Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.3. Резерви і фактори підвищення продуктивності праці : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

8.3. Резерви і фактори підвищення продуктивності праці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

магниевый скраб beletage

Вивчення факторів і резервів шдвищення продуктив-ності праці є важливим завданням економічної теорії і практики.

Факторами шдвищення продуктивності праці є об’єктивні умови виробництва, що визначають її рівень. Вони відносно ста-більні і не залежать від трудових зусиль працюючих. До них на-лежать:

^^^р^^^^^^Ш і масШта6„

- характ'ер і глибина галузевого і міжгалузевого поділу та

- технолопчне застосування наукових досягнень у виробни-цтві.

Всі зазначені вище фактори є об'єктивними умовами вироб-ництва.

Існують також інші схеми класифікації факюрів. Наприклад

технології виробництва;

2. Організащйні/обумовлені організащєю виробництва, праці

1 ^їоціо-економ™, пов'язаш з схрукхурою виробницхва, рівнем кваліфікації працівників та іншими умовами праці.

За сферою виникнення і дії фактори підвищення продуктив-

"0С-^;Хь„Т;Ь„Г„аЧі - Т1, Щ„ _Ть і д1ЮІь безпосе-редньо на рівні підприємства або організації;

- міжвиробничі пов'язані 3 можливістю полшшення коопе-ративних зв'язків, концентращї і комбінування виробництва.

праці є, таким чином, реальні технічні, організащйні або еконо-мічні заходи, застосування наукових досягнень у практищ, пере-дового виробничого досвіду, скорочення непродуктивних затрат робочого часу та ін.

Однак слід враховувати, що величина втрат і непродуктивних

го часу. Інакше чим більшими будуть щлодобові і ішутрішньоз-

^^^zs^iSr"0 можна вважати вели"

Таким чином, мірою резерв1В схаюхь краЩ1 виробнич! дося-гнення, а різниця між витратами часу при кращих досягненнях і часом за нормою складає величину резервів його економії. Величину резервів визначають заходи щодо усунення невмілих рухів і прийомів під час навчання робітників передовим при-йомам.

Найбільш помітно на підвищенні продуктивності праці позна-чається економія змшного робочого часу.

а) резерви зниження трудомісткості продукції (резерви техні-

roMBrpX™;Hoc=„!SKcVypHKaflpiB.

— зниження трудомісткості продукції (Л?пт) — 8 %;

-          скорочення нормованих втрат робочого часу з (Т™13) = 6 % до(Ст) = 4 %;

-          збільшення частки основних робіт у загальній кількості працюючих з ZlZ = 51 % до Z3™ = 52 %.

^у^^ІГ^.рудом.хкос.:100-8

           

АП1ПР

= 8,7%;

100-8

б)         у результаті зниження втрат робочого часу:

ДПІ =1^100-100 = 2,1%; пр 100-8

           

в)         у результаті збільшення питомої ваги основних робітників:

100-52

АП1ПР

51

-100 = 2,0%;1 +

100-100;

1+

           

£пп

АПпр =

АПІр 100

8,7 100

1+

 

1+

АП1^

100

1 +

2,1 100

1 +

2 100

100 100-100 = 13,2%.?ч4„сПеГ„Уо^НпЯраПцТк>аИВНОСТІ ПРаЧІ

Планування продуктивності праці починається з аналі-зу й економічної оцінки його резервів.

аборо6ітників,щоумовно вивільнюються^

Якщо за планом виконання норм дорівнює 110 %, а на рік у результаті заходів економія часу складе 234 300 людино/год., то в плані росту продуктивність праці має бути прийнята в розмірі

213 000 людино/год., ( 2343°°100)

110

Якщо кількість годин, яка має бути відпрацьована в середньо-

му одним робітником за рік, складає за планом 1890 годин, то

економія в людино-годинах може бути виражена чисельністю

21300

1890

робітників 113 чол.При плануванні росту продуктивності праці необхідно врахо-

?=^оХма?=ча™ з=Тро^оїе==; ефективності.

робіток на одного працюючого Um3^. = 3000 грн.

У плановому періоді Єтовпл = 3600 тис. грн; Q^ =■- 20 %

3600іоо-юо

3000

При рівні виробітку в базисному періоді Ппрзвіт= 3000 грн/чол.

чисельність працюючих у плановому році складе: Чсп пл=

3 600 000

=          = 1200 чол.

3000

Щоб забезпечити приріст продукції за рахунок росту продук-

тивності праці варто впровадити заходи, що дозволяють скороти-

ти чисельність робітників на 16,7 %

"20-100

ч100 + 20у Тоді чисельність робітників у плановому періоді складе

Ч = 1000 чол. 11200- 120°"16,7

^          100

Якщо ж організаційно-технічні заходи дадуть економію трудо-затрат, що складає 118 чоловіка, то ріст продуктивності праці в

плановому періоді буде дорівнювати ДП =          100 =

пр.пл X200-118

= 10,09, а чисельність працюючих складе 1082 чол. (1200 - 118).Значення планових показників по праці наведені в табл. 8.1.

Таблщя8.1

ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ ПО ПРАЦІ

 

Показники     Звітний рік     Плановий рік План до звіту, %

Товарна продукція, млн грн            3          3,6       120,0

Чисельність робітників, чол.           1000    1082    108,2

Х=™одног<) 3000    3327    110,9

Розглянемо методику планування продуктивності праці по окре-мих видах резервів п підвищення. Найбільш істотним є технічне переозброєння виробництва (введення більш продуктивних ма-шин, автоматизація виробництва, удосконалення технології та ін.).

