Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.6. Нормування праці у виробництві      : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

6.6. Нормування праці у виробництві     


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

НЧ = Т0 + ТД + То6 + Тпз + Тп.т + Т0.п,   (6.5)

де Т0 — основний час, хв.;

Тпт — час для перерв, передбачених технологією й організаці-єю виробничого процесу, хв.;

Твп — час на відпочинок і особисті потреби, хв.

При виготовленні продукції окремими серіями (партіями) під-готовчо-заключний час встановлюється на вїю партію продукції, тому що він не залежить від кількості одиниць однакової продук-ції, що виготовляється за певним завданням або нарядом. У цьо-му випадку норма часу на виготовлення одиниці продукції або виконання одиниці роботи встановлюється без підготовчо-заключного і називається нормою штучного часу.

Час, встановлюваний на підготовчо-заключну роботу, назива-ється нормою шдготовчо-заключного часу.

Штучний час складається з основного, допоміжного, часу об-

SpS™ ^Г^=б^=^ ZPГу ^Г лена на рис. 6.2.

 

Рис. 6.2. Структура науково обґрунтованої норми часу

Якщо в дрібносерійному та одиничному виробництвах протя-гом зміни відбувається часта зміна виконуваних робіт, у резуль-

таті чого встановлення норми підготовчо-заключного часу на окремі роботи ускладнюється, то встановлюється середня вели-чина підготовчо-заключного часу протягом зміни, що далі врахо-вується в нормі на одиницю продукції.

У ВИпадкРах, к„„„ .„діли/и „^рем, КаТегорії заІраТ ,аСу пр„ розрахунку норм неможливо або це не приводить до підви-щення точності норм, такі категорії можуть не виділятися. На-приклад, на слюсарних ,оботах з цих причин додатковий ча.

Встановлення норм часу на операцію здійснюється шляхом визначення часу на кожну категорію затрат аналітичним методом з наступним шдсумовуванням його. Якщо дана операщя викону-ється кількома робітниками, то шдсумовується час, затрачуваний

випадку розрахункова формула норми штучного часу (Нчшт) буде мати такий вигляд:

Нч.шт = Том [1+ (аоб+апт+аоп) /100],       (6.6)

З—Н;^^™робо,ого м,сця у в,дсотках д°

апт — час перерв у відсотках до оперативного часу, якщо вони передбачені технолопєю й організащєю даної роботи;

аоп — час на відпочинок і особисті потреби у відсотках до

ТтиГвипадках, коли норма шдготовчо-заключного часу не виділяється окремо, він визначається також у відсотках до опера-тивного. Тоді норма часу на всю операцію набуває вигляду:

Нч = Тон [1+(аоб+ап.т+ап.3+ао.п)/100],    (6.7)

де апз — час підготовчо-заключний у відсотках до оперативного.

За цими формулами визначається час на ручні, машинно-ручні,механізованіроботи.

Анал13 особливосхей нормування праці в р13них хипах вироб-ництва показує, що способи визначення норм затрат часу на ви-робництво одинищ роботи мають свою специфіку. Крім того, но-рмування праці має і галузеву різницю. Особливо різні способи встановлення норм затрат оперативного часу. Однак існують і за-

гальні, що визначаються залежністю часу тривалості роботи від її об'єкта й інтенсивності виконання.

Нормування основного часу в різних галузях виробництва і при виконанні різних робіт найбільш складний і трудомісткий „^оцес. Так, пр„Рр„б„тіР„а металообробних і деревоо^обних ве-рстатах норма затрат основного часу (машинного) може бути ви-значена за формулою:

TM = LI / n S, (6.8)

де Тм — норма основного машинного часу, хв.;

L розрахункова довжина обробки, мм;

п — кількість обертів або подвійних ходів, що є на верстаті, об/хв.;

S — величина подачі ріжучого інструмента за один оберт або

Для B„3„aLy„„» „орми „cLLro к!аш„„„„г„ ,асу прИ роботі

на токарних верстатах (Тм) доцільно застосовувати таку формулу:

nS

де /і — довжина обробки по кресленню, мм;

h — додаткова довжина на врізання і вихід різця, мм; h — додаткова довжина на взяття пробної стружки, мм; п — кількість обертів шпинделя верстата, об/хв.;

