Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
АНАЛІЗ, ЗВІТНІСТЬ ТА АУДИТ У СФЕРІ ПРАЦІ 10.1. Трудові показники та їх елементи   : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

АНАЛІЗ, ЗВІТНІСТЬ ТА АУДИТ У СФЕРІ ПРАЦІ 10.1. Трудові показники та їх елементи  


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Звітом аналізу праці підприємств є такі його показни-ки: персонал, продуктивність праці і заробітна плата (табл. 10.1).

^^gZfS^ST^у сфері праці передбачає

Таблиця10.1

ТРУДОВІПОКАЗНИКИ

 

Чисельність промислово-виробничого персоналу (ПВП), у тому числі: робітників керівників, фахівців і службовців    чол чол чол.

Обсяг виробництва продукції тис. грн

Те саме           нотмо-годин

Виробіток на одного працюючого ПВП    грн

Те саме на робітника            грн

Фонд оплати праці в тому числі: керівників, фахівців і службовців       тис грн тис. ^н

Середня заробітна плата одного працюючого ПВП, у тому числі: керівників, фахівців і службовців           грт грн

Чисельність непромислової групи — усього, в тому числі:        чол чол чол чол!

Фонд зарплати непромислового персоналу — усього, у тому числі:    хис:їн

тис ™ тис грн тис. ^н

Фонд заробітної плати необлікового складу         тис. грн

При аналізі забезпеченості робочою силою визначають абсо-лютні і відносні надлишки або недостача працівників, шляхом зі-ставлення фактичної і планової їх кількості за категоріями.

даної категорії працівників у звітному і базисному періодах та за-гальної їх чисельності.

Розробляються заходи щодо ращонашзащї структури кадрів.

При анашзі професійного складу кадрів порівнюються факти-чна і планова кількість робітників по кожній професії. Виділяєть-ся їх надлишок або недостача.

Квашфікащйний склад робітників анашзують зіставленням рі-вня квашфікащї за професіями з кваліфікащйним рівнем (склад-

^^^^^^^^^ — — "*

ність кадрів.

При оцшщ руху робочих кадрів визначають коефщієнти обо-роту по прийому, звшьненню і загальному обороту.

Причини звільнення робітників з підприємства групуються до такими ознаками:

- природний спад (пенсія по старості, інвалідність, смерть), призов ^вшськову слу^жбу, навчання'ха ш,

-          звшьнення внасшдок скорочення обсягу робіт (часткова ш-

квідації підприємства, закінчення терміну договору і т.д.);

—        вибуття за власним бажанням.

Для оцінки використання кадрів застосовують такі показники: -коефщієнтзмшностіроботи;

ку, рентабельності та ін.

При аналізі продуктивності праці встановлюють причини від-хилення фактичних показників продуктивності праці від плано-вих і базових, а також встановлюють ступінь впливу кожного фа-

Інформаційною базою для аналізу показників по праці є ста-тистична та бухгалтерська звітність, дані відділу кадрів, акти ре-візій і перевірок.

л=„Г=~„„\Тмо»рГоІ?иПОВ'ЯЗаНІ 3 6РаЮМ ! ИДХ-Аналізуєгься також сіруктура виробничої програми підпри-ємства і її вплив на підвищення продуктивності праці, випуск ви-ройв оцінюють через норми праці й у грошовому вимірі.

Метою аналізу заробітної плати є з'ясування ступеня економі-

^™за^^^

плати, її рівень, зіставляючи темпи п зростання.

Рівень зарплати залежить від багатьох факторів і насамперед від зростання продуктивності праці. На рівень середньої зарплати впливає також зміна структури кадрів, умов праці, якість норм та ін.