РИНОК ПРАЦІ 9.1. Зміст і структура ринку праці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

робочоі сили, результатом якого є не тільки матеріальнии про-дукт, що має споживчу вартість, а й сусшльний продукт, що має вартість. Робоча сила має здатність створювати результати праці, що диференціюються як праця основна і добавлена.

Еквівалентом вартості робочої сили виступає заробітна плата, що і є предметом торгів на ринку праці. Добавлена праця поро-джує прибуток шдприємива, сам факт одержання якогоТалиша-

^^^SSSS^ro напряму (еучае, е_

5Й=-=ї==535Нг=

ше було б назвати ринок праці ринком робочої сили. Але устале-ний термін «ринок праці» практично неможливо замінити.

Ринок праці - - це система відносин обміну шдивідуальної

:£Ss«S£S!S!K5=s

Однак слід враховувати, що на ринку праці продається спе.и-

правових, психологічних та інших умов.

Робоча сила безпосередньо поєднана із засобами виробництва і невіддільна від особистості. Носіями одиничної робочої сили є всі працездатні члени сусшльства, фактичні або потенщйні пра-щвники виробничої і невир,бничої ,фер господарства всіх кате-

X^^^ss^s^^^^цьому вар-

Загальна працездатність передбачає здатність працівника до праці, що не потребує спещальної шдготовки.

Професійна працездатність - це здатність працівника до пра-ці у певній галу.і професійної діяльності, що передбачає спеціа-

ЛЬ^аким°чТином, робоча сила - це здатність до праці, сукупність фізичних і духовних здібностей людини, які використуються у виробничій діяльн,сті. Безпосередню о,нову робочої сили скла-

ринку. Отже, ринок робочої сили є економічною категорією, що несе в собі всі істотні ознаки ринку взагалі. Відтворення товару «робочої сили» пов'язано з великими затратами часу, засобів, що робить цей товар надзвичайно цінним для суспільства, змушує забезпечувати сощальний захист працівників у разі несприятли-воїкон'юнктуринаринкупраці.

продаепс. Ha „рактищ, звичайно, ф.рма одночасно виступає „а

мого власника.

2.         Тривалість економічного контакту продавця і покупця.

3.         Наявність грошової форми угоди.

's^,^^^^z^^^.-y сфері за-

6. Різноманітність трудових угод.

 

Ринок капіталу

Ринок праціРис. 9.1. Ринки, на яких діють фірми

Ринок праці є сферою реалізащї економічних штересів влас-ників засобів виробництва і робочої сили на взаємоприйнятних умовах. Екон,мічні інтереси цих двох власників реалізуються в

1. Попит та пропозиція на робочу силу певної якості (спеціа-льні.ть, кваліфікація).

ї ^К^^^^ЖІробішої плати.

6.Йорм^меходинаймур^бочоїсили'

Ринок праці в масштабі суспільства є сукупним ринком праці (СР). Його складовими частинами є: -сукупнапропозищя; - сукупний попит (як загальна потреба в робочій сиш).

(ПР):

ПР = СР ЗП.   (9.1)

Поточний ринок складається з:

-          відкритого ринку праці (незайняті працівники і вільні ро-

-Мпртхованого ринку (працюючі - потенщйно можуть бути безробітними, а робочі місця можуть бути шквідовані).

Суб'єктами ринку праці є роботодавщ (власники засобів ви-

fiSS^SS^.1Ф13ИЧН1 особи)'наймаш роб1тники

Система відносин на ринку праці складається з відносин:

-          між роботодавцями і найманими робітниками;

-          між суб'єктами ринку і їхніми представниками (профсшл-

його кон'ююсгуру. Сіруктура характеризуеться підйомом і спа-

s»y„=^zr^-=H„r'юниура ринку 6уме

jsr^szsrсобою надлишкову наявшсть i^^^^=Pz^^^^.npauu