ративний час на виготовлення однієї деталі на одному верстаті при обслуговуванні його одним робітником (Топ) визначається за

Ton = Тм + Твн,         (6.10)

де Тш — машинний час на виготовлення однієї деталі, хв.;

Гвн -- додатковий час, що не перекривається машинним ча-сом, хв.;

При роботі на поздовжньо-стругальних верстатах, шепінгах і довбальних верстатах норма основного машинного часу (Тм) ви-значається за формулою:

TM = B i / n S,            (6.11)

де В ширина стругання оброблюваної деталі, мм;

п — кількість подвійних ходів верстата, хв. (в шепінгах і дов-бальних верстатах — подвійних ходів різця);

S — подача за один подвійний хід, мм;

/ — кількість ходів.

J&g£zj££&%£?норма основного машин"

Т^^і,    (6.12)

S

?-к=ГпМр„ХхВ„;„і..

™„Po"„P™7.^аГа^Гформ^оГ ""^ ^0*™" "*'

де /- довжина отвору, що просвердлюеться, мм; <6'^

•S-подачазаодиноберт.мм.

В = 0,3 (dMax - dM1H),        (6.14)

дЄйи-діаметрсвердла,мм;

нормативів, або шляхом безпосередніх хронометражних спосте-режень наШльш продукхивних м'еходав ро'бохи.

В одиничному виробництві можливе застосування укрупнених нормативів додаткового часу. Так, шститути розробляють спещ-альні таблиці коефіцієнтів додаткового часу, на які треба помно-жити норму основного часу відповідної тривалості і кількості проходів для того, щоб одержати неповний оперативний час (без часу на установку і зняття деталі).

Однак застосування зазначених коефіцієнтів для нормування додаткового часу в серійному і масовому виробництвах недоці-

Склад і тривалість роботи з обслуговування робочого місця

—353*- -

зміни та ін.

Однак на деякі трудові функщї, пов'язані з обслуговуванням робочого місця, норма часу не встановлюється. Наприклад, якщо між змінами встановлена деяка перерва на здачу зміни, склад ча-су на обслуговування робочого місця не включається. He пови-нен він включатися також і в тих випадках, коли за характером

боти можуть здійснюватися шд час роботи верстата. Отже, таю затрати часу також не повинні враховуватися при визначенні за-трат часу на обслуговування робочого місця.

Час на заточення інструмента може включатися в норму тіль-ки в тому випадку, коли відсутнє централізоване заточення, здій-

Проектування складу часу на обслуговування робочого місця вима^ „оУ„еред„ього р'етельного анайзу'всіх „L складових з погляду виявлення їх дійсної необхідності, з урахуванням рівня

вуванню робочого місця під час автоматичної роботи устатку-вання.

Матеріали для такого аналізу отримують шляхом проведення масових фотографій робочого дня.

Час обслуговування робочого місця, як правило, нормується у відсотках від оперативного. Для одержання вихідн^го нормативу середні витрати часу на обслуговування робочих місць за даними масових фотографій робочого дня відносяться до середніх витрат оперативного часу. Наприклад, середні витрати оперативного ча-

cy y розрахунку на 8-годинну робочу зміну, склали 326 хв., а на обслуговування робочого місця - 8,15 хв. За цих умов норматив

часу на обслуговування робочого місця складе 2,5 % f8'15"10°l.

^ 326 )

Час на відпочинок включається до технічної норми часу тільки в

норми не включається. Однак у всіх випадках включаються (врахо-вуються) дві фізкультурні паузи по 5 хв. кожна.

Час перерв на природні потреби задовольняється звичайно в розмірах 8-10 хв. за змшу (приблизно 2 % від оперативного часу) і включається до технічної норми часу в усіх випадках.

Підготовчо-заключний час нормується за допомогою норма-тивів або спещальних досшджень методами фотографії робочого дня. Склад і тривалість підготовчо-заключного часу знаходяться в безпосереднш залежносх! від типу виробницхва.

здШс^Г^^^

диться виконіхи U трудових функк пов'яза/их з шдготовчо-заключним часом. Тут важливо правильно визначити раціональний склад „шготовчо-за^чної робот,, і. за допомогою ма^ових фотог-рафій робочого дня, встановити нормальну тривалість її виконання. Практино, норма шдготовчо-закл^очного часу встановлюється або на партію виробів, або на робочу зміну.