Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.7. Методи встановлення норми виробітку : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

6.7. Методи встановлення норми виробітку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Розглянемо формули розрахунку норм виробітку, застосовувані на практиці. Основна формула (Нвир) ви-глядає так:

гзм-(гзм+г0.р.м+гт.п+г0.п)

П„,т —            7          П         Ч         ,           (O.lj)

^ (^+^Ді+г^/юо)

де Г0.р.м — час обслуговування робочого місця, хв.;

Гтп - час технолопчних перерв, хв.;

Гоп-часнаособистіпотреби,хв.;

toc час основної роботи на одиницю виробітку, хв.;

?доп — час допоміжної роботи на одиницю виробітку, хв.;

ГВ1ДП - час в1ДпочинкуРв1Д хривалосх, операти'вного'часу, %.

Норма виробітку виражається кшькістю одиниць випущеної продукщї: тонни, кілограми, штуки, квадратні метри і т.д.

На дшянках, де застосовуються машини безперервної дії, но-рму виробітку можна розрахувати за формулою:

Нвир = ЄТз,Д,           (6.16)

де Q — часова продуктивність устаткування, т, м2 і т.д.;

таін.

Розрахунок норм виробітку на потокових автоматичних лшіях здійснюється з урахуванням ращональних режимів роботи устат-

тку,часуйобслуговування.

за формулою:Т

вир

Нв =^Р,          (6.17)

вирде Р — обсяг продукції, що випускається за один цикл (у прийня-тих одиницях виміру виробітку);

J^cZ"^ за фор-

?н.ц = Тц + tu,           (6.18)

де Тц — машинний час виконання одного циклу, хв.;

них спостережень, хв.

Норми обслуговування встановлюються, виходячи із ращона-

Нобс = Тзм Т°ТДК0, (6.19)

де Г3 — час зайнятості апаратника обслуговуванням одного апа-рата протягом зміни, включаючи переходи й обслуговування ро-бочог— місця, хв.;

в1ДЙлен^=сГ ^^=^^f^^Z чень.

На окрем,х ділянках виробництва для робітнисі., зайняти-

Ич= — ,          (6.20)

де Нч — сума норм часу на виконання заданої програми робіт за зміну з урахуванням часу на відпочинок і особисті потре-би, хв.

Основними величинами, що ви.начають рівень норм виробіт-

КУ,наХльГГьГГ™ак°орай'.плИвас „а яривалісяь „пера-тивної роботи, тому вона часто змінюється. Інші види но,мо-

ГмГав^П^Га^ГаГ^цеГГ^овГГп^р:^

роботі.

Різні формули розрахунку норм виробітку можна звести до найбільш простої її структури:

Нвир=^          (6.21)

о.н

ДЄ Ь,-„Т-^™Н„°гГо°чаасуУкааоїГицювироб.тку, *».

к = тш-т. 1+тЛ/100)

тзм

Тоді тривалість змінного оперативного часу буде дорівнює добутку Тзм на к.

Звідси формула розрахунку норми виробітку може мати ви-гляд:

Нвир=^.         (6.23)

о.н

Для машинних і апаратних процесів норми виробітку можуть бути розраховані за формулою:

Ятр = ТзмкР,  (6.24)

де Р — норма часової продуктивності устаткування в прийнятих одиницях.

Елементарні нормативи часу являють собою регламентовану тривалість виконання прийомів або елементів операції ручної чи машИ„„о-ру,„ої роботи „рийомів з управління та обслуговуван-

повідними категоріями витрат робочого часу і включають у

значаються на підставі спеціальних досліджень. Вони дозволяють встановити найбільш випдний режим роботи устаткування в за-

Всі вщщ „ормативів відображаютв певний рівенв розвитку те-

й ;r„TptoX6;=Ki;noc—з—дос-

У залежності від цього розрізняють нормативи: — місцеві або заводські;

= ™евв

Заводські нормативи мають значення і практичне застосуван-

ційними умовами виробництва, що існують на даному підприєм-стві.

Галузеві нормативи складаються з урахуванням організаційно-технічного стану і досвіду роботи групи однорідних по виробни-цтву шдприємств (верстатобудування, вугільна промисловість

Міжгалузеві нормативи розробляються і використовуються

sram ttsLsss r==

вальні роботи, нормативи для обробки металів різанням та ш. Ці нормативи мають уніфікований характер, технічні умови і пере-довийдосвідвиконанняробіт.

Нормативи повинні забезпечувати достатню точність і дифе-ренщйованість відповідно до типу і характеру виробництва, для якого вони призначені. Вони мають відбивати вплив усіх факто-рів, що визначають тривалість виконання окремих елементів ро-

^™£^3S^'методи праці'бути зру"

Основним методом розробки нормативів є метод досшджень,