— парк устаткування в базисному періоді — 310 шт.;

-          те саме, що й у плановому періоді плюс на 30 шт. більше, і вони продуктивніші за діючі на 40 %;

-          кількість обслуговуючих робітників у базисному періоді -580 чол.;

-          60 одиниць устаткування буде модернізовано з підвищен-ням продуктивності на 20 %.

Все це приведе до скорочення чисельності робітників:або

АПпр =

            (310 + 30)100

30-140 + 60-120 + (310-60)Ю0

580-6,6

38.

100

ДЧр =

%При збільшенні питомої ваги кооперованих поставок його вплив на ріст продуктивності праці (ЛПпр) оцінюється за такою формулою-Тоо^у

АППР^ !°° уоі

(8.24)де У0 — питома вага кооперованих поставок у базисному періо-

ді, %;

Уі — те саме, у плановому періоді, %.

Приклад розрахунку: У0 = 15 %; Уі = 18 %.

ДП =1^100-100 = 3,7%. пр 100-18

При плануванні важливо оцінювати приріст продукції за ра-хунок підвищення продуктивності праці:

ДПпр=100      М00,   (8.25)

де ЛЧР - приріст чисельності працюючих, %;

П =Ю0-—100 = 80%. 20

Розрахунок зведеного плану по шдвищенню продуктивності праці здійснюється з урахуванням питомої ваги працюючої окре-мої дільниці в загальній чисельності працюючих на підприємстві, а також запланованого росту продуктивності праці на цій дільниці.

Приклад розрахунку AEU на дільниці = 20 %; Чр.заводу = 340 чол.; Чр.уч= 30 чол.

30

Ч =      = 0,088:

руч 340

АП__=20—= 1,76%

пр.пр  34()

або

АПпр.^ 20 • 0,088 = 1,76 %.

Планування чисельності працівників на шдприємстві має на меті визначення обгрунтованої потреби в кадрах для виконання виробничих завдань. Планова чисельшсхь розраховуехься за ка-тегоріями і групами працюючих. Застосовувані методи розрахун-ку чисельності персоналу не мають галузевих особливостей, їх мають лише методи планування працюючих за категоріями.

сяг робіт за професіями і групами працюючих, штатні розклади або дані про розміщення робітників на місцях.

хивної'хруДОмУхісх^диниц, прРодукцпУ,--го виду fe), шїекс планованого зниження трудомісткості продукщї по і-му виду

ність працюючих розраховується за формулою:

1 "

ЧР = —І^ЄД, (8.26)

Фв.р »=1

Плановану чисельність працівників ППП за функціональними групами ЧР.І можна розрахувати за формулою:

4pi = Z tmQl ,  (8.27)

иФв.рі/е,

де tm — нормовані трудозатрати працівників ППП функціональ-

ЖШ=ВЬ:- - - - -

/С1 — індекс планованого зниження трудових витрат і-ї функ-ціональної групи працюючих на і-й вид продукції.

такими стадіями: норми на трудові процеси, нормативи трудо-вих витрат по функйональЛ група'х праціоючих, трудо^іст-кість видів продукції, планова потреба галузі в трудових ресу-рсах.

На окремих ділянках виробництва чисельність працюючих (Ч) можна встановити за нормами виробітку. Якщо відомо загальний обсяг робіт (Є) у натуральних одиницях, норма виробітку за змі-ну (Нв), число робочих днів у рощ (ДР1К) і коефщієнт виконання норми виробітку (Квн), то чисельність працюючих на окремих ді-лянках визначається за формулою:

4 =       ^          .           (8.28)

нвквндрік

Чисельність основних робітників на апаратурних процесах ви-значається за нормативами чисельності:

4= МС ,          (8.29)

ПК

чисел

де М — кількість агрегатів; С — кількість змін;

Нчисел - норматив чисельності робітників на один верстат; К — коефіцієнт співвідношення облікової і явочної кількості

Но6Д Потреба в управлінському персоналі (Чзаг) розраховується за

Чзаг = Чпоч + Чдод, (8.31)

де Чпоч — чисельність управлінського складу на початок плано-ваного періоду, чол.;

включає три основних елементи:

■—.:=sr.r,-.s"™i™~s=.,.. -

ймають посади фахівців і керівників.

Додаткова потреба в прирості посад (АД) є різницею між зага-льною потребою у фахівцях і планованою в базовому періоді:

ДД = СЙПЛ-Сйбаз,  (8.32)

де С„пл і С„баз — загальна потреба у фахівцях відповідно в плано-

0%да™ГаМпотреб°аДпХо замші практиків визначається з ураху-ванням можливості навчання працюючих практиків у вузах без

С„заміщ=С„пл^виб,  (8.33)

де Кви6 — середньорічний коефіцієнт вибуття фахівців і практи-ків.

Д,ЛМеїЕдУр™ 7ІЇ ? ГлГуГ»)чисельності „раЩв„„кі. „а

основі показників виробітку (Р):

Q

Р = — ,           (8.34)

ДЄ —вВ„Тоі5ГК7дГ„7оа„ТацГ™Ка, грн/чол.ш

Контрольні запитання

 

1.         Що розуміється під ефективністю праці?

2.         Якііснують критерії оцінки ефективності праці?

3.         Наведіть визначення «ефективність праці».

4.         Назвіть відомі методи розрахунку продуктивності праці.

5.         Перелічить резерви зростання продуктивності праці.

6.         Перелічить фактори підвищення продуктивності праці.

7.         Охарактеризуйте процес планування продуктивності праці.

Які показники розраховуються при планування чисельно-сті працюючих?9