Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.3. Зміст заробітної плати і її функції       : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

7.3. Зміст заробітної плати і її функції      


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

_ ЙЇЇ=?Ї- ЇЇЖ: ==■-—

том є методи задоволення матеріальних потреб, раціональна ор-

ганізація заробітної плати. У залежності від зміни соціальних умов змінюється і зміст заробітної плати.

У ринкових умовах основними факторами, що визначають зміст заробітної плати, є правила ринку праці: вартість робочої сили як ?овару, умови П „ай'му, „„пР„т таУопозишІ кон/уренція

новлену за трудовим договором ставку заробітної плати найма-

темами стимулювання й успшшістю самої праці.

Зміст заробітної плати полягає у функщях, які вона виконує. Основними функціями заробітної плати є відтворювальна і сти-

Stf55S5=35££*

Відтворювальна функщя зарплати повинна забезпечувати рі-вень оплати, еквівалентний вартості робочої сили. Робоча сила є специфічним товаром, вартість якого визначається робочим ча-сом, необхідним для його відтворення. Нижчу, мшімальну межу вартості робочої сили утворює вартість життєвих засобів, без си-стематичного притоку яких людина не в змозі відновлювати жит-тєвий процес.

Таким чином, вартість робочої сили є об’єктивно існуючою економічною субстанцією, величина якої постійна для певної економічної ситуащї. Конкретним вираженням вартості робочої сили є її ціна, величина якої коливається навколо її вартості в за-лежності від зміни соціально-економічних умов: цін на споживчі продукти, попиту та пропозищї на ринку праці, змши сощально-економічних нормативів у державі та ін. У свою чергу, виражен-ням ціни може бути заробітна плата та інші джерела доходу сім'ї.

Якщо ціна роічої сили падас „ижче ш варто'ст,, т„ роб'оча с„-ла підтримується в згасаючому вигляді. До природних матеріаль-них по^реб'належахь: їжа, одя'г, паливо,гТлРоРкульхосв1Тн?пох-реби, виховання дітей та ш. В оцшщ вартості робочої сили враховують історичні і географічні особливості країни.

Річний сімейний бюджет, що складає основу вартості робочої сили працівника низької кваліфікації, за даними інституту Гелле-

^^д^^уГнЗ^НЗ; -одяг-10,4;

=Г£Т„а„То"2?;

гарантує відтворювальну фунщію. Тарифні умови, що забезпе-чують цей рівень заробітної плати, встановлюються щорічними

7, №=™ з=авою'шдщ™'3 одного ^

частка в знову створеній вартості (v + m), де вона складає 50-60 %. В Україні ця величина коливається від 3 до 20 %.

Українським законодавством про оплату праці передбачено коректувати щорічно рівень заробітної плати відповідно до інде-ксу інфляції, що називається індексацією, несвоєчасності виплати зарплати, що називається компенсащєю. Однак на практищ тер-міни індексації і компенсації порушуються через порушення бю-джетних потоків.

щорічно з урахуванням індексу шдвищення цш на споживчі товари і встановлюватися на рівні прожиткового мшшуму. Це теоретично. На практищ ж термши перегляду і рівень оплати встановлюються з відступами від регламенту, передбаченого Законом.

Звідси, відтворювальний рівень мінімальної заробітної плати (Змв.) можна подати у вигляді виразу:

3МВ=3МКГП >Пм = Врс,    (7.5)

де І7^Ф^^^^^^^ з,

робітної плати відповідно до індексу вартості життя; Пм-прожитковиймшімум,грн; Вр.с — вартість робочої сили, грн.

Однак щоб вирівняти соціальні наслідки «урізування» відтворю-

зволено встановлювати тарифні ставки, доплати, надбавки до тарифних ставок і посадових окладів, робити сощальні виплати. Зокрема встановлюються такі доплати:

po|?aC^;3aP*^^Ba„M а6„ з6_ „бсягу

в)'за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника;

г)         за роботу у важких і шкідливих умовах праці;

д)         за інтенсивність праці;

J ї=р=„І S декь для в„дНв леГК„в„Х авломо-

к)'за час пересування в шахтах від стовбура до місця роботи і

Надбавки:

а) за високу професійну майстерність;

б)зависокідосягненнявпраці;

в) за виконання особливо важливої роботи на термін її вико-

2іМЇ£^Ж£Йй в=™ в

а)         здешевлення вартості харчування в столових підприємств;

б)         пільгове придбання продуктів харчування;

в)         встановлен™ шльг на житлово-побутов; обслуговування,

надання палива, придбання будматеріалів;

г)         встановлення шльг в оплаті дитячих установ, надання без-

коштовних кредитів на будівництво;

д)         придбання шльгових путівок ветеранам праці, здешевлення

лікування працівників;

^„адан^атеріальноїдопомогиташ.

