Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12 РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

12 РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

магниевый скраб beletage

відносин в Україні   

ВТіозРрХТГпГ„Й™ ГнТдних трудов.х „орм ,к„„ве„-

проблем.

3. Проведення досліджень і здійснення публікацій з соціально-трудових питань.

У процесі здійснення своєї діяльності по регулюванню соща-льно-трудових відносин МОП розробляє Міжнародні трудові но-рми, спрямовані на полшшення умов праці і життя трудящих, пі-двищення зайнятості і захисту прав людини, удосконалення загальної і професійної освіти в таких областях: права людини в сфері праці; сприяння зайнятості; поліпшення умов праці; інспе-кція праці і трудових відносин; соціальне забезпечення трудя-щих; особливості праці деяких категорій працюючих і галузей

Усі докум.нти МОП розробляються у вигляді Конвенції або

Тонвещії-- це міжнародно-правові договори, що закршлю-юхь для держав-члешв рахифжоваш зобов'язанкя юридичного характеру. Рекомендацп ж призначені для створення орієнтирів при розробщ нащонального законодавства і практичних заходів.

Ці документи є мінімальними стандартами для держав-членів і не повинні використовуватися ними для погіршення становища трудящих і підприємців.

Прийняті МОП конвенщї і рекомендащї мають бути предста-влені на розгляд парламенту і ратифіковані державами-членами протягом 12 місяців з метою вжиття ними заходів законодавчого характеру. Після цього країни-учасниці вносять відповідні зміни в нащональне законодавство.

Ратифікація конвенцій є міжнародно-правовим актом, на ос-нові якого держава — член МОП бере на себе відповідні міжна-родні зобов'язання.

Мають бути встановлені санкції за невиконання вимог конве-нщї та пошформовані защкавлені особи (шдприємщ, трудящі, служби інспекції праці, судові органи) про набрання нею чиннос-ті в нащональній державі.

Система контролю за застосуванням конвенцій і рекомендацій МОП обумовлена в її Статуті. Контроль, здійснюється в допові-

ставляються один раз на два роки, a no інших конвенціях — один

Р™жТи-члР°ни'повинні також представляти Міжнародному бюро праці доповіді про стан свого законодавства і практики та пояснення про причини у разі нератифікащї рішень МОП.

Міжнародне технічне сшвробітництво здійснюється шститу-том експертів, що набираються з різних країн світу і працюють в

Діяльність експертів стає складовою частиною національних планів розвитку. До їх компетенщї входить розробка концепщй з таких питань: удосконалення системи забезпечення повної зайня-тості; розвитку людських ресурсів; шдвищення життєвого рівня; удосконалення трудового законодавства; полшшення сощально-трудових відносин; професійно-технічної освіти; поліпшення умов праці і т.д.

У рамках програми технічного сшвробітництва здійснюються: постачання устаткування, надання стипендій для підготовки на-щональних кадрів в шших країнах.

Дослідницька і видавнича діяльність МОП проводиться Між-народним шститутом сощально-трудових досшджень МОП у Женеві, а з питань освіти — Туринським центром.

Публікації МОП:

— журнал «Міжнародний огляд праці»;

-          монографії і посібники, шдручники по управлшню персо-

-          енциклопедії по техніці безпеки та гігієні праці та ін.

Вся видана література з питань праці зібрана й о’роблена біб-ліотекою МОП, доступ до якої забезпечується компютерною си-стемою інформації.

Міжнародна практика вирішення проблем сощально-трудових відносин грунтується на принципах, встановлених діяль-ністю МОП. Виходячи з міжнародних трудових норм і при спри-

1969 р. була розроблена Всесвітня програма зайнятості, спрямова-на на надання допомоги щодо зниження рівня безробіття.

До сфери штересів МОП входять такі завдання, як боротьба з бідністю, р’звиток системи пр,фесійної освіти і перепідг,товки

середовища та ін.

Особлива увага приділяється рівню мінімальної заробітної плати. У конвенщї МОП сформульовані такі критерії, що визна-ча1ть рівень мінімальної заробітної плати:

J;XZSTJ££ZZ££?житгя, ~й рі-

2. Економічні мотиви, в т.ч. вимоги економічного розвитку, рівень продуктивності і бажання досягти і підтримати високий

1ВМін™н0аСзТаробітна плата повинна час від часу переглядати-ся з урахуванням вартості життя й шших економічних умов. Обумовлені мінімальні норми соціального забезпечення всіх верств населення по всіх видах соціального страхування і забез-печення. Визначені також мінімальні норми допомоги у відсот-ках від загальної суми колишніх доходів або заробітної плати.

МОП сшвробітничає зі Всесвітньою організащєю охорони здоров'я (ВОЗ) і Міжнародною асоціацією соціального забезпе-

Таким чином, цілеспрямована діяльність МОП в області удо-сконалення соціально-трудових відносин визначає практику цієї

що передбачає на рівні фірм здійснення таких заходів:

для1^™^^

™Т^^"^т^ ПРИ6УТКУ на _ зовнішнього боргу, частини - на дивіденди;

3.         Надання обмеженого права володіння власникам акцій про-давати акщї до виходу на пенсію, а у разі звільнення з роботи одержувати за акщї компенсащю в розмірі 20-30 % їх вартості;

4.         Надання можливості власникам внутрішніх акцій володіти частковим або повним правом голосу на зборах акціонерів;

5.         Оговорити, що учасниками програми можуть бути всі особи найманої праці, що досягли 21 року і проробили на фірмі не менше року. Середній доход найманого робітника від участі в такій про-грамі складає до 10 % щорічного заробітку. За 20 років нагрома-дження за володіння внутрішніми акціями досягають 120 тис. дол.

Усього на ці цілі може витрачатися до 30 % капіталу власни-ків фірми, якщо ж цього мало, то решту покриває спеціально

ника, зниження соціальної напруженості в суспільстві та в окре-мих колективах.

сторін. У Німеччині співробітники групи компаній однієї і тієї ж

нання колективу.

Таким чином, міжнародний досвід вирішення соціально-

^щжж sir! керівну роль у цих щоце-

Контрольні запитання

1.         Розкрийте роль Міжнародної організації праці.

2.         У чому полягає зміст і основні завдання МОП?

3.         Перелічіть основні напрями діяльності МОП?

4.         Охарактеризуйте зміст роботи МОП в різних сферах ді-яльності.

5.         Назвіть професійні групи, яким МОП приділяє особливу увагу.

6.         Які основні програми розвитку і регулювання соціально-трудових відносин використовуються у світовому співто-варистві.