Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
7.5. Форми і системи оплати праці : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

7.5. Форми і системи оплати праці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Форми і системи оплати праці визначають різні спосо-би нарахування заробітної плати.

У промисловості застосовуються дві форми оплати праці: від-рядна і погодинна.

Застосування відрядної оплати праці можливе при дотриманні наступних умов:

—        наявні кількісні показники виробітку, що правильно відби-

вають ;атрати праці і можливість застосувати їх з достатньою то-

Н1—ТЮробітникам створені реальні можливості збільшити випуск продукщї у порівнянні зі встановленими нормами;

—        існує необхідність збільшити обсяг виробництва або вико-

наних робіт на даному робочому місці;

- виявлена ефективність затрат на організацію нормування пра— і точний обшк виготовленої продукщї;

 забезпечено зростання виробітку внасшдок відрядної опла-ти праці, що виключає зниження якості, порушення технології виробни,тва і правил техніки безпеки.

т.-а      (7.9)

= сд

Нвир

'зм

Значення

називається відрядною розцінкою.

ЧН=ИРУ

Приклад розрахунку: Тсд = 25,7 грн.; Нвир= 100 шт.; £>Ф = 2800 шт. Ззм = 25,7/100 • 2800 = 720 грн.

РСд = НврТсч,          (7.10)

Приклад розрахунку: Тс =3,21 грн; Нвир=0,08 год./шт.;

Рсд= 0,08 • 3,21= 0,257 грн/шт.;

При виробітку за місяць 2800 шт.

Ззм= 0,257 • 2800 =720 грн.

У залежності від того, як визначається заробіток робітника -за індивідуальними чи груповими показниками роботи, системачасової ?арИф„„? ставки „а відпрацьований за міс/ць вас ,„,, Приклад розрахунку: Т сд= 25,7 грн.; tMlc.= 22 дня.

Зпов=Тсд?Міс

Зпов= 25,7 • 22 = 565,4 грн.

При часовій тарифній ставці 3,212 грн і відпрацьованому за місяцьчасу 176годин

Зпов=3,212 • 176 = 565,4 грн.

Фонд заробітної плати робітників-почасовиків розраховується за формулою:

Фзп = Ясп ^дСхсер, (7.11)

ДЄ Z—SSftZXZZ'Z.;, роЙТНИва за мівяц,

Rcn = 131 чол., Ffl = 176 год.; Ст.сер. = 3,212 грн. Фзп = 131 • 176 •3,212 = 74 056 грн. Методика розрахунку Стсер розкрита в табл. 7.1.

Таблиця 7.1

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНЬОГО ТАРИФНОГО РОЗРЯДУ I СЕРЕДНЬОЇ ТАРИФНОЇ СТАВКИ

 

розряд Чисельність

робітників,

чол.     хЩ      m         Часова та-      ?.5       Середнячасовата-

рифнаставка (]Ггр.6 х £гр.2), грн

1          20        20        X         2,00     40,00   X

2          30        60        X         2,38     71,40   X

3          40        120      X         2,60     104,00 X

4          20        80        X         3,00     60,00   X

5          15        75        X         3,40     51,00   X

6          6          36        X         3,64     21,84   X

Разом  131      391      2,98     X         348,24 2,658

 

Кожна форма оплати праці має свої різновиди, які називають-ся системами заробітної плати.

При відрядній формі в залежності від способів обшку виробіт-ку і застосовуваних видів додаткового заохочення виділяють такі сист)ми:

ЮТн~у^ьна відрядна розцшка за одиницю продукщї або роботи визначається таким чином:

Рсд = Счас/Вч,          (7.12)

де Счас — часова тарифна ставка, встановлювана відповідно до розрядувиконанихробіт,грн/год.;

—™ХГ^^       В1,

рядної роз:інки на кількість виробленої продукції за розрахунко-

Зс„=Рсд-д,      (7.13)

нки, цеху, у підвищенні якісних показників роботи, ощадливій витраті матеріальних цінностей.

конк)етних кількісних і якісних показників;

ви^==^

вальна надбавка до відрядного заробітку. До таких показників належать: додаткова заробітна плата, напруженість норм, якість продукції та ін.

Преміювання робітників здійснюється як з фонду заробітної плати, так і з фонду матеріального заохочення на основі таких

- підвшцення продуктивності праці і збільшення обсягу ви-

^Г^о^ІТГдГГсГиконання норм вироб,тку'

-          підвищення якості продукції і поліпшення якісних показ-ників роботи, наприклад збільшення виробництва продукщї ви-щої якості, підвищення сортності продукції, бездефектне вироб-ництвопродукціїіт.д.;

-          економія сировини, матеріалів, інструменту та ін. матеріа-льних цінностей.

ХГ = ЗПВД + ЗПСД Кдоп. прем,    (7.14)

де 3"дрем — прямий відрядний заробіток, грн;

Кдоппрем — коефіцієнт доплат за відрядно-преміальною систе-мою за встановленими показниками.

Система преміювання і розмір премії визначається завданнями поліпшення діяльності підприємства, значенням і роллю даної виробничої дільниці, характером норм, обсягом і складністю планових завдань.

Преміювання робітників здійснюється за результатами роботи за місяць.