д„о=зЛГд^^^^^^^

його зміну впливають такі фактори:

а)         базовий рівень зароб тної плати;

б)         індекс росту цін на споживчі товари;

д) коефіцієнт зміни продуктивності праці.

ного впливу на результати праці виконують стимулюючу функ-ціюмотиващїпраці.

Стимулююча функщя заробітної плати відображається в ди-ференщащї рівня оплати праці в залежності від кшькісних і якіс-них її результатів у різних виконавщв.

Тарифна заробітна плата в основному на виробничому рівні

И аГзГум^вГми праці (коефщієнти сшввідношення до тарифної ставки першого розряду простої праці в нормальних виробничих умовах, тарифних ставок першого розряду в більш складних

б)         за ступенем виконання норм;

в)         за рівнем кваліфікації через тарифні сітки і тарифні коефі-

"E^SaH™o=i>Tb диференцповахи прем.альн, виплати за фактичний рівень показників:

а)         кшькісних (виконання нормативного або планового рівня);

б)         якісних (відповідність якості продукщї стандартам, дотри-

мання технологічних регламентів, рівень браку та ін.);

в)         ращональне використання матеріальних ресурсів (у межах

нормативу) та ін.

Для задоволення вторинних (духовних) потреб і розвитку стимулюючої функції мотивації праці використовуються відомі у світовій практиці психолопчні методи спонукання працюючих до кращих результатів праці. Приводяться в дію такі фактори:

в) досягнення задоволеності, самоповаги шляхом задоволення

"ТГвГеЙ ї-сГІ,ТГ успіху, п„ваГ„, пр„х„ль„осТІ, приналежності шляхом задоволені, вторинних потреб на основі

виплат, просування no службі, похвали, надання додаткової від-пустки та ін.

Вимірювально-розподільна функція призначена для відобра-ження м ри живої прац при розпод л фонду споживання м ж на-йманими робітниками і власниками засобів виробющгва.

допомогою заробітної плати встановлюються пропорції між то-варною пропозицією та попитом.

Однак регулююча функщя та інші здійснюються через відтво-рювальну функщю і механізм стимулювання, тому окремі фахів-щ неправомірно видшяють їх у самостійні види.

Для реалізації вищезгаданих функцій необхідне дотримання наступних принцишв:

1. Шдвищення реальної заро.ітної плати в міру зростання

•^ЙЗІЇЇЇЇЇЙІж теМИВ р„сТу Пр.ду_

г„ ^=ГвТ^ ї^л§£Е^Жг

ZSjsss^r4 в,д ірудового

4.         Рівна оплата за рівну працю. В умовах ринку неприпустима дискримшащя в оплаті праці за статтю, BIROM, нацюнапьною приналежністю та ін.

5.         Державне р)гулювання оплати праці (даний принцип буде

!^ ™sssss і=*оцшка Р13НИХ ви-

7. Простота, лопчність і доступність форм і систем оплати праці, що забезпечує широку поінформованість про зміст систем оплатипраці.

Зв'язок, що встановлюється між принципами і функціями за-робітної плати, розкритий на схемі рис. 7.4.

У практичній роботі з організащї оплати праці не сшд ігнору-вати загальні принципи, що лежать в основі перетворення склад-ної праці у просту (принцип редукщї праці). Розходження між

простою і складною працею зводяться до більш високої вартості робочої сили вищої кваліфікащї, функщєю якої є більш складна праця, а також різної величини вартості, створюваної за одиницю часу працею різної складності. Необхідність диференціації заро-бітної плати в залежності від складності праці визначається роз-ходженнями у величині вартості і відповідно до цши робочої си-ли. Більш складна праця створює більшу вартість робочої сили,

z^z^:^™*час -великий прибуток дляПРИНЦИПИ

ФУНКЦІЇПростота, лопчшсть і доступшсть форм і системи оплати праці

Стимулююча

 

—ЕгЗабезпечення випереджальних темпівДиференщащя заробітної плати в зале-жносТ1 від трудового вкладу роб1Тника

В"ро=Гн",°-Рівна оплата за рівноцінну працю Державне регулювання оплати праці

ВідновлювальнаОблік впливу ринку праці

н

Ресурсно-розподільнаРис. 7.4. Зв'язок принципів і функцій заробітної плати

кон'юнктуру попиту та пропозищї, рівень безробіття та ступшь боротьби працюючих за свої економічні права. Існують також інші причини розходжень у рівні заробітної плати. Ті з них, що

закладені в основу тарифної системи, будуть розглянуті нижче. Розходження соціально-економічного характеру можна згрупува-ти в такий спосіб:

1. Розходження в людському капіталі (розходження в продук-

3. Порушення вільної конкуренщї: обмеження мобільності ро-бочої сили, обмеженість інформації про наявність вільних місць,

кувати за ознаками, наведеними на рис. 7.5.

Відмінність у заробітній платіВідмшності робочих місць

РТоГ,"Г

Недосконалість ринку праці

 

Рис. 7.5. Причини розходжень у заробітній платі