Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
7.13.Державнеіринкове регулювання заробітної плати : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

7.13.Державнеіринкове регулювання заробітної плати


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

-          встановлення гарантованої мінімальної заробітної плати і

—        індексація доходів від їх падіння при рості цін;

сподарській самостійності й окупності.

На шдставі Указів Президента України урядом розробляється прожитковий мінімум, затверджуваний і змінюваний Верховною Радою України.

Кабінет Міністрів затвердив методику диференціації прожит-

""SSS Z=6„„» всТа„„влюеться виходяви ,

ктеризує мінімально допустимі межі споживання найважливіших матеріальних благ і послуг. Держава проводить поетапне шдви-

льної працездатності працюючих.

Більш повний набір (у вархюнш і нахуральнш формах) махерь альних і духовних благ відображає шшии показник — мішмаль-ний споживчий бюджет — баланс доходів і витрат, що дозволяє найбільш обгрунтовано визначати вартість життя груп населення з мшімальними доходами. Саме цей показник повинен бути сощ-

"pZ?™^^^^

(тарифні угоди і колективні договори). У цьому випадку встанов-люються державою відповідні законодавчі акти і нормативні до-кументи, механізм регулювання заробітної плати на підприємст-вах з різними формами власності.

Механізм ринкового регулювання заробітної плати включає такі основні елементи:

1.         Багаторівневу колективно-договірну систему встановлення умов оплати праці.

2.         Систему мінімальних гарантій заробітної плати і захист від інфляційних явищ.

3.         Оподаткування індивідуальних доходів, а також у складі

"Т^Т/шТорм^рГрТвІнь і „„„аміку зарпла™ Та вИ-

трат роботодавця.

5. Диференціацію заробітної плати в залежності від результа-

Т\Т^==„Ид„г„в,р„„Г„ рег_я „плали праЦІ

зміну економічних і соціальних інтересів різних груп та ін.

Таблиця 7.13

ТАРИФНІ КОЕФЩІЄНТИ ПРИ РІЗНИХ МЕТОДИЧНИХ ШДХОДАХ ДО ЇХ НАРОСТАННЯ

 

ЇЇЙЙГ  Кваліфікаційні розряди

 

            1-й      2-й      З-й      4-й      5-й      6-й      7-й      8-й

йвж7;=Р13нИ„я, %   1,00     '#         'й?       'і?         '■?       2ї'6°     Y/        2І„5

XS=P,3H„„«, %          1,00     'і'І        'ї?         'І?        '•■?      2І0,'     2І?       2£

SP^H;H,P,3H„„«, %   1,00     1Ш      'і4 8 2  'й'        'і?         2,і        2,4 5    Y/

Змішаний міжрозряднарізниця, %  1,00     '#         'їе,        '§         2 2?     2,2,      2І,'       2,85

Редукщя праці здійснюється за допомогою коефщієнтів, що показують, скільки одиниць праці приймається за еталон, міс-

титься в праці, включеній в ту чи іншу групи. Найбільш по-ширеними видами редукщї праці є тарифні коефщієнти для оцшки складності роботи (квашфікащї), відсотки збільшення оплати від нормальних умов праці. Коефіцієнти редукції

ростати рівномірно, прогресивно або змішано (приклад уШ

1.         Контрольні запитанняНазвіть основні види доходів працівників в умовах пере-ходу до ринкових відносин. Про що свідчить сформована структура доходів?

2.         На чому будується система зацікавленості працівників? Спробуйте пояснити формування мотиваціїпраці.

3.         Які функції виконує заробітна плата працівників в умовах ринкової економіки? Назвіть функції, які на сучасному етапі недооцінюються.

4.         Перелічіть основні принципи організаціі оплати праці, поясніть їхній взаємозв'язок. Що розуміється під організаці-єю заробітноїплати?

5.         Назвіть організаційні основи оплати праці на підприєм-стві.

6.         У чому полягає зміст і послідовність роботи з організації заробітної плати на підприємстві?

7.         Без якого основного елемента неможливо в сучасних умовах організувати заробітну плату і чому

8.         Що таке тарифна система заробітної плати? Назвіть основні елементи тарифної системи.

9.         Назвіть основні особливості Єдиної тарифної сітки для працівників бюджетної сфери.

 

10.       Подумайте: як розрахувати середній тарифний коефі-цієнт і середній тарифний розряд; з якою метою викону-ються дані розрахунки.

11.       Який порядок розробки тарифної сітки на підприємст-ві? Назвіть помилки, що найбільш часто зустрічаються при розрахунку заводських тарифних сіток.

12.       Дайте характеристику порядку проведення тарифіка-ціїробіт іробітників на підприємстві.

13.       Які ви знаєте показники оцінки діяльності працівника при встановленні розряду оплати праці? Чи потрібні дода-ткові вимоги до керівників?

 

14.       Назвіть застосовувані форми оплати праці. Перелічіть їх рнонваги і недоліки.

15.       Які види визначення відрядної розцінки ви знаєте? Чому вони застосовуються?

16.       Перелічіть основні системи почасової оплати праці. Як визначити заробітну плату за однією із систем?

17.       Розкажіть про найбільш прогресивну систему відрядної оплати праці.

18.       Чому особливий інтерес для багатьох підприємств представляє колективна форма оплати праці?

Поясніть, як визначається загальний заробіток колек-тиву (бригади) у цілому і кожного її члена зокрема.