Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.10. Мотивація трудової діяльності : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

7.10. Мотивація трудової діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

моД1я „Жі 303= ™ ГГГ 5SSS^

дного сощального процесу мотиващї трудової діяльності.

Мотив — спонукання до активності і діяльності особистості, соціальної групи, спільноти людей, пов'язане з прагненням задо-вольнити певні потреби.

Мотивація — це вибір мотивів (суджень) для пояснення, об-грунхування реальної хр/дової повед/нки. Формування цих внух-рішніх спонукальних сил є змістом процесу мотиващї трудової діяльності. Мотиви виражаються стійкими потребами й інтере-сами.

Потреби - це турбота шдивіда про необхідні засоби й умови власного існування і самозбереження, прагнення до схшкого збе-реження рівноваги в оточуючому середовищі.

Першим розробив ієрархію потреб американський психолог А. Маслоу, який виділив п'ять груп мотивів поведінки в залеж-

•          соціальні потреби в прихильності, приналежності до колек-

ss ^^^^про шших'ува31 до себе'участі в СП1-

. потреби в самоповазі, престижі - це визнання достоїнств, потрібності і службовому рості, статусі, престижі, визнанні і ви-

•          особистісні, духовні потреби потребують самовираження

через творчість.

Первинні потреби часто задовольняються за рахунок грошей.

і т.д. Останні фактори часто мають визначальне значення для вчених.

Разом з тим принижувати роль грошей все-таки не варто. Осо-бливо якщо заробітна плата є надмірно низькою і складає незна-чну частину від прожиткового мінімуму. У цьому випадку гроші спонукають до дії більшу кількість працівників і стають одним із головних факторів, інші ж фактори мотивації дієві в наукових колах.

Існує безшч сощальних і моральних потреб, які вивчаються і враховуються в соцюлопї з різних точок зору.

Певна їх частина має безпосереднє відношення до проблеми мотивації праці і володіє конкретними мотиваційно-трудовими значеннями. Серед них можна виділити:

. потреба в самоповазі (сумлшна трудова діяльність незалеж-но від контролю й оплати праці заради позитивної власної думки

Р°.Спотреба в самоутвердженні (високі кількісні і якісні показ-ники в праці заради схвалення й авторитету); потреба у визнанні (спрямованість трудової поведінки як доказ професійної придат-ності і здібностей);

. потреба в сощальній сфері (хороша робота як доказ необ-хідності для людей зайняти гідне місця серед них);

. потреба в самовираженні (високі показники в роботі на ос-нові творчого ставлення до неї);

j^^.rss^r"до підтримання через акти"

схахусувсусшльсхв^

. потреба в дозвілш і вільному часі (прагнення працювати ме-нше і мати більше вільного часу, установка на роботу як на цін-ність, але не основну мету життя);

• потреба в самозбереженні (потреба працювати менше і в кра-

римання достатнього рівня життя, досягнутого статку, неприй-няття ризику);

У„оХ„^%ГлГь™х(Г„=,;На ТРУД°ВУ Д,ЯЛЬШСТЬ " кар’єра як вирішальний мотив поведінки у стосунках з іншими);

. потреба в сощальній сошдарності (бажання «бути як усі», сумлінність як відповідальність перед партнерами, колегами по

Потреби відіграють найважливішу роль у, процесі мотивації трудов^ї поведш^ ха схимулююхьТ к'оли /св^омлююхься пра-

1 ПІІ^д r^l^pS^Z=^™SS в, дносини, від яких залежить задоволення потреб. Якщо потреби показують, що потрібно людині для нормального життя, то ште-рес відповідає на запитання: як діяти, щоб задовольнити дану по-

Таким чином, специфічною рисою зацікавленості є активне ставлення до використання умов існування суб’єкта, в той час як потреба виражає стан необхідності опанувати цими умовами.

Змістом штересів є предмети й об’єкти, оволодшня якими до-зволить задовольнити ті або інші потреби суб'єктів.

Носієм потреб і штересів виступають різні сшльноти, сусшль-ство в цілому, класи, соціальні групи, регіони, трудові організа-ції, а також окремі працівники.

rpo^J"^^          Д°

Звідси защкавленість працівників у відповідному рівні оплати

праці, розмірах преміювання, шльгах і компенсащях за несприя-

™=а^І^^

вання, культури, сусшльно-поштичної ДІЯЛЬНОСТІ.

Кожна з потреб може породити багато шших штересів. На-

Гл™^

турою, що узагальнює передовий досвід, і т.д.

На основі потреб формуються цінності і ціннісні орієнтації, які відіграють істотну роль у мотиващйному процесі.

Найважливішими елементами процесу трудової мотивації є цінності і норми поведінки.

новні засоби досягнення цих цілей.

Цінності бувають матеріальними, духовними, соціальними, політичними і т.д.

Вони формуються на основі потреб та штересів. Але, форму-ючись на основі потреб та інтересів, цінності не копіюють їх. Во-ни можуть відповідати змісту потреб, штересів, а можуть і не ві-дповідати. Можливі збіги, єдність потреб, інтересів і цінностей або їх протиріччя пов'язані з тим, що свідомість має відносну са-мостійність. Специфічна активність свідомості, її самостійність приводять до того, що цшності - це не сукупність потреб 1 ште-ресів, а ідеальні уявлення, що не завжди їм відповідають.

Для різних сощальних груп працівників, що відрізняються умовами і змістом праці, професією, кваліфікащєю й шшими со-щальними ознаками, ті самі об'єкти і явища можуть мати різну значимість. Так, для одних головним орієнтиром поведшки в

ЗЕі^^=^ь —-щш (те—і}*цш-

Термшалі ц^носх, в1ДображаЮТь схрахепчш Щш .снування людини: здоров'я, цікава робота, любов, матеріальне благопо-луччя і т.д.

Інструментальні є засобом досягнення цілей. Це можуть бути різні особисті якості, що сприяють реалізащї мети.

Зміст цшностей у суспільстві залежить від його культури, розвитку духовного морального життя, сусшльної СВІДОМОСТІ. Специфічною формою цшностей є суспшьні ідеали, тобто уяв-лення про те, якими повинні бути суспільні відносини праців-ник1В. ВР1Деалах в.дображена м'еха діяльносх, вони викон'уюхь сполучну функщю між сьогоденням і майбутнш. Сощально визнані цшності й ідеали впливають на формування шдивідуа-льних цінностей, що також є елементами мотивації трудової поведінки.

Поведшка працівника, його мотиващя обумовлюються не тільки системою цшностей суспільства, трудової організащї (ко-лективу), а й сощальними нормами - - стихійно сформованими або свідомо встановленими правилами поведінки. Якщо цінності задають той чи шший напрям поведшки групи людей, працівни-ка, його мотиващї, то норми регулюють конкретні вчинки, дії і їх осмислення. Так, якщо цінністю вважається праця, змістовна, рі-зноманітна, творча, нормою буде пошук такого місця роботи, яке забезпечить відповідні умови.

Отже, на трудову поведінку впливають різні складові, які представлені на схемі (рис. 7.8).

Мотиваційний механізмЦінності:

а) засоби;

б) цілі

Поведінка: б)ГсГнї3

Потреби

hІнтереси

Мотиви

Матеріальні, духовні, соціальні І<-

Рис. 7.8. Класифікація мотиваційного механізму