Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.8. Проблеми зайнятості населення і безробіття в Українільне : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

9.8. Проблеми зайнятості населення і безробіття в Українільне


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Ринкова трансформація економіки передбачає раціона-

^■™в—&L3tt£S=ZS^~

пропорціями між інвестиціями і робочою силою.

економічно активного населення і його зайнятості. Стрімко зрос-тає незайнята частина населення, рівень і тривалість явного і прихованого безробіття, знижується життєвий рівень населення і гарантії соціального захисту громадян, а також професійна мобі-льність робочої сили. Обмежу,ться швестищйні МОЖЛИВОСТІ

S™«S^^         Т1НЬ0ВИЙ ринок2SMMS = =Z до Р„°„В;ГРЄ™

ональних ринків робочої сили й інтересами працездатного насе-лення.

сили і повинні характеризуватися узгодженими в часі і просторі

Гсия7„:=„яЗ™а;г„і-:що'у свою ,ергу супроводжу-

Сучасний етап господарювання харакгеризуєгься такими фак-торами, що формукш, попит та пропозщію „а ринку робочої с„-

структурної перебудови економіки, інвестиційна і грошово-кре-дитна політика, державна поштика прюритетного розвитку окре-мих галузей і територш, галузев. розходженкя в оплах. праці і рі*.

перешк постійно доповнюється- з’являються нові тенденщї що потенційно здатні впливати на зрушення в кон'юнктурі регіональ-них ринків робочої сили. До найбільш значимих належить органі-зація на херихорп України спещальних (вшьних) економ.чних зон.

ліз ситуації, динаміка попиту, структура ринку, оцінка потенціа-робочої сили.

Ha сучасному етапі в Україні існуе багато невирішених про-блем „а ринку праці. Перекоси виюшкані „изьким рівнем pea-

біття. Усі ці та інші проблеми виникають через нестабільне со-ціально-економічне становище, повільне здійснення економіч-

Становлення українського ринку в перехідний період характе-ризується такими особливостями:

1.         Ліквідащя системи державного розподілу мол’дих фахівщв, звуження сфери працевлаштування військових у звязку з конве-рсією і скороченням армії.

2.         Поглиблення кризи в економіці.

[4.|ЇГХиУп^.).да„„я праці в сільських райо„ах За-

5.         Напруженість у працевлаштуванні його населення.

6.         Значна питома вага працюючих пенсіонерів, особливо серед фахівщв і жшок з високим професійним рівнем.

7.         Спад виробництва збільшує приховане безробіття.

8.         Розвиток неформального сектора економіки (приховане ш-дприємництво, човникова торпвля, трудова мігращя працездат-ного населення, вахтовий метод, посередництво та ш.).

Вирішення назрілих проблем ринку праці в Україні можливе таким шляхом:

1.         Розвиток нових прогресивних виробництв замість нерента-

2.         Розширення фінансової бази для соціальної підтримки тим-

3.         Створення прав;ової законодавчої бази, що регулює трудові відносининаринкупраці;

4.         Створення системи обов’язкового державного страхування

НИХ7.Виплатипобезробіттю.

Основу державної політики України на ринку праці складає програмний підхід, реформування економіки, податкового зако-нодавства і системи оплати праці, кредитної системи, розвиток малого і середнього бізнесу.

°гсгГьГоТархи;= zss ,р:їг ~

^=—Гї, праці _ „ІИСя

z^:zTz^ri-zz:^zzr^zs~

В умовах трившюго скорочення обсягів виробництва та ін-фляційних процесів проблема аналізу і прогнозування ринкової

рівшвестищйноїполітикирепону.

Перехід до активної інвестиційної політики можливий при створенні організаційного механізму адаптивного ставлення до

інвестиційних об'єктів у трудових ресурсах не тільки щодо їх кі-лькісного, а й якісного складу. Це повинно мати місце в держав-ній політиці зайнятості.

Необхідно здійснювати інвестиції в підтримку систем життє-забезпечення і соціальної сфери, розвиток інфраструктури, у пер-

Н^вГьГ^Р„0б7о=Г„И„7„а„р»мі. зд,йс„е„„я прИ.аТИ-

їх відповідно до об'єктивних законів, що регулюють пропорції і співвідношення ринку праці.

Контрольні запитання

1.         Перелічіть найважливіші особливості ринку праці.

2.         У чому полягає соціально-економічний зміст зайня-тості?

3.         Дайте характеристику основних видів і форм зайнятості.

4.         Що є сегментами ринку праці? Дайте коротку їх харак-теристику.

5.         Перелічіть основні особливості первинного і вторинного ринків праці.

6.         Якими факторами визначаються попит та пропозиція на ринку праці?

7.         Що розуміється під безробіттям?

8.         Які особливості безробіття в Україні?

9.         У чому полягає зміст міграції?

 

10.       Які застосовуються показники і коефіцієнти для аналізу міграціі робочої сили?

11.       У чому полягає міграційна політика?

10