Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ Й  ДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 11.1. Дослідження соціально-економічних відносин у сфері праці. Зміст, цілі, завдання : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ Й  ДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 11.1. Дослідження соціально-економічних відносин у сфері праці. Зміст, цілі, завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

магниевый скраб beletage

Соціологія розглядає систему соціальних та трудових відносин суспільства, встановлює структуру і механізм соціаль-нихпроцесівусферіпраці.

Соціально-трудові відносини — це відносини між соціальни-ми сшльнотами і окремими людьми в процесі праці і їхньої взає-модії. Конкретним відображенням цих відносин є сшвробітницт-во або ж конфліктні взаємовідносини, суперництво. У виробни-чих умовах ці форми прояву соціально-трудових відносин діють на благо фірми або на шкоду п штересам.

Соціальні дослідження дають аналіз соціальних процесів за допомогою методів, що дозволяють систематизувати факти і ви-явити взаємозв'язки суспільних явищ з метою обґрунтування ре-комендацій діяльності людини і машини.

Першим втіленням у виробничі умови форми соціально-ТрудовРих в1Дносин була жорсх'ка моделі, pcpdL американсь-ким шженером Ф. Тейлором наприкшщ XIX ст. на шдприємст-вах компанії «Мідвейл Стілл». Ця система передбачала жорстку регламентащю праці, певний спосіб виконання, посшдовність,

завдань. Результатом її застосування було стрімке зростання ін-тенсивності і продуктивності праці. В. Ленін назвав цю систему науковою системою «вижимання поту». Людина в щй системі розглядалася як механізм, чиї штереси не враховувалися робото-давцем. Система оплати грунтувалася на правах. Ідеальним пра-

-=^-яї^Г-^^

кадрів, і суперечностей у сфері праці, що перешкоджали ефекти-

вній діяльності управлінської ланки і рядових виконавців, виник-

цілей організації. При вирішенні цього завдання виникла необ-хідність враховувати не тільки фізіологічні, але й сощальні та

СуТе™таПтіТна’кових досшджень, в основному англо-амери-канських учених, зявилася «теорія людських відносин».

На сучасному exam сощальні процеси і відносини в сфері пра-ці стали основним фактором підвищення його ефективності. Со-щологи вирішують проблеми ірращональних спонукань у трудо-вій мотиващї, ігрові моменти в роботі, враховують специфіку трудових установок, спільної діяльності та ш. При цьому увага

s^rvss^ss^t^°зароджуються,

Трудова діяльність багато в чому визначає становище людини в сусшльстві, п матеріальний і духовний рівень, розвиток здібно-стей, зростання потреб. При цьому люди прагнуть до об’єднання в сощальні групи, де формуються почуття причетності, сшльнос-ті інтересів. Враховуються за’ікавленість у досягненні цілей спі-льноїдіяльності,розвиткукарєри.

Таким чином, предметом досліджень в економіці праці є соці-ально-трудові відносини і сощальні процеси праці. Тому основ-ною їх метою стає шдвищення ефективності трудової ДІЯЛЬНОСТІ

й====г-ЇХН1Х потреб,

Основними видами досліджень є: теоретичні, що виявляють загальні соціальні закономірності суспільних явищ; емпіричні і

які дозволяють вивчати лише частину питань або об’єктів гене-ральноїсукупності.

Основними завданнями досліджень в області економіки і со-щологіїпраціє:

1. Вивчення й удосконалення соціальних процесів, що визна-

тиву, .півробітництва, усунення та з’ясування причин плинності

3. Розвиток методів вирішення соціальних наслідків технічних і організаційних нововведень, удосконалення системи підбору і розміщення кадрів.

праці і гуманізації трудової діяльності, підвищення задоволеності працею.

5. Шдвищення якосТ1 трудового життя, розробка сощальних програм, створення ефективноі системи сощального партнерства.

У ринкових умовах основними напрямами дослідження праці і соціально-трудових відносин є:

—        проблеми виживання і розвитку організації в умовах кон-

КУРЄН фактори, що визначають трудову поведшку працюючих;

-          трудова адаптащя і ставлення до праці;

-          причини і шляхи вирішення конфшктів та ш.

Особлива увага в ході досшджень приділяється впливу форм власності на психологію поведінки працівників. Це необхідно, по-перше, тому, що власність визначає владу над людьми, a no-

Форма власності визначає можливість прийняття управлінських

1ШСшд також враховувати, що люди у своїх потребах по-різному потребують власності. Адже за власністю стоять не тільки блага, але й відповідальність. 3 іншого боку, не тільки власники, а іноді й наймані робітники вважають шдприємства приватної власності більш престижними, ніж державні. Іноді навпаки, змша власності не впливає на менталітет, що також необхідно враховувати при проведенні досліджень.

Методом державного статистичного спостереження за рівнем

ної програми. Ціль такого обстеження - одержання економіко-статистичної шформащї про життєвий рівень різних груп і верств населення. За допомогою таких обстежень виявляють:

-          зміни структури доходів і споживчих затрат населення;

„ * їїгжйжагдо6ро6уту в—

Як метод досліджень застосовується опитування членів сім'ї з урахуванням їх записів про одержувані ними доходи і витрати.

Програма обстеження бюджетів домашніх господарств пред-ставляє систему обшку надходжень і витрати коштів за календа-рний місяць на підставі регулярних (щоденникових) записів про доходи і витрати у сім'ї (табл. 11.1).

Таблщя11.1

ФОРМА ЩОДЕННИКА ДОХОДІВ IВИТРАТ

 

Дата місяця    Надходження доходу            Поточні витрати       Накопичення (гр. 1 - гр. 4)

 

            ТрМиа'           над^ння         Тиа'     мета витра-ти          

 

1          2          3          4          5          6

                                                          

                                                          

У витратах не враховуються прямі податки, відрахування на

го господарства, та повернення позик. Виключаються також витрати, що за своєю природою є швестищйними, безоплатні трансферти готівкою і пожертвування. Послуги освіти, медицини та інші, отримані безкоштовно, до споживчих витрат теж не від-