помощи малообеспеченньш семьям. — Закон Украиньі, утвержденньій Президентом Украиньі, I июня 2000. №1768—111.

42.       Об организации жилищного кредитования населения Украиньі. Постановление Кабмина Украиньі от 2 июня 2000, №885.

43.       Петюх В.М. Ринок праці: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К, КНЕУ, 2000. - 128 с.

44.       Погорлецкий А.И. Зкономика зарубежньіх стран: Учебник. — С-Пб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000. — 492 с.

45.       РональдДж. Зренберг. Современная зкономика труда: теория и государственная политика. — М.: Изд-во МГУ, 1996. — 800 с.

46.       Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Зкономика труда. Зкономическая теория: Учебн. пособие. — М.: ИНФРА, 2001. — 400 с.

47.       Рофе А.И. и dp. Зкономика труда: Учебник для вузов. — М: Изд-воМИК, 2000. - 248 с.

48.       Рьшок труда: Учебник для студентов вузов / Под общей ред. Бу-ланова B.C., Волгина Н.А. — М.: Зкзамен, 2000. — 447 с.

49.       Рьінок труда и доходьі населения: Учебн. пособие для студентов вузов / Под общ. ред. д.з.н., проф. Н.А. Волгина. — М.: Информ. Издат.

°М50. Система методов и'стимулов к вьісокозффективному труду в сфере труда / Кокин Ю. П. // Сборник научньіх трудов НИИ труда. —

51.       Тучков А.И. Зкономика труда: Учебн. пособие. — М.: ИКОР «ЗКМОС», 2001. - 240 с.

52.       Фархутдинов Р.А. Организация производства: Учебник. — М.: ИНФРА, 2000. - 672 с.

53.       Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропи-вного. Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К, КНЕУ, 2001. - 528 с.

54.       Економіка підприємства: Навч. посіб. / B.C. Рижиков, В.А. Пан-ков, В.В. Ровенська, Є.О. Підгора. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. — 272 с.

55.       Зкономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. — 3-е изд., перераб. И доп. — М: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 718 с.

56.       Зкономика труда: Учебник / Под ред. проф. П.З. Шлендера и проф. Ю.П. Кокина. — М: Юрист, 2002. — 592 с.

57.       Шаленко М. Современньіе тенденции развития рьшка труда Ук-раиньі // Зкономика Украиньі. — 1996. — №9 — 28—32 с.

58.       Шаленко М.В. и др. Рьшок труда и социальная защита населения Украиньі. - К.: Профсоюз Украиньі, 1993. — 59 с.

59.       Яковлев Р.А. 19плата т248а на предприятии. — М.: Центр зконо-

М60. "^™Я.' Р~ B.o., te„ С* Зкономика труд, Учебн. пособие. - Краматорск: ДГМА, 2002. - 111с.

Навчальне видання

КОВАЛЬОВ Валерій Миколайович

РИЖИКОВ В'ячеслав Сергійович

ЄСЬКОВ Олексій Леонтійович

ЧЕРНЕНКО Ірина Миколаївна

АТАЄВА Олена Алімовна

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

I СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ

ВІДНОСИНИ

Керівник вид. проектів Б. А. Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки Б В. Борисов

Верстка О. В. Бабич

Підп. до друку 30.03.06. Формат 60x84/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Таймс. Друк офсет. Ум. друк. арк. 16

Наклад 1000 прим.

Видавництво «Центр навчальної літератури»

ву^.Епекіриків.23

м.Київ, 04176

Тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-50168-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №1014 від 16.08.2002