Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.3.Держ-внерегулювання : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

11.3.Держ-внерегулювання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

магниевый скраб beletage

Вихідною позицією для удосконалення соціально-трудових відносин в Україні на науковій основі є існуюча систе-ма їх державного регулювання. Для цього держава створює сис-тему законодавчої і нормотворчої діяльності за напрямами: за-йнятість, соціальна політика, умови й охорона праці, міграційна і демограційна політика і т.д.

Відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного

B Україні діє також Кодекс законів про працю України 1971 р. (зі змінами від 1 березня 1998 p.).

Кодекс законів про працю України (КзоТ України) є зведеним законом держави. Він регулює трудові відносини всіх працівни-

ків, полож,ння, спрямовані на стимулювання росту продуктив-

ного рівня життя трудящих, зміцнення трудової ’исципліни. По-ряд з правами на працівника накладаються обовязки виконання встановлених норм праці. У систему регулювання трудових від-носин включені також Закон України «Про зайнятість населення з 1991 р.» (зі змшами і доповненнями від 11 грудня 1998 p.); За-кон України за станом на 25 травня 1999 р. «Про колективні до-говори й угоди»; Закон України за станом на 25 травня 1999 р.

тиву. Існують також локальні правові акти, до яких відносяться:

. колективний договір, що регулює трудові, сощально-еконо-мічні і професійні відносини між роб(то.авцем і працівниками

„ечуват/умови „ращ, передбач'ені зако^ствоГпро /рацю, к„-лективним договором і угодою сторін (ст. 21 КзоТ України);

ципи міжнародного права мають прю.итет перед відп,відними

=P,Z^^^^

визнач),ні конвенціями міжнародної організації праці ООН

сшвробітництво в області трудової мігращї і сощального захисту трудящих-мігрантів (укладено країнами — учасниками СНД 15 квітня1994р.)таш.

Слід зазначити, що в усіх напрямках, що складають основу соці-ально-трудових відносин, українське законодавство практично га-

вану відпустку для всіх найманих робітників незалежно від зайня-тості і від того, є робота основною чи за сушсництвом, тривашстю не менше 24-х робочих днів, що значно перевищує термш, визнаний міжнародними нормативними актами мінімальним.

У той же час в законодавстві про сощально-трудові відносини, в Україні багато положень не відповідають прийнятим на міжна-родному рівні. Наприкла» , статті 4 Конвенщї МОП №95 «Про

^s^s^^rJssrв Женеві 1 липня 1949 р.),

них напоїв з високим змістом алкоголю, а також у вигляді шкідли-вих для організму наркотиків не дозволяегься за жодних обставин.

2. У випадках, коли дозволяється часткова виплата заробітної плати у вигляді допомоги натурою, здійснюються відповідні за-ходищодозабезпеченнятого,щоб:

а)         така допомога задовольняла працюючого і його родину або

давалайомукористь;

б)         така видача мала справедливу і розумну вартість.

В Україні ж дотепер існує практика виплат замість заробітної плати компенсащй у вигляді спи,тних напоїв, посуду та шших

r*rTK„4p„T7n^=orrr„ryH„rMai"праці шачно ниж-

Існують й інпгі відхилення в законодавстві про соцішівно-трудові відносини в Україні від прийнятих і ратифікованих угод, що свідчіггь необхідність його удосконапення на науковій основі.

 

Контрольні запитання

1.         Виділіть специфіку досліджень проблем соціально-тру-дових відносин.

2.         Визначте зміст, мету і завдання соціологічних дослі-джень у сфері праці.

3.         Які основні функції соціологічних досліджень?

4.         Перелічіть основні етапи розробки програми досліджен-ня соціально-трудових відносин.

Назвіть основні напрями державного регулювання тру-дових відносин?МІЖНАРОДНИИ досвщ