Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.2. Зайнятість на ринку праці: зміст і форми : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

9.2. Зайнятість на ринку праці: зміст і форми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Зайнятість — це дозволена законом трудова діяльність людей, що приносить доход і задовольняє їхні потреби. Основні принципи зайнятості:

Зайнятими вважаються особи, що мають оплачувану роботу за трудовим договором або займаються шдивідуальною трудовою чи суспільною діяльністю, а також ті, що знаходяться на держав-ній військовій службі, учні та ін.

Людині належить пріоритетне право вибору: брати участь або небратиучастьусусшльнійпраці.

на ЙЕЕЩЇЇ ^.ГЇ^^уГн^^

-t^=Xfl^ зайняТосТ1 для е_о акТи, ного населення (включаючи безробітних):

1.         Наймані робітники — це особи, які працюють за контрак-том (договорові).

2.         Працюючі на індивідуальній основі — особи, які самостій-но здійснюють діяльність, що приносить їм доход.

3.         Роботодавщ - особи, що управляють власністю, або упов-новажені управляти державою, акціонерним товариством, госпо-дарським товариством.

4.         Неоплачувані працівники сімейних шдприємств - особи, які працюють без оплати на сімейному підприємстві, власником якого є їхній родич.

5.         Особи, що не піддаються класифікації за статусом зайнято-сті — безробітні, які н, займалися раніше трудовою діяльністю.

це— і засобами для гідного існування;

 продуктивна зайнятість забезпечує високий рівень ефекти-вності праці;

— вільно обрана зайнятість забезпечує добровільність вибору місця роботи відповідно до інтересів людини.

Види зайнятості — це розподіл активної частини трудових ре-зервів за сферами і галузями народного господарства.

Форми зайнятості - організащйно-правшн способи, умови трудового використання.

розрізняються за нормами труд,вого регулювання, тривашстю і

"To^r^S,. форМИ заЙНяІ0СТ, розпорядку. Вони містять норми про порядок прийому і звіль-

нення працівників, основні обов'язки працівника й адміністрації, режим робочого часу та ш. На основі Типових правил розробля-ються галузеві і фірмові правила внутрішнього трудового розпо-рядку.

Спеціальна форма зайнятості „е збігається з Типовими прави-

ність та ін.

В Україні до зайнятого населення відносяться громадяни, що проживають на її території:

-          працюючі за наймом на шдприємствах, у фірмах, організа-ціях всіх форм власності, у міжнародних та іноземних організаці-яхвУкраїніізакордоном;

-          громадяни, що самостійно забезпечують себе роботою: сі-мейний бізнес, малий бізнес, шдивідуальна трудова діяльність,

^^♦KS^^»™ _ 0РГ,

які навчаються в денних загальноосвітніх школах, середніх спе-ціальних і вищих навчальних закладах;

-          зайняті вихованням дітей, доглядом за хворими, інваліда-

Незайнята частина населення, що відноситься до безробітних, включає працездатних громадян трудового віку, що з не залеж-них від них причин не мають заробітку або трудового доходу че-резвідсутністьпідходящоїроботи.

Необхідно виділити наступне:

-          зайнятість є частиною спеціальної політики держави;

-          вона входить у загальну систему макроекономічних про-цесів;

-          державне регулювання зайнятості — це забезпечення соці-ального захисту населення при реалізащї права на працю;

- ефективна зайнятість населення передбачає на державному рівні розробку і створення мотиваційних механізмів високопро-

Якісна зайнятість (У3) визначається часткою зайнятих в еко-номічно активному населенні:

Уз = Чз ,         (9.2)

Чз + Чб

де Ч3 - чисельність зайнятих, чол.;

^ек=Г^2^Т=^ея еие™ хаких показ-

— рівень зайнятості працездатного населення в суспільному госп—дарстві (аналіз балансу трудових ресурсів);

Економічний зміст зайнятості виражається в можливості для працівника своєю працею забезпечити собі гідне існування.

Соціальний зміст зайнятості — формування і розвиток особи-стості.

«ag££z££rвід6ивас —

В економічній теорії і практиці розроблена система показни-

К\ТУ^—1=^ ^

2 група - рівень зайнятості працездатного „аселення в суспі-

Ш3^—^^^^^).о галузях „арод-ного господарства.

4 група — професійно-кваліфікована структура працюючих.