Ефективне застосування відрядно-преміальної системи заробі-тної плати залежить від правильного вибору показників і умов преміювання, а також точного обліку виконання встановлених

в) акордна система застосовується у разі, якщо весь комплекс ро-

Розцінка встановлюеться на весь обсяг роботи, а не на окрему операщю.

Розмір акордної оплати визначається на основі діючих норм часу (виробітку) розцінок, а за їх відсутності -- за аналогією з

'ХдХоГсистеми є можливість порушень у технщі безпеки, недотриманні режимів праці і відпочинку, допущенні перевтом-

^ТвВДрХо-пГогресивна, за якої в межах визначених штерва-лів виконання норми праці розцінки прогресивно зростають.

Праця робітника оплачуеться за прямими відрядними розцін-

Г„^ГмТр°„™Г„рм'а при вироб,тку понад щ норми -

Межа виконання норм виробітку, понад яку робота оплачуєть-ся за шдвищеними роз'щиі «Йвоипоеп^ на рівні фа£и,-

ного виконання норм за останні три місяці, але не нижче діючих норм.

Зарплата при відрядно-прогресивній системі (Зпрогрессд) визна-чається за формулою:3проірес=3п        3

прогр

(7.15)де 3"

відрядна пряма заробітна плата, грн;Зпрогр — відрядно-прогресивна доплата. Вона визначається за3Прогр = Счас?шт.к«,ДО'пр0гр!

(7.16)де п> кшькють деталей, вироблених понад норми;

W-к - норма штучно-калькулящйного часу на виготовлення

Сча1_часова тарифна ставка робітника, грн/год.;

продущії і фшсшчно відпрацьованого кожним робі-пшком дасу.

Таблщя 7.2

ПРИКЛАД ПОБУДОВИ ШКАЛИ ЗБІЛЬШЕННЯ РОЗЦІНКИ ЗА ВІДСОТОК ПЕРЕВИКОНАННЯ НОРМ

 

Варіанти Перевиконання вихідної норми, % Збільшення відрядної розцінки, %

1          1-10

1-25

понад 25        35 75 150

2          „Е„       150 200 300

3          1-25 понад 25            50 10

Передумовами введення такої системи є: наявність науково обгрунтованих норм праці, організащйного обшку виробітку і ві-дпрацьованого часу, економічної доцільності і вигоди.

Приклад побудови шкали збільшення розцінки за відсоток пе-

гй™дх:л™таі?г^ sr-Рошодш за-

- розподіл відрядного тарифного заробітку (за 100 % вико-

розподіляється між членами бригади на підставі КТУ.

Оплата за індивідуальними відрядними розцінками за кінцеві результати роботи бригади застосовується випадках, коли при

Тн^уіГ^ядн, розцшки всТановлЮЮТься для кожної професії в бригаді, виходячи з тарифних ставок і загальнобригад-

01рЗір заробітку робітника на конвеєрах і потокових лшіях залежить від загального обсягу продукції, отриманої з конвеєра.

Заробіток визначається шляхом множення індивідуальної від-рядної розцінки робіт відповідного розряду на обсяг продукції, знятий Iіконвеєраіі прийнятий віддшом технічного контролю

Оплата із застосуванням колективних відрядних розцшок -найчастіше застосовується в комплексних бригадах, де робітники широкого профілю працюють за принципом взаємозамшності без чіткого розподілу праці. Наприклад: складальні бригади.

Збр=3^-дбр,   (7.17)

де Рбр - бригадна відрядна розцінка за одиницю виробничої

програми, грн/шт.;

/Р - виконаний бригадою обсяг робіт, шт.

Колективні відрядні розцінки встановлюються різними методами:

1) виходячи з нормативної трудомісткості, тарифних ставок і

розрядів для окремих елементів складальних робіт;

2) поділом суми та.ифних ставок усіх членів бригади на бри-

Гад^е^ироТдТлТ; колективного вшрядного зароб.тку повинні правильно відбивати витрати праці кожного члена бригади.

Звичайно відрядний заробіток розподіляється між членами бригади з урахуванням коефщієнтів трудової участі, що встанов-люються наприкінці кожного місяця бригадиром спільно з акти-вом бригади або на загальних зборах.

ПривизначенніКТУвраховуються:

—        продуктивність праці працівника;

-якістьпродукщї;

- дотримання ним трудової і виробничої дисципліни;

—        ставлення до своїх службових обов’язків.

Оплата праці під,ядного колективу здійснюється тільки за кі-

праці робочих одиниць, що обслуговуються ним (Зсднепр):

3„епр=р„епр.^           (718)

де Р;епр — розцінки за непрямо-відрядної системи, грн/шт.;

q — місячний виробіток основних робітників (у прийнятих одиницях виміру).

вчп0

де Счас — часова тарифна ставка, виплачувана за відрядною сис-

ються.

Премія встановлюється за місячними результатами праці ді-льнищ, що обслуговується (бригади).

Погодинна форма оплати праці включає просту і почасово-преміальну систему оплати праці.

Почасово-преміальна система в основному застосовується для міювання груп, закріплюються робочі місця, визначаються норми чається за формулою:зпм.пр = тсдtіс

 

Too

1+d

V         У

(7.20)ДЄ d - «SSSSELT ДО тарифного зароЙТКу; tМ1С — число робочих днів на місяць, дні.