Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.2. Звітність та аудит у сфері праці : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

10.2. Звітність та аудит у сфері праці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Основна мета аудиторської перевірки в сфері праці на підприємстві полягає у дослідженні:

— застосування трудового законодавства держави;

^ухукадрівнапйприемств,?

Зміст і мета аудиту в трудовій сфері визначаються з таких мі-

в трудовій сфері можна віднести проведення заходів щодо збору шформащї, її аналізу й оцшки ращональності організащї праці і регулювання сощально-трудових відносин.

Об'єктом аудиту в трудовій сфері є персонал та його діяль-ність.

РЯаТоцінка ефекшвності діяльності підприємстаа. Аудит у тру-довій сфері звичайно включає аналіз даних, що відносяться до програми розвитку трудових ресурсів, у тому числі шжазники

б) оцінка соціально-трудових відносин на підприємстві, про-ведення самостійних опитувань, анкетування, шдивідуальних і колективних бесід, інтерв’ю з працівниками різних рівнів і кате-горій;

Перевірка програми розвитку трудового потенщалу зосере-джена на оцшщ ефективності діяльності служби розвитку персо-налу в залежності від її впливу на поведінку і ставлення співробі-тників до роботи.

Аудит є формою науково-практичного досшдження, тому ва-жливо, щоб його результати були засновані на об'єктивних, порі-внянних і достовірних даних.

Ця перевірка містить:

- оцінку взашозв'язку загальнодержавних законів, галузевих

Процес аудиту складаетвся з таких етапів:

. розробка ідеї проведення аудиторсвкої перевірки і п ділей;

УТ=„Г=^^^та „6_я * з _амИ;

„ості підприємства.

Основними джерелами інформації, використовуваної при про-веденні аудиду в трудовій сфері, е: закони та інструкції, трудові показники анкетування та інтерв'ю працівників, документація і звітність підпришства, анкетне обстеження, опитувальні листи.

Джерелом внутрішньої інформації служать: баланс трудових ре-

но спросхихи і зробихи більш змюховним анашз даних.

Важливим моменхом аудиху є проведення опихувань щодо схавлення зайняхих до робохи. Ці опихування особливо резульха-тивні для оцшки взаємовідносин у колективі, мотиващї до праці, ефективності діяльності керівництва і системи винагород та ком-

Етапи проведення опитувань включають: планування опиту-вання, розробку опитувальника, безпосередньо його використан-

планування i розробку заходів для реалізації рекомендацій.

Наприклад розрахунок вартості затрат на найм одного нового сшвробітника (ВНЗ) можна розрахувати за формулою:

внз,зр + за + зв + з

ДЄ |ЗЗГааг=уУпо ПраЦевлаШТуванНЮ;

ІН-загальнакількістьнаймів.

Зіставляючи затрати з кількістю здійснених наймів, одержує-мо показник затрат на найм одного працівника.

Отже, аудиторська перевірка може виявити резерви шдви-

„уш „а мотивацію праці, задоволеність робоюю і моральний

глими і т.д.

Важливі також якісні характеристики працівників, що зали-шають шдприємство, їхній стаж роботи, досвід, квашфікащя. Ва-

1 правдіої шформ'аци буде спр'ияхи таїож стандартизащя пи-тань, що включаються в штерв'ю, і повторний анашз причин зві-льнення працівника шляхом зіставлення з шформащєю, отри-маною від вищестоящого персоналу та шших сшвробітників. Цей шдхід гарантуватиме виявлення в роботі організащї недошків, з якими звільнений не зміг згодитися. Уточнити оцінки і погляди колишнього працівника доцільно шляхом інтерв'ю, проведеного через 2-3 місяці після звільнення. Він стає більш відвертим, a крім того, вже може порівняти своє становище на колишній ро-боті 3 новим.

і рекомендащї. Це є завершальним етапом перевірки.

Ефективність аудиту має економічну, сощально-економічну, сощально-психолопчну форми. Критерієм оцшки ефективності є затрати на певні функщї в грошовій формі, а також розширення

r гт .ді^^итз? ™a; 2sr==

нового пр^вни'ка i непрям, вихр'ахи - зниже/ня продукхивносх, праці працівника, що звшьняється, у перюд перед звшьненням, попршення моральної обстановки в колективі, збільшення по-наднормового навантаження інших зайнятих у зв'язку з утворен-ням вакансії.

Реакція споживача може бути отримана через вивчення думок,

ти. Отже, перевірка стає стимулом кадрових змін, інструментом

тивності праці привели до зміни оцінки ролі служб управління

™Z==^№Z»™ ,_ в,д_

служб у ході аудита визначається, як ефективно і економічно працюють підрозділи.

Таким чином, аудит як метод виявлення резервів шдвищення ефективності і прибутковості підприємства є чинником економі-чної політики шдприємства. Вш містить у собі як мікроекономі-чні, так і макроекономічні питання сощально-трудових відносин. Проведення аудиторських перевірок дає можливість оцшити стан і проектувати розвиток трудових відносин на підприємстві.Ш

1.         Контрольні запитанняЗміст і мета аудиту в трудовій сфері.

2.         Дайте характеристику системи трудових показників на підприємстві.

3.         Які економічні й історичні передумови виникнення аудиту в трудовій сфері?

4.         Що є інформаційною базою для аналізу показників праці?

5.         Переваги і недоліки залучення до перевірки «зовнішніх ревізорів».

6.         Категорії персоналу, які доцільно залучати для співбесід і опитувань у ході аудиторської перевірки.

7.         Назвіть основні показники, що використовуються для проведення аудиторської перевірки.

8.         Показники оцінки ефективності аудиторської перевірки.

9.         Які основні елементи програми аудиторськоїперевірки?

11