Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ПРАЦЯ ЯК СФЕРА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ I ОСНОВНИЙ ФАКТОР ВИРОБНИЦТВА 1.1. Технологічний зміст праці : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

ПРАЦЯ ЯК СФЕРА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ I ОСНОВНИЙ ФАКТОР ВИРОБНИЦТВА 1.1. Технологічний зміст праці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Праця була і залишається найважливішим фактором життєді-

За своїм конкретним змістом праця є активним процесом дія-льності людини, спрямованої на виробництво сусшльно корис-них, споживчих продуктів: матеріальних або духовних. Отже, те-хнічний прояв праці у виробництві відображає її зміст, під яким розуміється сукупність трудових функщй працівників. Зміст пра-ці визначає її відмінності не лише за трудовими функціями, а й за видами: фізична, розумова, управліа і вшГнавча, проста і складна та інші види. Зміст праці виражається також змістовніс-тю: ступенем складності, різноманітністю функщй, насиченістю, штелектуальністю. Фактором змісту є продуктивні сили, що роз-виваються в результаті науково-технічної революції.

3 технічної точки зору - процес праці є свідомою, дощльною діяльністю людей, за допомогою якої вони видозмінюють сили природи, пристосовуючи їх до задоволення своїх потреб. Резуль-татом трудової діяльності може бути виробництво споживчих то-варів і послуг або засобів, необхідних для їх виробництва. Ним можуть бути також виробництво енерпї, засобів шформащї, іде-олопчних продуктів, а також дії управлшських і організащйних технологій. При цьому необхідність і спрямованість трудової ді-яльності зада^ться людині суспільством, тому за своєю приро-дою вона є сушільно необхідною і визнаною. У процесі праці робо-ча сила може функціонувати за наявності таких трьох компонентів: предметів праці, засобів праці і людей як суб'єктів праці. РОс„ов„„Р„„еле„е„та£„ „раці е: caL праця'засоби праш, предмети праці. Праця є процесом функціонування робочої сили.

Революціонізуючим елементом технологічного удосконалення праці є засоби і предмети праці.

Предметом праці є речовина природи, на яку людина впливає цілеспрямовано за допомогою засобів праці. Предмети праці

щ, перетворюючи них у необхідний для споживання продукт.

Саме розвиток засобів і предметів праці визначив три істори-чні епохи:

-          доіндустріальну, що тривала тисячоліття. Характерним для

цієї епохи є ручне виробництво.

— індустріальну, що продовжувалась століття (друга полови-

робництва. Значного поштовху розвитку цієї епохи надала нау-

матеріалів.

-          постшдустріальну (друга половина XX і XXI століття). Ро-

звиток продуктивних сил щєї епохи характеризується

комп'ютеризащєю виробництва, комплексною автоматизащєю,

розвитком біотехнологій обробки нових матеріалів. Характерною

її рисою всеохоплююча шформатизащя всіх сфер діяльності

Необхідно також мати на увазі, що в процесі праці на людину впливає велика кшькість зовнішніх виробничих і невиробничих факторів, сукупність яких називають умовами праці. До них на-лежить сукупність елементів виробничого середовища які впли-вають на працездатність, здоров'я людини.

Психофізичні фактори праці дозволяють удосконалювати ор-гашзацпо праці, всхановлювахи ращональш режими праці і від-

Умови праці формуються і визначаються типом і рівнем тех-

вість повноцінного відпочинку, умови побуту і ?.Д

Сшд враховувати, що трудовий процес є не механічним поєд-нанням трьох його основних компонентів: предметів праці, її за-собів і умов, а органічна єдність, основним елементом якої є суб’єкт трудової діяльності, носій і власник робочої сили — сама людина і її трудова діяльність. Людині як суб’єкту праці властиві

купності зазначені фактори утворюють шдивідуальну продукти-вну силу праці, що визначає п ефективність і продуктивність. Одним із істотних насшдків праці і формою прояву є затрата

вільний час і матеріальні ресурси.

Впливаючи на навколишнє середовище і змінюючи його, лю-ди, спонукувані зростаючими потребами, змшюють і власну при-роду: розвивають здатність до праці; збагачують свої знання, збі-льшують можливість їх використання; розширюють сферу трудової діяльності, удосконалюють сам процес праці.

Діяльність людини спрямована, таким чином, на створення прогресивних машин, механізмів, нових матеріалів із заданими властивостями, засобів передачі і збереження шформащї, творів мистецтва і штератури, удосконалення наукових відкриттів. В міру розвитку продуктивних сил змшюється і саме людське сус-шльство, спосіб життя людей. Тому сучасне виробництво впли-ває на навколишнє природне середовище. У виробничі процеси втягуються не тільки традиційні природні ресурси (грунт, вода,

Органічне поєднання науки з виробництвом викликає глибоку перебудову всього технічного базису виробництва, форм його ор-ганізації і управління.

ду від екстенсивних методів до інтенсивних. Інтенсифіквція ви-

використання засобів виробництва (знарядь праці і матеріалів, потенщалуробочоїсили)

Технологічні особливості прояву конкретної праці виража-ються його змістом.

Категорія «зміст праці» відображає професійну приналежність праці, склад виконуваних робіт, їх складність послідовність ви-к„Р„а„„Я. Це - ?у„кці„„Раль„і „собливост, ,конкретної праці, обумовлені предметом праці, засобами праці і формою організа-ціївиробничогопроцесу.

==сГсКТа= *S№2£ Й£2 =

ництва.

Зі сказаного вище випливає, що праця — явище багатогранне, том: застосовуються різні схеми її класифікації. Основні з них

1.         В залежності від виду діяльності:

-ТерГважГ:штелектуальна (науково-досшдницька, конс-трукторська, праця письменника, викладача та ш.);

—        переважно фізична (робота скульптора, живописця);

—        переважно інтелектуальна (підприємницька праця, п)аця в лі„Ш„омРу управлінні шд/риємством, ддлянкою, „ен'джери';

—        переважно фізична (ремісник, комірник та ін.);

в) виконавча праця:

-          переважно інтелектуальна (діловодство, консультант, ре-

-          пер)важно фізична (робітники різної кваліфікації, підсобні

2.         В залежності від рівня освіти:

а)         праця, що вимагає ^ивалої підготовки;

б)         праця, що не потребує значної шдготовки;

в)         праця, що не потребує підготовки.

11

3 В залежності від ступеня механізащї:а) ручна;

в)         меТашз^на^^томатизована;

г)         апаратурна.

4Вз^ежностівідумовпраці:

tmS»„Ty„yZxar;

IE—

г) приваблива (неприваблива) та ін.