Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.11. Особливості нормування праці в умовах ринкових відносин : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

6.11. Особливості нормування праці в умовах ринкових відносин


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

магниевый скраб beletage

Нормування праці в умовах схановлення ринкових від-носин є наиважливішим чинником зросхання ефекхивносхі виро-бницхва і праці.

3 початком реформ методичні основи нормування праці не за-знали практично жодних змін. Разом з тим різноманітність форм власності в корені змінило організацію цієї роботи як на рівні пі-дприємств, так і в масштабах країни.

Свобода підприємництва і повна економічна самостійність ха-рактерні для ринкової економіки, вони сприяють тому, що осно-вні виробничі питання вирішуються на рівні підприємства: вибір форм і системи оплати праці, методів п організащї, встановлення величини затрат і визначення результатів праці, загальної чисе-льності персоналу й оптимальних співвідношень між різними ка-тегоріями і групами працівників, перегляд норм. Однак відмова

лузевих норм^ нормахив^ хому пцЛЛам шдпр^мсхвам шд ня забезпечення нормальних умов для виконання норм виробітку

S^^^^^sr^s''норми не идпо-

роль нормування праці. У результаті знизилося охоплення нор-

рГлГяГ^=в™ЇХмХ КаІЄГ0РШ ' Щ°*~* "°гі-Роботодавець як власник засобів виробництва прагне мати максимальний прибуток через найбільш раціональне викорис-тання „рац, прац'вшіїів з „а'йменшими затр'атами, у т„„у чис'лі з оптимальною чисельністю персоналу і мінімальними затратами робочого часу при забезпеченні високої якості товарів.

Для роботодавця важливим є точний обшк і контроль. У пра-щвників зростають вимоги до організащї трудового процесу, умов праці і забезпечення нормального рівня штенсивності, а та-кож зацікавленості в найбільш повному використанні свого тру-дового потенщалу.

Відпала необхідність регулювання рівня оплати праці шляхом завищення встановлених норм часу. Це дозволяє вводити норми на рівні необхідних затрат. Такі норми є шструментом для пла-

одним із найважливіших показників для визначення собівартості

найманими робітниками.

Вільні ринкові цши не означають відсутність обшку затрат, у

™ML=^          Z

трат при визначенні цін на неї. Розвиток ринкових відносин пе-редбачає широке застосування трудових норм, скрупульозну їх

Без нормативного регулювання тривалості робочого часу, рів-

ні показники такої оцінки: часові характеристики використання робочого часу, обумовлені ступенем зайнятості працівника акти-

чували підвищення продуктивності праці, зростання прибутку nP'^=^^ZT^^^P^ з_ся a „p.-

одним із головних критеріїв готовності підприємств для роботи в режимі ринку.

При централізованому плановому управлшні економікою по-казник продуктивності праці був одним із головних оцшників, від рівня і динаміки якого, власне кажучи, залежало економічне

TS=nX — з_

видами робіт, вихрахами праці, сировини, матеріашв і палив-

нування і координація масштабів та інтенсивності діяльності

по всіх основних організаційних елементах         зайнятість,

" Н^^ЗЇЇЕ'трудових процесів, виходяли з кощещії, прийн-ятої в розвинутих ринкових економіках, тісно пов'язане з ігідви-щенням „родуктивності праді. Характерним с комплексе проек-

сформована методологічна і матеріально-технічна база норму-вання, а також створення автоматизованих систем мікроелемент-ного нормування банків даних і т.д. Автоматизовані системи но-

управління. Встановлення витрат праці, що здійснюється на ос-

що несе в сой управління.

Головними причинами, що обумовлюють актуальність норму

ва і підвищення на цій основі прибутковості і конкуренто-здатності.

ЗНИС.Г„Т1™Р0Г„Уе„СцТсУЮ . удос_„і „орму.а„„я праці в умовах ринкових відносин мають стати такі напрями:

1. Демократизащя управлшня нормуванням праці.

Вирішення всіх питань н,рмування праці переноситься -

тань нормування, а також тарифне нормування, включаючи скла-дання кваліфікаційних довідників переліку процесій, класифіка-торів і т.д.

|сІТНГГГ:уГ=норм На6уВае оС„6лИВого з„а-

з його реальних можливостей і власної матеріальної зацікавлено-сті, так і з можливостей та інтересів підприємства.

3. Сощальне обґрунтування норм праці.

Ринкові відносини диктують жорсткі вимоги до найманого робітника з погляду як його професійної придатності, так і вмш-

сифікації праці. Нор,ування праці забезпечуе соціальний захист

„у с—ванісяь і такі п „егаіГнасл,дки, як .„Рро6„У„Ч„й хрі вматизм і захворюваність. Тому важливо на кожному робочому місщ створити умови для того, щоб норми витрат праці дійсно

'ТРХ™            ™ _

ного суперечностей.

У зв'язку з передачею підприємствам головних функщй щодо нормування праці найважпивішою формою регулювання трудових відносин між працівниками і роботодавцем стає ко-лективний договір. Він конкретизує і розвиває галузеву угоду і є документ,м, що визначає соціально-трудові відносини на пі-

протиріч.5.Удосконалення законодавчої і нормативно-правової бази

безпосередньо підпришствами в колекїивному договорі. Відсут-ність обгрунтованих норм праці на кожному робочому місці таш

Контрольні запитання

 

1.         У чому полягає зміст процесу нормування праці?

2.         Що включає нормований і ненормований час трудового

3.         процесу?

4.         Назвіть всі складові й елементи виробничо-трудового

5.         процесу?

6.         Які відомі способи вивчення внутрішньозмінних затрат робочого часу?

7.         У чому полягає зміст фотографіі робочого дня?

8.         Яким чином реалізується метод комплексного аналізу резервів робочого часу?

9.         У чому полягають особливості хронометражу при дос-лідженні використання робочого часу?

10.Які відомі види норм праці?

11.Які відомі методи визначення норм праці?

12.Яким чином встановлюються норми часу?

13.Охарактеризуйте структуру науково обґрунтованоїно-

рми часу?

14.Які відомі методи визначення норм виробітку?

15.Які фактори впливають на рівень нормованих затрат

п16аці виробничих робітників?

.Яким чином нормується праця підсобних робітників, ке-рівників, фахівців, професіоналів і технічних службовців?